Lez­ing op De Heiman­shof.

op .

Zondag 25 feb­ru­ari 14.30 uur: Kli­maatverdedig­ingszone nodig voor onze leefomgev­ing

Het kli­maat veran­dert met rasse schre­den. De mens speelt daar een cru­ciale rol in.
In de afgelopen vijftig jaar hebben wij net zoveel energie en grond­stof­fen gebruikt als in de hele geschiedenis­pe­ri­ode daar­voor.
Dit heeft geleid tot veel CO2 en vervuil­ing in de lucht. Vol­gens kli­maatver­beter­aar Ton van Oost­waard moet het roer drastisch om. Het is tijd om een groene kli­maatverdedig­ingszone voor onze leefomgev­ing te bouwen. Op zondag 25 feb­ru­ari geeft hij een lez­ing in De Heiman­shof over zijn aanpak.

Fijn­stof is een van de drie groot­ste veroorza­k­ers van ziekte en sterfte in ons land. Willen wij als mens kun­nen over­leven, dan is allereerst het opti­malis­eren van de luchtk­waliteit essen­tieel.
Daarom zet Van Oost­waard in op ‘duurzaam presta­tiegroen’. Hij kweekt in zijn bedrijf MyEarth bomen en stru­iken die meer CO2 binden en fijn­stof afvan­gen dan reg­uliere soorten.
Van Oost­waard wil burg­ers en over­he­den stim­uleren om een groene kli­maatverdedig­ingszone op te bouwen ron­dom Ams­ter­dam, analoog aan de Stelling van Ams­ter­dam (gebouwd tussen 1874 en 1914). “We moeten zoeken naar een nieuwe bal­ans. Groen Doen. Ik geloof erin dat we met samen­lev­ingspar­tic­i­patie kli­maather­s­tel, bio­di­ver­siteit, luchtzuiv­er­ing, zuurstof en een langer en gezon­der leven voor huidige en vol­gend gen­er­aties kun­nen realis­eren.”

De lez­ing begint om 14.30 uur in De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp en is gratis toe­ganke­lijk.
De tuin is vanaf 14.00 uur ook open voor bezoek­ers.

Tussen­stand ING pri­jsvraag

op .

We staan momenteel op de derde plaats van de actie Help Ned­er­land vooruit, Buurtver­beter­aars. Als we de derde plaats hand­haven, kri­j­gen we € 3.000. Maar we gaan voor de hoofd­prijs van € 5.000. We roepen alle leden en bezoek­ers van de site op om te stem­men en het bericht op Face­book te delen.

Stem­men kan nog tot 11 feb­ru­ari via http://​www​.help​ned​er​land​vooruit​.nl/​d​o​e​l​/​d​e​-​h​e​i​m​a​n​s​h​o​f.

Tv debuut van de Heiman­shof

op .

Afgelopen zondag 4 feb­ru­ari was er een korte rap­portage van de Heiman­shof te zien in rtl vakantie mag­a­zine.
Mocht je de uitzendig gemist hebben dan kan je de rap­portage hier alsnog bek­ijken.
De redac­tie van het pro­gramma rtl vakantie mag­a­zine waren op zoek naar een tro­pis­che kas en kwa­men via inter­net terecht bij de Heiman­shof.
Het resul­taat is een fraaie reportage gewor­den en te zien in het onder­staande youtube filmpje.

Het webteam wenst u veel plezier bij het kijken van het tv debuut van de Heiman­shof.
Tip: klik op het [ ] icoon om het film­pje in volledige scherm mode te bekijken.

Op pad met Uilen­roeper Arend de Jong naar Elswout Vri­jda­gavond 26 jan­u­ari: 19 uur (tot ca half 20.30 uur)

op .

In feb­ru­ari zijn bosuilen volop in de weer om hun ter­ri­to­rium af te bak­e­nen en nesten te bouwen. Deze tijd in de win­ter kun je ze dus goed horen roepen. Arend de Jong kan dat geluid zo goed na doen, dat ze van heinde en ver op hem afkomen. Zo doet hij onder­zoek naar het wel en wee van deze soort. Vorig jaar zijn we al een keer met hem mee geweest en dat was zo’n suc­ces dat deze excur­sie nu her­haald wordt. We hebben toestem­ming van Staats­bos­be­heer, de eige­naar van land­goed Elswout om in de avond het ter­rein te betre­den, mits we ons goed gedra­gen.
Deze excur­sie is voor jong en oud, als je maar lid bent van De Heiman­shof. In ver­band met de beperkt aan­tal plaat­sen (30) is het ver­plicht om je op te geven voor woens­da­gavond 24 jan­u­ari bij Franke: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Je mag altijd iemand meen­e­men als je dat maar laat weten. Zet in de mail aan Franke ook je mobiele num­mer zodat je bereik­baar bent

Wat neem je mee?

- Goede water­dichte wan­delschoe­nen of laarzen
- ver­rek­ijker

Hoe laat en waar?
N.B: Opgeven voor woens­dag 242. Om 20 uur: (de activiteit gaat niet door bij min­der dan 8 mensen op dat tijd­stip)
We vertrekken om 18.30 uur van De Heiman­shof. Zorg dat je op tijd bent! Wil je recht­streeks gaan, dan zijn we om 19.00 uur op de par­keer­plaats Elswout, Elswout­laan 12a, Overveen.
Verd­waald? Bel Franke 06 48226490