Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de stru­in­tuin. Helaas moeten we momenteel van de gemeente van­wege corona onze poorten voor bezoek­ers ges­loten houden. Er wordt wel doorgewerkt.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!

Col­lecte Jan­tje Beton

Van 8 tot 12 maart kan geld gestort wor­den via de Online col­lecte­bus Jan­tje Beton Col­lecte 2021. Houd het in de gaten! Een tip: u kunt de link alvast gebruiken om deze col­lecte­bus op andere media te zetten zodat uw fam­i­lie en vrien­den ook mee kun­nen doen. Zegt het voort!

De Heiman­shof mag de helft van het opge­haalde geld zelf houden; we willen dat geld gebruiken voor de stru­in­tuin en de inricht­ing van de boomhut.


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Nieuws uit de tuin

De snoei­w­erkza­amhe­den zijn afgerond voor deze win­ter; de voor­jaars­bloeiers steken hun kop­jes namelijk alweer boven de grond. Met name aan Wieger Bruin­laanz­i­jde is veel gekapt om voor­bi­j­gangers zicht in de tuin te geven en om meer licht op het duin te kri­j­gen. Ook de bosrand is flink uitge­dund. De school­tu­in­t­jes en Stru­inkid­s­tu­in­t­jes wor­den klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Er is ook veel bin­nen gew­erkt. De kassen hebben afgelopen maan­den een make-​over gekre­gen. En de Kijk­doos, ons verenig­ings­ge­bouw, is door onze vri­jwilligers verder geren­oveerd; na de grote ruimte was de keuken en het toi­let aan de beurt. We hebben nu zelfs een vaat­wasser, wel zo hygiënisch.

Meer nieuws uit de tuin vindt u in de nieuws­brief van jan­u­ari.