• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Nieuws uit de tuin

Door de hoge tem­per­a­turen is de natuur inmid­dels drie weken eerder ont­waakt dan ‘nor­maal’. Maar was is nog nor­maal tegen­wo­ordig? De warmtere­cords rij­gen zich aaneen. De tuin staat stijf van wilde en groot­bloemige krokus, sneeuwk­lok, win­ter­akoniet, stink­end nieskruid, voor­jaarsklokje en wilde hyacint. Het is een genot om door het bos te lopen. Vorige week zijn de paden met vereende krachten vol­ge­gooid met verse hout­snip­pers en dat ruikt weer heer­lijk. Buiten de tuin liggen de bosran­den en het gazon er ook mooi bij: een uitn­odig­ing aan pas­san­ten om een keer te stop­pen en door het hek te komen kijken.

De tuin is behoor­lijk op orde. Omdat eind maart de scholen weer starten met moes­tu­inieren, hebben die tuin­t­jes momenteel pri­or­iteit: schoon wieden en com­post erop. Ook wor­den de com­posthopen afge­graven voor pom­poen– en cour­get­te­heuvels in de Stru­in­tuin. Het vol­gende project is het hoge duin, dat hele­maal ver­grast is. We gaan de waarde­volle planten eruit steken, dan de grond afdekken met wortel­doek en ophogen met zilt, kalkrijk zand. Daarna wordt het duin heringericht met de bewaarde planten en nieuwe soorten.

Meer infor­matie? Bek­ijk de nieuws­brief van februari