Nol van Burik Lid in orde van Oranje-​Nassau

Woens­dag 0304 kreeg Nol van Burik, bestu­urslid en vrij­williger van De Heiman­shof het lin­tje van de orde van Oranje-​Nassau opge­speld door burge­meester Hoes in ons vereni­gings­gebouw De Kijkdoos.

Nol Van Burik is bij duizen­den inwon­ers van de Haar­lem­mer­meer beter bek­end als ‘meester Nol’. Hij was van 1992 tot 2005 medew­erker NME (Natuur– en Milieue­d­u­catie) bij de gemeen­telijke afdel­ing Jeugd en Onder­wijs. Hij ontwikkelde en gaf boeiende lessen over de natuur in De Heiman­shof aan leer­lin­gen van de basiss­c­holen in de Haar­lem­mer­meer. In die peri­ode was hij ook al vri­jwilliger bij de Verenig­ing Vrien­denkring De Heiman­shof. Na zijn VUT in 2005 bleef hij actief in de verenig­ing tot op heden. Hij zit sinds 2006 in het bestuur, werkt iedere week nog min­i­maal een dag in de tuin en ver­zorgt als imker de bijen.

Met zijn pret­tige, rustige manier van vertellen weet hij jong en oud in ver­vo­er­ing te bren­gen over de won­deren van de natuur. En dat al 36 jaar lang. Dat ver­di­ende een onderscheiding!

Bek­ijk de foto’s van de feestelijke onder­schei­d­ing (ook om te down­loaden). En bek­ijk ook het artikel en mooie film­pje van NH Nieuws!