Zaaien, bloei en werk in uitvoering

De tuin wordt steeds kleur­rijker. Er staan ruim hon­derd soorten in bloei en vooral de bloeiende mei­doorn, gaspel­doorn en Europese vogelk­ers ste­len de show. De droogte slaat ook toe. De inge­plante groen­ten op de school­tu­inen vra­gen regel­matig water. Onze huis­fo­tograaf John van Loon was in de tuin en schoot mooie artistieke foto’s van de stru­in­tu­in­t­jes en het bomen­pad. Deze en andere foto’s zijn te bek­ijken op onze foto galerij

Werk in uitvo­er­ing deze week: her­s­tel van het vogelk­ijkscherm, het rechtzetten van het hek bij de hock­eyvelden, het inrichten van een depot voor afval en opslag en de eeuwige strijd met de plaag­planten (krui­wa­gen heer­moes). De eerste fase van het her­s­tel van de veen­bak is ook klaar; er is weer lev­end hoogveen te zien. Het bli­jft geni­eten in de tuin!