Green­Teens de boom in voor het goede doel

op .

Delen

Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heiman­shof samen optrekken. We maken ons eigen jaarpro­gramma, gaan 1x per maand met elkaar op excur­sie in de natuur en realis­eren leuke pro­jecten voor doe­len die wij belan­grijk en/​of duurzaam vin­den. Wij financieren onze activiteiten gro­ten­deels zelf door bijvoor­beeld te col­lecteren voor goede doe­len als het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten.

Actie: Green­Teens de boom in voor het goede doel

Door spon­ser­ing hopen we veel geld bij elkaar te kri­j­gen voor het goede doel en ons eigen activiteit­en­pro­gramma. De boomhut ligt tij­dens de actie vol hooi en we slapen er 1 of 2 nachten. Iedereen is welkom om ons op te zoeken en te ste­unen tussen vri­jdag 23 feb­ru­ari aanstaande vanaf 18 uur, als we in de boomhut gaan, en zondag 25 feb­ru­ari 18 uur. Er is ook thee en koffie te koop voor het goede doel en u kunt ons ook komen spon­seren natuurlijk!

Dit jaar gaan we de boomhut in voor het kinder­fonds de MAMAS. In Zuid-​Afrika leven miljoe­nen kinderen in armoede. 1.400 lokale vrouwen zijn hier­voor in actie gekomen en zor­gen voor opvang, schol­ing, med­icatie en liefde voor deze kinderen. Uit­er­aard hebben ze hier geld voor nodig. Met elke donatie van 5 euro kun­nen ze een kind een maand lang ver­zor­gen.
MAMAS is een kleine organ­isatie uit Ned­er­land. Klein en dus min­i­male onkosten.

Wij willen zelf geld bijeen­bren­gen voor dit doel. Daarom laten wij ons vri­jwillig 24 tot 48 uur in de boomhut op De Heiman­shof opsluiten. Het wordt een echte ‘over­lev­ingstocht’ zon­der ver­warm­ing, tele­visie, mobiele tele­foon en andere luxe. Door spon­ser­ing hopen we veel geld bij elkaar te kri­j­gen voor het goede doel en ons eigen activiteit­en­pro­gramma. De boomhut ligt tij­dens de actie vol hooi en we slapen er 1 of 2 nachten. Iedereen is welkom om ons op te zoeken en te ste­unen tussen vri­jdag 23 feb­ru­ari aanstaande vanaf 18 uur, als we in de boomhut gaan, en zondag 25 feb­ru­ari 18 uur. Er is ook thee en koffie te koop voor het goede doel en u kunt ons ook komen spon­seren natuurlijk!

Hebt u geen tijd om langs te komen maar wilt u ons wel spon­seren? Dan kunt u ons ook spon­seren door een bedrag over te maken naar:

IBAN Vrien­denkring De Heiman­shof: NL06INGB0005729896 o.v.v. Green­teens MAMAS-​actie 2018