pro­gramma en afspraken

Pro­gramma 2016 van de Green­teens (11 t/​m 16 jaar)

vr. 1 jan­u­ari
Nieuw­jaars­duik

zo. 31 jan­u­ari
Work­shop koken

week­end 13 feb­ru­ari
Over­nacht­ings­ac­tie voor goed doel

zo. 13 maart
Step­pen en fiet­sen in de duinen

wo. 27 april
Kon­ings­markt Vondelpark

week 25 t/​m 30 april
Col­lecte Sticht­ing Kinderhulp

Meivakantie (30÷4 t/​m 85)
Kamp met JNM ‘Jon­geren in de Natuur’

week 17 t/​m 21 mei
Col­lecte Oranjefonds

za. 4/​zo. 5 juni
Sur­vival in de natuur

zo. 17 t/​m do. 21 juli
Zomerkamp in Ardennen

zo. 28 augus­tus
Pold­er­sporten

zo. 4 sep­tem­ber
Kor­ren in Wijk aan Zee

zo. 11 sep­tem­ber
Oogst­feest

za. 29 okto­ber
Hal­loween­party op Heimanshof

zo. 27 novem­ber
Dieren helpen, hoe doe je dat?

wo. 28 decem­ber
Ein­de­jaarsspek­takel

Afspraken bij excursies

Om onze excur­sies zo goed mogelijk te laten ver­lopen hebben we onder­staande afspraken gemaakt.

* We vertrekken op de tijd die staat aangegegeven op de aankondig­ing. Zorg dus dat je op tijd aan­wezig bent.

* Heb je je aangemeld, maar kun je onverwacht toch niet mee met de excur­sie: meld je dan af bij Franke (mobiel num­mer: 0648226490)

* Het is de bedoel­ing dat jezelf iets te drinken en een ver­snaper­ing voor onder­weg meeneemt.

* Extra kosten, zoals bijvoor­beeld entreep­ri­jzen van natu­ur­parken of huren van boot­jes, vallen niet onder de con­tribu­tie. Deze kosten betaal jezelf of delen we met elkaar.

* Om het milieu te sparen en voor de sociale con­tacten rij­den we zoveel mogelijk met elkaar mee vanaf De Heiman­shof naar ons excur­sie­doel, zodat we zo min mogelijk auto’s gebruiken. Als je met iemand meer­i­jdt, over­leg dan even met de bestu­ur­der over een eventuele bij­drage aan de brandstofkosten.