Activiteit­en­pro­gramma 2016

Natu­urlijk is de tuin een heer­lijke plek om gewoon in rond te stru­inen, maar bezoekt u ook eens een van onze activiteiten! Onze lezin­gen zijn gratis toe­ganke­lijk voor alle belang­stel­len­den op zonda­gen van 14:30 tot 16:00 uur in ont­moet­ings­cen­trum De Kijk­doos. Dit jaar organ­iseert De Heiman­shof een lente­fes­ti­val in juni en een zomer­fes­ti­val in augus­tus voor iedereen in en buiten de Haar­lem­mer­meer. Er zijn o.a. spe­ciale rondlei­din­gen, work­shops en thema-​activiteiten voor jong en oud. Er is ook een spe­ci­aal pro­gramma voor leden en actieve vri­jwilligers die elkaar willen inspir­eren en zich laten inspir­eren door de natuur.

Naast elke doorde­weekse dag is elke 3e zater­dag van de maand meew­erkdag in De Heiman­shof. Dan is de tuin open voor iedereen die zin heeft om gezel­lig met elkaar de han­den uit de mouwen te steken! Kom vri­jbli­jvend een keer langs tussen 13.00 en 17.00 uur.

zo. 3 jan­u­ari
Nieuw­jaars cock­tail­party
Voor leden en introducés

zo. 7 feb­ru­ari
De mooiste foto’s van De Heiman­shof — Lou van der Linde
Lez­ing, gratis toe­ganke­lijk voor belangstellenden

zo. 28 feb­ru­ari
Op bezoek bij ons zusje, heem­tuin De Heiman­shof op de Veluwe
Voor leden en introducés

zo. 6 maart
Het leven van een pal­ingvisser anno 2016 — Theo Rekel­hof
Lez­ing, gratis toe­ganke­lijk voor belangstellenden

vr. 11 en za. 12 maart
NL Doet

wo. 16 maart t/​m vr. 1 april
Boomweggeefda­gen De Heimanshof

zo. 3 april
Waar(om) wilde planten groeien en hoe gebruik ik ze in de tuin — Ariën Slagt
Lez­ing, gratis toe­ganke­lijk voor belangstellenden

wo. 20 april
Algemene Leden­ver­gader­ing

za. 23 april
Bomen om bij weg te dromen, ommetje Hoofd­dorp
Voor leden en introducés

zo. 1 mei
Muur­planten — Baudewijn Odé
Lez­ing, gratis toe­ganke­lijk voor belangstellenden

zo. 5 juni
Natu­ur­fes­ti­val in De Heimanshof

zo. 3 juli
Roeien en ont­dekken Ilper­veld
Voor leden en introducés

wo. 3 augus­tus
Bezoek aan tuin van een vri­jwilliger
Voor leden en introducés

zo. 21 augus­tus
Natu­ur­fes­ti­val in De Heimanshof

zo. 11 sep­tem­ber
Oogst­feest
Voor leden en introducés

zo. 2 okto­ber
De wilde haren van de beheerder van De Heiman­shof — Franke v.d. Laan
Lez­ing, gratis toe­ganke­lijk voor belangstellenden

za. 22 okto­ber
Pad­den­stoe­len ont­dekken op Land­goed Elswout
Voor leden en introducés

za. 5 novem­ber
Lan­delijke natuurwerkdag

zo. 6 novem­ber
Zeewier als voed­sel — Marieke Brown
Lez­ing, gratis toe­ganke­lijk voor belangstellenden

za. 26 novem­ber
Vri­jwilliger­savond (tra­di­tion­eel gezel­lig met eigen hap­jes en drankjes)
Voor onze vrijwilligers!