Ont­dek en beleef De Heimanshof!

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !

Nieuws uit de tuin

De werk­groep Tuin heeft vanaf jan­u­ari van dit jaar bijge­houden welke soorten er in bloei zijn gekomen. De teller staat op 24 juni op 355 soorten. Enkele bij­zon­dere en opval­lende soorten die ze afgelopen week waar­na­men waren: akker­leeuwen­bek (school­tu­inen), esdoorn­ganzen­voet (kleine akker), slan­gen­look (griend), kan­de­laarstoorts (duin), kuifhy­acint (duin­struweel) en heel veel grassoorten.

De tuin­t­jes van de Stru­inkids zien er prachtig uit. De groen­ten groeien mooi tussen de vele klaprozen en slaap­bollen. De kinderen hebben de eerste gewassen geza­aid en al lekker andi­jvie, bieten en sla geoogst.

Lees meer nieuws in de nieuws­brief van juni