vaca­ture website

Spreekt deze web­site je aan? Maar denk je ook dat deze voor ver­be­ter­ing vat­baar is?

Wij zoeken:

Wat wij zoeken is een vri­jwilliger die mee wil helpen de web­site up-​to-​date te houden. Weke­lijks, soms dagelijks, moeten er nieuwe berichten geplaatst wor­den. En zo aantrekke­lijk mogelijk!

Wensen:

De web­site is een joomla cms, dat betekent dat je geen spec­i­fieke web­site ken­nis nodig hebt.

Ervar­ing met een joomla web­site zou handig zijn, maar is niet noodza­ke­lijk. We hebben zelf een een­voudige han­dlei­d­ing gemaakt voor de meest voorkomende handelingen.

Enige hand­igheid met een gewone tek­stver­w­erker zoals Word is wel nodig, eve­nals wat ervar­ing met een foto­pro­gramma. Belan­grijker nog is de berei­d­heid om er wat bij te leren en je cre­ativiteit op een nieuwe manier in te zetten.

Meer infor­matie en aan­meld­ing bij Gerda, website@​deheimanshof.​nl