Pla­neet Heiman­shof: stap in de groene wereld

op .

Delen

Nieuwe bezoek­ers van heem­tuin ‘De Heiman­shof’ in Hoofd­dorp wanen zich soms op een andere pla­neet, zoveel is hier te zien en ont­dekken, mid­denin een woon­wijk. Op deze pla­neet draait alles om groen en doen. Op 3 juni 2018 opent de Heiman­shof haar poorten voor het jaar­lijks terugk­erende Lente­fes­ti­val.

Om 13:00 uur gaat de groene wereld voor u open, bij het sier­hek aan de Wieger Bruin­laan 1. Daarna kunt u vrij kiezen wat u wilt doen, ook als u de open­ing heeft gemist. Op het pro­gramma staat een rondlei­d­ing met één van onze natu­urgid­sen langs de tien­tallen biotopen met vele hon­der­den soorten wilde planten met unieke, nieuwe naam­bor­d­jes; twee leerzame speur­tochten, twee lekkere recepten met bij­zon­dere planten, en een exposi­tie en work­shop over botanis­che teke­nen in onze bib­lio­theek. In de stru­in­tuin wor­den pizza’s gebakken in de hout­gestookte leemoven. Piz­zadeeg wordt ter plekke door kinderen gemaakt uit graan. Kinderen kun­nen verder o.a. zaad­bom­men maken, bel­len­blazen met wilgen­takken, en mee­helpen in de bijen­schuur van onze kind­vrien­delijke hon­ingslinger­aar. Het pro­gramma wordt omli­jst met poëzie en muziek. Jong en oud zijn welkom. Rond 17:30 gaat het hek weer dicht. Wilt u zor­gen dat de pla­neet Heiman­shof bli­jft draaien? Vraag naar de mogelijkhe­den om als vri­jwilliger bij te dra­gen, of kijk op www​.deheiman​shof​.nl
Voor de redac­tie:

Meer infor­matie bij Diederik Smilde, 0621509777