Ver­slag van lang week­end Texel 68 juli 2014

op .

Delen

Heen­reis:

Om 9 uur had­den we afge­spro­ken op de Heiman­shof om te vertrekken. Zoals nor­maal gin­gen we later weg dan gep­land, omdat nog niet alles klaar was.
Met alle bagage in de auto’s en fiet­sen op de aan­hanger gin­gen we met 3 auto’s en 12 mensen op naar Den Helder. De auto’s par­keer­den een stukje van de boot af. Met een auto met alle bagage en de Green­Teens op de fiets gin­gen we naar de boot.
Op de boot ston­den we met zijn allen vooraan. Door de vele meeuwen wer­den een paar mensen onder gepoept. De reis­tijd was niet erg lang.
Toen de boot was aangekomen gin­gen we met de fiets naar de eerste camping.

Op de camping:

Eerst alle tassen uit de auto.
Daarna over­leggen wie welke tent ging kri­j­gen.
Het was snel opgelost en iedereen had een tent.
Toen moesten ze nog opgezet wor­den, niet bij iedereen lukte dat, maar uitein­delijke ston­den ze alle­maal ste­vig.
Iedereen had elkaar geholpen, echt teamwork.

Door Thirza van Rooyen


De rupsen­wan­del­ing

Op de fiets gin­gen we naar een uitk­ijkpunt om naar lep­elaars te kijken. Op dat uitk­ijkpunt zagen we aalscholvers, lep­elaars en een kiek­endief op zoek naar een prooi. Daarna fiet­sten we een stukje verder naar het vertrekpunt van onze wan­del­ing. Bij het vertrekpunt zagen we op een stukje wad onder andere steen­lop­ers en roze grutto’s.


De wan­del­ing stu­urde ons naar het duin, het zou een barre tocht wor­den.
In het duin kwa­men we zebra rupsen tegen, zebra rupsen wor­den later sint jakob­svlin­ders. Zebra rupsen vind je op Jakob­skruiskruid, dat is een giftig plan­tje waar­door de rups en later ook de vlin­der oneet­baar wordt. De zebra rups kri­jgt zijn naam omdat hij strepen heeft op zijn lichaam.

Later kwa­men we een grote beer tegen.
Ook dat is een rups, dus waren wij groter.
De rups van de grote beer is een harige rups, op zijn buik is hij licht (rood) bruin en op zijn rug donker bruin. De meesten zaten stil. Vol­gens Franke waren ze waarschi­jn­lijk prooi geweest van sluip­we­spen, die leggen dan hun eieren in de lev­ende rups.
We hebben een paar grote beer rupsen meegenomen om hopelijk vlin­ders daar­van te kri­j­gen voor in de vlin­derkas op De Heimanshof.

We zagen ook rugstreep­pad­den, dat zijn pad­den met een duidelijke gele streep op hun rug. Daar­van hebben we er ook een paar van meegenomen.
We kwa­men ook nog een meeuwenkolonie tegen. Dat is een groep meeuwen die samen komen om te broe­den.
Van de rest van de dieren die we tegen kwa­men ben ik de namen van ver­geten. We waren heel lang onder­weg, maar het was heel leuk!

Door Joop Vermeulen


Het eten en de avond­wan­del­ing dag 1

Ter­wijl Franke nog verder ging wan­de­len met Rob, Joop, Simon, Kyara, Mirthe en Jan, fiet­sen Anne, Feline, Thirza, Marike en ik zo snel mogelijk naar de boerderij. Het was al tegen zeve­nen en we wilde graag nog naar de winkel om ingrediën­ten te kopen voor een gezond avondmaal.

Een­maal op de boerderij kre­gen we te horen dat alle winkels in de omgev­ing al ges­loten waren, dus moesten we toch langs de snack­bar. Eerst wacht­ten we nog even op Franke en de anderen. Toen zij terug waren, allen klet­snat door de regen, nam ik de bestelling op en zijn we zo snel mogelijk patat en dergelijke wezen halen.

