Nieuws uit de tuin

Het werk in de tuin ligt goed op schema. Bijna alles is gemaaid, de eerste win­ter­s­noei­w­erkza­amhe­den zijn gedaan (met name op het lage duin tij­dens de Natu­ur­w­erkdag), diverse hagen zijn flink ingekort, de veen­plas is ont­daan van het riet en de werkschuur en de garage hebben een meta­mor­fose onder­gaan. Voor de komende weken staat nog meer snoei­w­erk op het pro­gramma, wordt de haag tussen de school­tu­in­t­jes en de kruiden­tuin smaller gemaakt, kri­j­gen de kassen een rigoureuze snoeibeurt en zullen de paden ont­daan wor­den van grassen. De school­tu­in­t­jes kri­j­gen deze win­ter ook wat extra aan­dacht in de vorm van nieuwe voed­ing omdat de groei dit jaar wat achter bleef.

Kijk voor meer nieuws op de nieuws­brief van novem­ber.