Ver­slag Slow-​food work­shop, 22 feb­ru­ari 2015

op .

Delen

De Green­Teens hebben er slag van om aansprek­ende activiteiten te organ­is­eren. Na de suc­cesvolle win­ter goede doe­len marathon was het 22 feb­ru­ari tijd voor een slow-​food kook work­shop in Park café Groen onder lei­d­ing van maar liefst 6 horeca en culi­naire grootheden!

1 uur voor de work­shop (verser kan het niet) wer­den de ingrediën­ten geoogst in De Heiman­shof met intrigerende namen als arm­bloemig, arm­bloemig look (er is ook rijk­bloemig arm­bloemig look), zwart moeskervel, boerenkool, koolrabi en aard­peren. Een auto vol, genoeg om 60 magen te vullen met een 10 gan­gen 3 gan­gen menu.

Om 2 uur verza­melde de hele club (Rob, Simon, Thirza, Feline, Milou, Mirthe, Xan­der en Joop), zich, tra­di­tion­eel aange­vuld met Sanne en Jan een half uurtje later (belan­grijke mensen komen altijd later). En wer­den we welkom geheten door Pepijn en Nico: eige­naar en kok van Park Café Groen, die zich ver­baas­den over de vari­atie en de hoeveel­he­den groen­ten die er eind feb­ru­ari nog te oog­sten zijn.

Voor er kon wor­den gekookt, moesten er een paar knopen doorge­hakt: over een meikamp met de JNM (optie: 4 GT’s naar Wagenin­gen voor 30 euro of iedereen voor 80 Euro naar Schier­mon­nikoog en of we 1 of 2 col­lectes zouden gaan houden). Uit de kam­pen kwa­men we niet hele­maal, daar komt nog een mail over, maar over het col­lecteren was iedereen unaniem: als je kans hebt om voor twee goede doe­len te col­lecteren, dan moest je dat ook doen. Dat is de ware GreenTeen-​mentaliteit die Marike en mij trots maakt op deze club! Chapeau!

En toen kon er gekookt en geor­gan­iseerd wor­den, tafels ingedeeld, bar­di­en­sten gedraaid, finan­ciën geregeld, alles in goed over­leg. Als een topteam wer­den alle taken verdeeld en werd er super­ef­fi­ciënt en snel gew­erkt, waar­bij Max, Michelle, Marij en Niek hun horeca-​kennis over­brachten en heel hard mee­hielpen om alles in goede banen te leiden.

Het drie­gan­gen­menu bestond uit de vol­gende 10 gangen:

Voorg­erechten:

  • Aardappel/​aardpeer soep
  • 3 Bruschettes met pom­poen­puree in 3 smaken (gem­ber, peper en honing)
  • Aard­peren chips

Hoofdgerechten:

  • Aar­dap­pel uit de oven met rozemarijn
  • Kool­rol­letje met Van Weeskaas
  • Tor­tillia met aar­dap­pel, arm­bloemig look, prei en boerenkool
  • Risotto van gort met koolrabi

Nagerechten

  • Trom­melkoek
  • Vanille-​ijs met drakenbloed
  • Appel tar­tatin


En dat alles voor 45 mee-​eters voor 10 euro!

De kok stond ver­steld over de snel­heid en de gemo­tiveerd­heid van werken. We waren een uur voor de maaltijd al klaar (behalve uit­zon­der­lijk genoeg Franke met zijn trom­melkoek!!) en dat had hij in ander kook­work­shops met vol­wasse­nen nog niet meege­maakt. De gas­ten arriveer­den vanaf 17.30 uur en de gelu­iden waren vooral posi­tief ver­rast van al dat lekkers!
Een maat voor het suc­ces van het even­e­ment was dat 4 of 5 van de Green­Teens besloten of om bij Park Café Groen te gaan werken of hun car­rière geluk in de horeca te gaan zoeken.

Franke

De Green­Teens ontvin­gen een heuse ster van Bep!