De Heiman­shof ges­loten voor bezoekers

In ver­band met aan­vul­lende maa­trege­len van de regering om de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus tegen te gaan heeft het bestuur besloten De Heiman­shof te sluiten voor bezoek­ers. Wij kun­nen geen toezicht houden op aan­tallen mensen die in de tuin zijn en of ze samen­sc­holen. Afgelopen tijd waren er soms veel kinderen in de tuin met oud­ers; het besmet­tings­gevaar is te groot.

De mogelijkhe­den voor vri­jwilligers om te komen werken wor­den beperkt. Wil je iets doen, dan moet je bellen met de beheerder Jan van Steijn (06 17348888). Jan heeft een pri­or­iteit­en­li­jst van din­gen die echt moeten gebeuren en kijkt of je daar een rol in kan spe­len. De werkza­amhe­den zijn van dien aard dat ze ver genoeg uit elkaar zijn om besmet­ting te voorkomen.

Ver­scherpte hygiënemaatregelen:

  • de Kijk­doos bli­jft dicht muv WC-​bezoek; han­den wassen en met keuken­pa­pier afdrogen!
  • Per­ma­nent werken met hand­schoe­nen aan; liefst eigen handschoenen!
  • Afs­tand houden!
  • Als je snot­tert of iemand in je huishouden snot­tert: NIET KOMEN