Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Lez­ing verzilt­ing uit­gesteld van­wege corona

Hoofd­dorp valt onder de vei­lighei­d­sre­gio Ken­nemer­land, een regio die van­wege het hoge aan­tal coro­n­abesmet­tin­gen van alarm­fase ‚waakzaam’ naar ‚zorgelijk’ is gegaan. We zullen met z’n allen weer voorzichtiger moeten zijn en grotere groepen mij­den. De lez­ing van zondag 27 sept moet daarom helaas wor­den uit­gesteld. Zodra het weer kan, ont­van­gen de mensen die zich hebben aangemeld per­soon­lijk bericht zodat zij verzek­erd zijn van een plekje.

Het werk gaat wel gewoon door, zoals altijd. Was je han­den grondig, kom niet bij klachten of als je een feestje hebt bezocht, houdt afs­tand. Er liggen nieuwe hand­schoe­nen klaar in de keuken die je mee naar huis kunt nemen.

Bin­nen regio Ken­nemer­land is Hoofd­dorp de grote boosdoener.