Open­ing Stru­inkids moes­tu­in­seizoen

Op woens­dag 22 maart start de span­nende ont­dekkingsreis door de natuur. Dan gaat het Struinkids-​moestuinseizoen weer van start. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kun­nen lid wor­den van de Stru­inkids. Woens­dags van 14.00 tot 15.30 leren ze spe­len­der­wijs zelf groen­ten zaaien/​planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. En daarna kun­nen ze in de span­nende stru­in­tuin en in de boomhut met het bomen­pad spelen.

De verdel­ing van de tuin­t­jes is op woens­dag 22 maart om 14.00 uur. Kinderen tot 10 jr hebben een begelei­der nodig (ouder, grootouder of …)

Tuin­pro­gramma op woens­dag­mid­dag


Samen tuinieren

Heb je zin om samen met een (groot)ouder of ver­zorger te tuinieren? Kom dan naar De Heiman­shof! Onder begelei­d­ing leer je welke gewassen je wan­neer moet planten of zaaien. En natu­urlijk zie je ze groeien en bloeien. Na een tijdje kun je je eigen groen­ten oog­sten en wor­den ook nog eens groen­ten ver­loot voor mee naar huis.


Tuin­pro­gramma

13.4514.00 uur: Inloop en vrij spe­len
14.00 uur: Start tuin­les met een leuk spel
 • zaaien/​planten/​wieden
 • proe­f­jes doen
 • jouw natu­urge­heim
 • rondlei­d­ing door te tuin
 • ver­lot­ing
 • limon­ade en thee
15.00 uur: Vrij spe­len in de Struintuin

Tuin­regels: zo werken we samen

 • We tuinieren twaalf maan­den elke woens­dag van 14.00 tot 15.00 uur
 • Maak voor je tuin­tje een leuk bord met je naam erop. Niet te klein anders verd­wi­jnt het onder de groentebladeren!
 • Werk altijd vanaf de paad­jes en ga nooit in je tuin staan! Ook niet in de tuin van iemand anders. Tij­dens de les leer je waarom je dat niet moet doen.
 • Als je een tuin­tje neemt, moet je er iedere week goed voor zor­gen. Kan je een keer niet, geef dat door aan Franke of Ans, of vraag je buurman/​vrouw om je tuin te ver­zor­gen. Als je langer dan drie weken niet bent geweest, kri­j­gen je buren last van ongewen­ste kruiden van jouw tuin. Dan raak je je tuin­tje kwijt!!!!
 • Je mag ook regel­matig foto’s maken in je tuintje!
 • Elke week zaaien of planten we een gewas tot de tuin vol is. Als we een gewas geoogst hebben, zetten we op die plaats weer een ander gewas. Zaaien gaat door tot okto­ber; oog­sten begint in mei en eindigt in decem­ber. In jan­u­ari en feb­ru­ari maken we de tuin weer klaar voor het vol­gende groeiseizoen.
 • Het tuin­seizoen begint offi­cieel in maart, maar je kunt elk moment van het jaar mee­doen. Er is zoveel werk te doen en er zijn altijd wel tuin­t­jes beschikbaar.
 • Van het begin van de zomer­vakantie t/​m maart werken we ook in de 100 school­tu­in­t­jes. De opbrengst ver­loten we! Er zijn dan heel veel bonen, pom­poe­nen, cour­gettes, sla, etc.
 • Je mag in je eigen tuin werken als de heem­tuin open is; dus ook op een andere dag dan de woens­dag. Er is dan echter geen begeleiding.
 • In de loop van het seizoen gaan we ook een beetje koken voor elkaar, en gerechten laten proeven. In sep­tem­ber houden we een groot Oogst­feest waar­voor je je oud­ers, broertjes/​zusjes, opa/​oma etc mag uitnodigen!

gieter en laars


Opzet van elke woensdag

 • De lei­d­ing is in han­den van Franke en Ans. Zij zijn om 13.30 uur aan­wezig voor vra­gen en het klaarzetten van de spullen.
 • 14.00 uur: start, we kijken 5 tot 10 minuten naar de ontwik­kelin­gen van de afgelopen week in de tuintjes.
 • 14.10 uur: uit­leg over het nieuwe gewas: we vertellen over de achter­grond en hoe je moet zaaien/​planten.
 • 14.20 uur: zaaien van het nieuwe gewas: je zet altijd een stokje om de plaats aan te geven tot het gewas op komt. hark en schep HEEL BELAN­GRIJK; let op hoe groot het gewas wordt met de te reserveren ruimte
 • 14.45 uur: rondlei­d­ing door De Heiman­shof op zoek naar nieuwe ontwik­kelin­gen in de natuur. Onder down­loads vind je het zoge­naamde fenolo­gieboekje. In dit boekje kun je bijhouden wan­neer je welke plant of dier voor het eerst gezien hebt dit jaar.

vrolijke champignon