De voorbeeldtuin ‘De Heimanshof in een notendop’ zien. U vindt er namelijk een stukje akker, een vijver, duin, muurtje en tuin.

Fysieke kenmerken

De bodem van de tuin en het duin is kalkrijk en droog door de hogere ligging, de zandige bodem en de zonnige standplaats. De akker is bemest en door de lagere ligging vochtiger. De randen van de vijver zijn erg drassig.

Belangrijkste soorten/ samenhang

Door de zonnige standplaats zijn er veel bloeiende planten die voor hun bestuiving van insecten afhankelijk zijn. Daardoor is ook dit biotoop belangrijk voor bijen, hommels, dagvlinders en veel keversoorten. Door de grote insectenrijkdom zijn er ook veel roofinsecten. Bij het water strijken roofinsecten als juffers en libellen neer.

Toptijd

De meest fotogenieke periode is mei tot en met juli. In deze periode bloeien de meeste soorten en zijn de meeste insecten actief.

Beheer

In het najaar wordt het gras gehooid. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd. Hierdoor treedt verschraling op en neemt het aantal soorten toe. In het voorjaar en zomer wordt er veel heermoes gewied. Opslag van bomen en struiken wordt verwijderd. Het akkergedeelte wordt gespit en elk jaar opnieuw ingezaaid met vlas.

Planten

Speciaal zijn hier echte gamander, betonie, prachtanjer en kleine ratelaar.
Op het akkergedeelte staat vooral vlaseironde leeuwenbek. Deze planten komen nergens anders in de tuin voor.

De overige plantensoorten komen ook voor in de andere biotopen.

Struiken/bomen

Om de voorbeeldtuin heen ziet u brem en meidoorn. De meidoorn wordt in de voorbeeldtuin klein gehouden.

Er staat één grote eik die een beeldbepalende boom is in de tuin. Geen van de onderdelen van dit biotoop heeft last van schaduw van deze boom doordat de boom ten noorden van de voorbeeldtuin staat.

Wat je tegen kan komen:


betonie


gewone_goudoogdaas


houtpantserjuffer


kleine-ratelaar

Getekende plaatjes zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.
Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.