Stoep­plan­t­jes spotten

Afgelopen week is spon­taan een nieuwe actie van start gegaan, ‘STOEP­PLAN­T­JES SPOT­TEN.’

Vri­jwilligers Mar­ijke, Diederik, Roelina en Dick zijn de actievo­erders van het eerste uur. Bij wilde planten die op (of vlak naast) de stoep groeien schri­jven ze met stoep­krijt de naam. Een heel sim­pele actie, die erg leuk is om te doen.


Het doel van deze actie is de plan­t­jes onder de aan­dacht te bren­gen en waarder­ing, ken­nis, inter­esse op te wekken. Het doel is ook ver­won­der­ing oproepen, leren om je heen te kijken en din­gen op te merken en er blij van te wor­den. Wij hopen uit­er­aard met deze activiteit meer mensen uit de regio te bereiken en ken­nis te laten maken met de Heimanshof.

Waar komt het van­daan?
Het idee is ontstaan in Frankrijk, en is in Enge­land ook “boom­ing”. In Ned­er­land is het pas een paar weken bek­end en heet het botanisch stoep­kri­jten (of botanis­che “graf­fiti”). Op deze manier wor­den veel mensen bereikt, ook dege­nen die weinig oog hebben voor de natuur. Het gaat niet om het laten zien van bij­zon­dere of zeldzame soorten, maar juist de algemene, veel voorkomende soorten waar veel mensen toch over­heen kijken of niet bewust bij stilstaan.


Als je mee wilt doen: graag!
Het idee is om in je eigen woonomgev­ing, of op een andere plek waar je regel­matig komt (in de Haar­lem­mer­meer) aan de slag te gaan met stoep­krijt, waarmee je de naam van de wilde planten op de stoep erbij schri­jft. Het logo van De Heiman­shof (het mor­gen­ster­pluisje) kan erbij wor­den getek­end. Voor de duidelijkheid kun je de plant omcirke­len of er een pijl naar laten wijzen.


Wie dat wil kan zelfs verf maken door het stoep­krijt eerst te ver­malen en met water te men­gen, om zo het logo met een (zelfge­maakt) sjabloon aan te bren­gen. Maar gewoon kri­jten werkt ook prima.

Gebruik geen andere verf; stoep­krijt regent snel weg en is niet schadelijk voor het milieu. Stoep­kri­jten is daarom in de Haar­lem­mer­meer sinds 2018 offi­cieel toeges­taan.

Als je van een plant niet pre­cies weet welke soort het is, kun je de naam wat algemener houden: boterbloem, zur­ing, dis­tel. Hier en daar een naam bij een (al dan niet opval­lende) plant is prima, dus het is niet erg als je de namen van een aan­tal planten niet kent.
Het moet niet op een speur­tocht lijken; juist het ongri­jp­bare van losse planten­na­men zal de aan­dacht trekken en impact hebben.

Het is wel handig om een ver­haaltje paraat te hebben voor als je wordt aange­spro­ken over waarom die plan­t­jes nou zo inter­es­sant zijn (bio­di­ver­siteit, ecosys­teem, voed­sel– of waard­planten).

Daar­bij kun je De Heiman­shof noe­men. Veel mensen zullen ons logo niet ken­nen. Dat is niet erg; het raad­sel wordt later ook opgelost met berichten in de krant en op social media.
En het is leuk als mensen ons weten te vin­den, maar dat is niet het hoofd­doel.

Het is fijn als je even laat weten dat je mee­doet, en in welk gebied ongeveer.
Ten overvloede: hou het veilig voor jezelf én je toekom­stige “kijk­ers”, dus alléén op de stoep kri­jten alsje­blieft!

Voor wie meer wil weten en zien:
- https://​www​.npo​ra​dio1​.nl/​v​r​o​e​g​e​-​v​o​g​e​l​s​/​o​n​d​e​r​w​e​r​p​e​n​/​537229​-​b​o​t​a​n​i​s​c​h​-​s​t​o​e​p​k​r​i​j​t​e​n
- https://​www​.hor​ti​point​.nl/​t​u​i​n​e​n​l​a​n​d​s​c​h​a​p​/​b​o​t​a​n​i​s​c​h​e​-​g​r​a​f​f​i​t​i​-​g​e​e​f​t​-​e​x​p​l​o​s​i​e​-​a​a​n​-​r​e​a​c​t​i​e​s​/
- https://​www​.face​book​.com/​b​o​t​a​n​i​s​c​h​e​t​u​i​n​e​n​.​n​l​/​p​o​s​t​s​/​3087685084587362


Boekhan­del Stevens gaat onze actie ste­unen!

Op 27 mei ver­schi­jnt de Stads­flora van Ton Den­ters, waarin stoep­kri­jten ook wordt genoemd. Het is een bij­zon­der fraai boek dat de (urbane) floristiek ver­rijkt. Niet alleen de inhoudelijke feiten zijn mooi beschreven en geïl­lus­treerd, ook de 26 wan­del­routes in Ned­er­landse en Vlaamse ste­den maken een bezoekje aan de stad tot een floris­tisch feestje.
Boekhan­del Stevens zal bij de pro­motie van dit boek onze stoep­kri­j­tac­tie ook pro­moten. Een mooie win-​win sit­u­atie.
Dit is de eerste Zwaan-​kleef-​aan… En wie weet volgt Roelina bin­nenkort met een flit­sende Instagram-​account over de actie.

Doe ook mee! Het bli­jft voor­lopig nog wel even droog dus spoelt je werk niet snel weg!{/source}