Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de struintuin.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Nieuws uit de tuin

Afgelopen maand is een mooi nieuw depot (foto) gemaakt waarin we zelf com­post kun­nen maken en mate­ri­alen kun­nen opslaan. De Stru­inkid­s­tu­in­t­jes zijn opnieuw aan­gelegd. Ook onze buren van Amstel­ring dagbeste­d­ing hebben daar een stuk tuin gekre­gen.

Er zijn diverse nieuwe soorten planten in de tuin gekomen zoals veld­salie, pijp­bloem, zand­blauwtje en leli­etje van dalen. In de veen­bak hebben we de eerste kleine zonnedauw ont­dekt. In de kas staat de lam­p­en­po­et­ser ofwel flessen­rager­plant, geweldig in bloei. Ons infor­matiecen­trum, De Kijk­doos, is bin­nen nu hele­maal klaar. De cam­pagne Voor­jaars­bloeiers is een mooi suc­ces gewor­den. Naar schat­ting zo’n 1000 mensen vol­gden de posts op Face­book en Instagram.

Meer nieuws uit de tuin vindt u in onze nieuws­brief van mei.