Ont­dek en beleef De Heimanshof!

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !

Jaarver­slag 2019 goedgekeurd door de ALV

Op woens­dag 1 juli 2020 heeft de Algemene Leden­ver­gader­ing (ALV) plaats­gevon­den. Tij­dens de ALV is het Jaarver­slag en het Finan­cieel Rap­port van 2019 goedgekeurd door de leden.

Verder zijn tij­dens de ver­gader­ing Louis van Rossum (pen­ning­meester), Dick Gat­sonides (tuin­za­ken) en Ans Röling (com­mu­ni­catie en vri­jwilligers) benoemd in het bestuur. Voorzit­ter Cor Mouwen en de bestu­ursle­den Horst Radema en Ger­ard Graave namen afscheid van het bestuur. Er is nog geen nieuwe voorzit­ter. Nol van Burik neemt deze func­tie voor­lopig waar.

Na de formele ver­gader­ing hebben de aan­wezige leden met elkaar gespro­ken over het op te zetten belei­d­splan 20212025. Hoe moet De Heiman­shof eruit zien op haar 50ste ver­jaardag. Het waren lev­endige dis­cussies die komende maan­den een ver­volg krijgen.

In 2019 hebben we als Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof wederom veel mooie activiteiten gere­aliseerd. Wil je meer weten over deze activiteiten? Lees dan het Jaarver­slag 2019 en het Finan­cieel Rap­port 2019.