De wilde planten­tuin „De Heimanshof”

op .

Wat is een heemtuin?

Een heem­tuin is, naar de opvat­tin­gen van Heimans en Thi­jsse, een kun­st­matige tuin met inheemse, wilde flora en fauna. Het moet een edu­catief plantsoen zijn en dicht bij de mensen. Het zelf ont­dekken en de ver­won­der­ing staan cen­traal, niet de feitenkennis.

Het ‚heem’ kan dan opgevat wor­den als het zo natu­urlijk mogelijke thuis van de planten en dieren.

Heem­tuin de Heimanshof

De eigen­lijke heem­tuin beslaat ongeveer 1 ha van het totaal areaal van 1.7 ha.

Heem­tuin de Heiman­shof heeft als doel zoveel mogelijk van de inheemse flora en fauna te laten zien.

Daar­toe wer­den veel van de in Ned­er­land voorkomende biotopen aan­gelegd. Dat is bereikt door de hoogtev­er­schillen en bodem­typen met de daaraan gekop­pelde gradiën­ten (nat/​droog. zon/​schaduw, zoet/​zout, voedselrijk/​voedselarm etc.) aan te leggen en soorten die zich op spec­i­fieke plaat­sen thuis voe­len daarin te introduceren.

Zie ‚de tuin en de bor­den’ en de ‚virtuele wan­delin­gen’ voor toelichtin­gen bij de biotopen van de Heiman­shof zoals o.a. de arme bosrand, de rijke bosrand met de ‚beek’, de akkers, de mergel/​kalkheuvels, de riv­ier­duinen, de veen­plas en het moeras.

In het bij de Kijk­doos, Heiman­shof nog verkri­jg­bare boekje “21 ontdekthema’s in De Heiman­shof” (Franke van der Laan, 2010) wordt uit­ge­breid aan­dacht gegeven aan de planten– en dieren­rijk­dom van de Heiman­shof en in welke peri­ode van het jaar de bespro­ken thema’s het meest te bieden hebben. Er zijn bij de Kijk­doos plat­te­gron­den beschik­baar voor wan­delin­gen n.a.v. deze thema’s.

Overi­gens houden veel van onze vri­jwilligers zich niet met zulke ingewikkelde zaken als biotopen bezig en dat is ook hele­maal niet nodig. Ze halen, op aan­wi­jz­ing van de beheerder, een teveel aan planten of diert­jes (slakken!) weg in een gebiedje of maken de paden vrij. En al doende wordt er veel geleerd. Elke hand is welkom, iedereen kan meew­erken in de tuin op maandag– tot en met vri­jdag­mor­gen, de gehele woens­dag en elke 3e zater­dag­mid­dag van de maand. Op die tij­den is de beheerder aanwezig.