Vri­jwilliger­savond; vijf leden van verdienste

op .

Delen

Tij­dens de zeer goed bezochte en gezel­lige vri­jwilliger­savond zijn Tonny Elema, Horst Radema, Nol van Burik, Mia de Graaff en Joky Mer­ck­ens benoemd tot lid van ver­di­en­ste van De Heimanshof.

Allen hebben zich tien­tallen jaren enorm ingezet voor onze mooie tuin.

Ze wer­den toege­spro­ken door het bestuur en kre­gen een oorkonde, bloe­men en een fraaie ijsvo­gel als cadeau. Bek­ijk ook de overige foto’s!