Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

500 euro van Meerlandenfonds

De Heiman­shof heeft 500 euro toegek­end gekre­gen uit het Meer­lan­den­fonds. We had­den een aan­vraag inge­di­end voor mede­fi­nancier­ing van een nieuw depot waar we groen afval kun­nen com­posteren en mate­ri­alen kun­nen opslaan voor hergebruik.

Met een goede schei­d­ing en com­pos­ter­ing van groe­naf­val zor­gen we voor ver­min­der­ing van afval­stromen. Bij een goede en overzichtelijke aan­leg kan het depot ook gebruikt wor­den voor edu­catie over het com­pos­ter­ing­spro­ces, zodat kinderen en inwon­ers meer gemo­tiveerd wor­den om afval te scheiden.

We bedanken Meer­lan­den voor hun toekenning.

Hieron­der foto’s van het depot zoals het nu pro­vi­sorisch opgezet is.