Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Beroepsstages

De Heiman­shof is in 2010 door het cer­ti­fi­cer­ings­bu­reau Aequor goedgekeurd als stagebedrijf voor ‘Groene oplei­din­gen’. Via aequor– leerbedri­jven kun je een uit­ge­breide beschri­jv­ing lezen over stagebedrijf De Heiman­shof. Door Cal­ib­ris zijn wij gecer­ti­ficeerd voor Stages
op het gebeid van Soci­aal Cul­tureel Werk (SCW). Dit betreft stages om groepen (basiss­chool, mid­del­bare school en vol­wasse­nen) te begelei­den en sociale processen op gang te bren­gen. Zie voor het aan­bod www​.cal​ib​ris​.nl
De Heiman­shof biedt mogelijkhe­den voor een beroep­soriën­tatie VMBO, MBO en HBO van 1 tot 10 weken, en voor lan­gere stages van een half jaar tot 1 jaar. De aard van de werkza­amhe­den varieert afhanke­lijk van de eisen die aan jouw stage wor­den gesteld. Je kunt onder begelei­d­ing van de beheerder werken maar ook zelf­s­tandig pro­jecten en werk­stukken uitvo­eren. Dit kun­nen pro­jecten zijn gericht op natu­uron­twik­kel­ing (zoals geschetst bij de maatschap­pelijke stage), maar ook op het gebied van natuur– en milieu­com­mu­ni­catie.

Voor­beelden van stages
Een stu­dent van de MBO-​opleiding Life & Nature spe­cial­ist bij oplei­d­ingsin­sti­tuut Land­st­ede in Zwolle liep een dag per week een half jaar stage bij ons. Naast een oriën­tatie op alle aspecten van De Heimanshof-​activiteiten richt zij zich op het oprichten van een tiener­natu­ur­groep (als ver­volg op de bestaande natu­ur­club voor basiss­choolkinderen) en de pro­motie van maatschap­pelijke stages.

Een aan­tal stu­den­ten van de MBO-​4-​opleiding Eco-​Wildlife deden hun oriën­terende stage van tien weken bij De Heiman­shof. ZIj willen leren hoe een heem­tuin gerund kan wor­den. Deze studie gaat over het beheer van natu­urter­reinen en –parken. Hier­voor hebben zij ken­nis nodig van de ecolo­gie van zijn gebied, over hoe hij bezoek­ers opvangt en begeleidt en hoe het man­age­ment van een park func­tion­eert.
In de stage bij De Heiman­shof leren zij de flora en de fauna ken­nen op de tuin en kri­j­gen inzicht in ecol­o­gis­che relaties. Zij zien hoe bezoek­ers en vri­jwilligers in de tuin opgevan­gen wor­den en draaien mee in de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten buiten de tuin. Als ein­dop­dracht werd er film gemaakt over de activiteiten van de jeugdnatu­ur­club en een natu­ur­puzzel­tocht.
Een MBO leer­ling van het Wellant col­lege in oplei­d­ing voor hov­ernier leert naast de reg­uliere inricht­ing van de tuin veel over ecol­o­gisch beheer, waaron­der de flora en fauna, het bouwen van natu­ur­speelplaat­sen en insectene­ho­tels en over ecolog­sioch bos­be­heer.
Meer weten? E-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. .