Ren­o­vatie Kijkdoos

De Kijk­doos is voorzien van een nieuwe vloer met vlo­erver­warm­ing. Ook is er een wand ver­van­gen die door het vocht was aange­tast. De bouw werk­groep maakt nu samen met de vri­jwilligers een nieuw inricht­ings­plan. De verwacht­ing is dat we eind februari/​begin maart weer van de Kijk­doos gebruik kun­nen gaan maken. Van­wege de ver­bouwing zijn er geen activiteiten gep­land in feb­ru­ari, behalve natu­urlijk het werk in de tuin.