Lez­ing: De grote kroosvaren

op .

Delen
grote kroos­varen

Laat u ver­rassen door de Grote Kroosvaren!

Kom naar de Heiman­shof om meer te horen over de ver­rassend veelz­i­jdige grote kroos­varen, op zondag 6 sep­tem­ber, aan­vang 14:30 uur. De lez­ing duurt ongeveer een uur.

De grote kroos­varen groeit op het water van sloten en plassen in Ned­er­land, en wordt soms ook mas­saal in de Haar­lem­mer­meer­polder aangetroffen.

een­denkroos

Van­wege de opper­vlakkige gelijke­nis met het zeer alledaagse een­denkroos trekt deze plant zelden de aan­dacht. Utrechtse onder­zoek­ers hebben tien jaar gele­den ont­dekt dat op de bodem van de Noordelijke IJszee een dik pakket Grote Kroos­varen ligt. Deze vondst heeft ver­rassende gevol­gen gehad voor ons inzicht in klimaatverandering.

De Grote Kroos­varen blijkt unieke eigen­schap­pen te bezit­ten die mogelijk van belang zijn voor een kli­maatvrien­delijke pro­duc­tie van bio­massa. Paul Brouwer is betrokken bij Utrechts onder­zoek naar domes­ti­catie van Grote Kroos­varen, en komt op 6 Sep­tem­ber naar Hoofd­dorp voor een pre­sen­tatie over dit onder­w­erp in de Heimanshof.

De lez­ing vindt plaats in ‘De Kijk­doos’, Wieger Bruin­laan 1, Hoofd­dorp
De toe­gang is gratis.
Het gebouw is voor rol­stoe­len toegankelijk.