Ont­dek en beleef De Heimanshof!

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.


Hieron­der staan enkele spec­i­fieke vaca­tures, maar mocht je zin hebben om gewoon een paar uurt­jes lekker bezig te zijn in een natu­urlijke omgev­ing, laat het ons dan weten!

Beschik­bare vacatures

Natu­urliefheb­bers met groene vingers die onze flora en fauna willen vertroete­len, nieuwe plan­t­jes opkweken en min­der deskundige vri­jwilligers wat kun­nen en willen leren.

Een finan­ciële duizend­poot die onze boekhoud­ing en lede­nad­min­is­tratie op orde houdt en actief in het bestuur mee­denkt over de toekomst van onze tuin en vereniging.

Een tech­nis­che man/​vrouw die ver­stand heeft van pom­pen, elek­tra, instal­laties, computer/​beamer en geluid. Jij onder­s­te­unt het bestuur met het tech­nisch beleid.

Organ­isati­etal­ent dat de twee Natu­ur­tour­fes­ti­vals in juni en augus­tus wil coördineren en een zeer ent­hou­si­ast werk­end en cre­atief fes­ti­val­team wil aansturen.

Gas­toud­ers die tussen 20 april en 1 okto­ber een aan­tal keer in het week­end bezoek­ers willen ont­van­gen en toezicht houden in onze natu­uront­dek­tuin, de Struintuin.

Onder­houd web­site Iemand die nieuwe berichten wil plaat­sen en die cre­atief genoeg is om het er mooi te laten uitzien. Geen spe­ciale ken­nis nodig.

Meer infor­matie?

Kom langs op de werkda­gen: dins­dagocht­end, woens­dag de hele dag of don­derdagocht­end of op de maan­delijkse werkza­ter­da­gen (3e zater­dag van de maand 13.0017.00 uur uit­ge­zon­derd de week voor de kerst).
Je vindt De Heiman­shof aan de Wieger Bruin­laan 17, 2132 AW in Hoofddorp.

Con­tact

Vri­jwilliger­sco­or­di­na­tor Ans Rol­ing: 06 20002896 of stuur haar een email.