Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Inspi­ratie voor tuinen in de Haarlemmermeer

Werk in uitvo­er­ing. De vijver in de voor­beeld­tuin is gedempt. We willen de voorbeeld­tuin verplaatsen.

We had­den wel een voor­beeld­tuintje bin­nen De Heiman­shof om bezoek­ers te inspir­eren hun eigen tuin te ver­du­urza­men, maar deze was niet erg be­kend. Komend jaar zal deze daarom wor­den ver­plaatst rich­ting De Kijk­doos zodat de bedoel­ing duide­lijker wordt.