vaca­ture web­site

Spreekt deze web­site je aan? Maar denk je ook dat deze voor ver­be­ter­ing vat­baar is?

Wij zoeken:

Wat wij zoeken is een vri­jwilliger die mee wil helpen de web­site up-​to-​date te houden. Weke­lijks, soms dagelijks, moeten er nieuwe berichten geplaatst wor­den. En zo aantrekke­lijk mogelijk!

Wensen:

De web­site is een joomla cms, dat betekent dat je geen spec­i­fieke web­site ken­nis nodig hebt.

Ervar­ing met een joomla web­site zou handig zijn, maar is niet noodza­ke­lijk. We hebben zelf een een­voudige han­dlei­d­ing gemaakt voor de meest voorkomende handelingen.

Enige hand­igheid met een gewone tek­stver­w­erker zoals Word is wel nodig, eve­nals wat ervar­ing met een foto­pro­gramma. Belan­grijker nog is de berei­d­heid om er wat bij te leren en je cre­ativiteit op een nieuwe manier in te zetten.

Meer infor­matie en aan­meld­ing bij Gerda, website@​deheimanshof.​nl

Gastvrouwen en –heren voor De Stru­in­tuin

VACA­TURE GASTVROUWEN /​-​HEREN
Naam organ­isatie: Heem­tuin De Heimanshof
Adres: Wieger Bruin­laan 17
Post­code: 2132 AW
Plaats: Hoofd­dorp
Tele­foon: 0625400667
E-​mail adres: beheer@​deheimanshof.​nl
Web­site: www​.deheiman​shof​.nl

Omschri­jv­ing en doel organisatie:

Natu­ure­d­u­catie tbv scholen en vol­wasse­nen en Natuurontwikkeling
GEGEVENS CON­TACT­PER­SOON
Naam: Monique Hof­st­ede
Ges­lacht: v
Mobiel­num­mer: 0625400667
E-​mail: beheer@​deheimanshof.​nl
GEGEVENS VACA­TURE
Soort vaca­ture: Indi­vidueel of in kleine teams
Naam vaca­ture: Gastvrouwen/​-​heren in natuurontdektuin
Doel­groep: vol­wasse­nen
Activiteit: Toezicht houden, gezel­ligheid bei­den, koffie/​thee schenken, aan­moedi­gen van bezoek­ers (oud­ers met kinderen) voor een rondlei­d­ing inde hele heem tuin

Omschri­jv­ing van de werkzaamheden:

Op de heen­tuin is in 2011 een natu­uront­dek­tuin gebouwd. De „Struintuin’is een soort paradijs op aarde voor kinderen en oud­ers. Voor die Stru­in­tuin met een keuken­tje en een koffiehoek zoeken wij in aan­vulling op onze bestaande vri­jwilligers­groep gastvrouwen en gas­theren die toezicht houden, een kop! je thee zetten en mensen uit­leg geven over er nog meer in de heem­tuin jaar­rond te zien is. We zoeken meerdere vri­jwilligers die in wis­sel­dienst de stru­in­tuin zo vaak en zo lang mogelijk open willen houden. Zon­der toezichthoud­ers kan de Stru­in­tuin niet open zijn. Mogelijk ook op zomer­avon­den en in weekenden.
Werk­ti­j­den: van half tot 17
Dagde­len:

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ocht­end X X X X X X
mid­dag X X X X X X X
avond X
X in over­leg en zomer avonden
Gewen­ste vaardigheden/​functieeisen: Mensen met een sociale instelling die met kinderen van 614 jaar om kun­nen gaan. Gewenst is ook de berei­d­heid om ook op ter­mijn de heem­tuin te leren ken­nen om die aan gas­ten te tonen.
Ges­lacht: man, vrouw
Toe­ganke­lijk voor rolstoel: Ja
Schol­ing aangeboden: Ja

Begelei­d­ing tij­dens werkzaamheden:

Ja

Verzek­erd tij­dens werkzaamheden:

ja
Vri­jwilliger­scon­tract:: ja
Proeftijd:: 20 dag(en)

Meer artike­len…