Lez­ing Invasieve insecten

Delen

bru­ine mier of tuin­mier (Lasius neglectus)

Invasieve insecten zijn insecten die op een plek terecht komen waar ze van oor­sprong niet thuis horen. Als er vol­doende voed­sel aan­wezig is, en natu­urlijke vijan­den ont­breken, kan dat tot grote prob­le­men lei­den voor de land– en tuin­bouw.

Ook als par­ti­c­ulier kun je er last van hebben. Hoe komen deze insecten Ned­er­land in? Wor­den ze bewust hier uit­gezet, komen ze via import­pro­ducten mee of komen ze op eigen gele­gen­heid, zon­der toe­doen van mensen? Om welke soorten gaat het?

Alle­maal vra­gen waarop de heer Son­ne­mans een antwo­ord kan geven tij­dens de lez­ing op zondag 3 mei in De Heiman­shof.
Hij gaat ook in op de vraag wat bedri­jven en par­ti­c­ulieren tegen vreemde insecten kun­nen doen. Ook vertelt hij wat de over­heid doet. Een boeiend onder­w­erp dus dat in de toekomst naar verwacht­ing alleen maar belan­grijker wordt.

loofhout­bok­tor (Anoplophora glabripennis)


Tij­dens de lez­ing laat de heer Son­ne­mans opgezette insecten zien en toont hij de schade die ze kun­nen aan­richten. Nieuws­gierig gewor­den? Kom naar de Heiman­shof!

De lez­ing is gratis. Het gebouw is voor rol­stoe­len toe­ganke­lijk.

Datum: zondag 3 mei 2015
Tijd: 14:3015:30
Duur: 1 uur
Plaats: Gebouw “De Kijk­doos” van De Heiman­shof aan de Wieger Bruin­laan 1, Hoofd­dorp

Meer infor­matie:
Diederik Smilde
Tel. 0621509777