Omdat ik blijk­baar niet zo goed ben in bestellin­gen opne­men en doorgeven, heeft het uitein­delijk zo’n twee uur gedu­urd voor­dat er ein­delijk eten op tafel stond. Maar we hebben er wel van genoten. We aten gezel­lig samen in de ‘hangschuur’, die aan­wezig was op de boerderij.

Na het eten maakte we met z’n allen nog een leuke avondwandeling.

We hebben in een mooi oer­woudachtig bos gewan­deld. Rob spotte nog een mooie omgevallen boom, waar som­mige van ons in geklau­terd hebben, met blote voeten voor meer grip. Anne klom het hoogst, met schoe­nen aan nog wel!

De avond­wan­del­ing was top en maakte het mis­ver­stand van eerder op de avond weer hele­maal goed.

Een­maal terug op het ‘kamp’ was het pikkedonker.

Door Sanne Mesman


De zee­hon­den­tocht

Op de maandagocht­end vertrokken we van de eerste camp­ing naar een schip om zee­hon­den te zien.


Fiet­sen naar Utopia

Op maandag 7 juli gin­gen we fiet­send naar Harry. Harry is een leuk varken die op de camp­ing Utopia woont. Vorig jaar is een deel van onze groep ook mee geweest naar Texel en dezelfde camp­ing met Harry er natu­urlijk bij. Onder­tussen is onze groep groter gewor­den en zijn we weer naar Texel gegaan en weer deze camp­ing met Harry. Op de maandag ocht­end vertrokken we van de eerste camp­ing naar een schip om zee­hon­den te zien en ver­vol­gens gin­gen we ergens vis halen en ten slotte gin­gen we echt naar Harry.

Zwem­men

Nadat we op 7 juli bij Utopia tot rust waren gekomen van het fiet­sen, zijn we naar het strand aan de Noord kant gegaan. Toen we aan kwa­men met onze fiet­sen, moesten we nog een heel eind lopen voor­dat we ook daad­w­erke­lijk bij het strand aan kwa­men. Onder­weg zijn we onder andere zeekraal tegen gekomen. We hebben zeekraal gegeten en we weten nu hoe dat smaakt: ZOUT!!!! Na het lange stuk lopen naar de zee kon­den we ein­delijk zwem­men. Het was heel leuk en gezel­lig met z’n allen.

Door Anne Vrugt


Het kam­pvuur en eten dag 2

Na de zee­hon­den­tocht gin­gen we met de fiets langs de vis­boer. Daar haalden we 14 rauwe makre­len die we in de avond boven het kam­pvuur zouden grillen.

In de mid­dag en avond verza­melden Joop, Rob, Simon, Franke en ik hout voor het kampvuur.

Boven het kam­pvuur grilden we de makre­len die we alle­maal zelf mochten decor­eren met specer­i­jen. Sanne had een salade gemaakt en Marike, Joop en Mirthe had­den voor lekkere gepofte aar­dap­pe­len gezorgd.

Som­mige Green­teens zei­den vooraf dat ze vis vies von­den, maar iedereen vond het toch heel lekker.

Later op de avond zaten we gezel­lig met z’n alle marsh­mal­lows te eten. Die waren ook lekker.


Door Jan Mesman


Wad­lopen


Teru­greis:

Het had de hele dag gere­gend maar toen we gin­gen fiet­sen was het gelukkig droog. Voor­dat we naar de boot gin­gen fiet­ste we naar Den Burgh om te winke­len, voor degene die nog geld over had­den. Veel mensen kochten daar chocola voor onder­weg. Er waren niet veel winkels om te shop­pen maar we winkels waar je alleemaal kitscherige spullen kon kopen. Om 17.00 mochten we voor 3 euro een maalti­jd­salade kopen, en als jouw salade te duur was moest je bij­be­talen. Om 18.00 fiet­ste we naar de boot. We waren op tijd, zelfs vroeg. Op de boot was er nog een nawo­ordje en iedereen had het leuk gehad. Met zijn allen fiet­ste we naar de auto’s. Alles werd weer ingeruimd en we reden terug naar de Heimanshof.Door Thirza van Rooyen