Lez­ing op De Heimanshof.

op .

Delen

Zondag 25 feb­ru­ari 14.30 uur: Kli­maatverdedig­ingszone nodig voor onze leefomgev­ing

Het kli­maat veran­dert met rasse schre­den. De mens speelt daar een cru­ciale rol in.
In de afgelopen vijftig jaar hebben wij net zoveel energie en grond­stof­fen gebruikt als in de hele geschiedenis­pe­ri­ode daar­voor.
Dit heeft geleid tot veel CO2 en vervuil­ing in de lucht. Vol­gens kli­maatver­beter­aar Ton van Oost­waard moet het roer drastisch om. Het is tijd om een groene kli­maatverdedig­ingszone voor onze leefomgev­ing te bouwen. Op zondag 25 feb­ru­ari geeft hij een lez­ing in De Heiman­shof over zijn aanpak.

Fijn­stof is een van de drie groot­ste veroorza­k­ers van ziekte en sterfte in ons land. Willen wij als mens kun­nen over­leven, dan is allereerst het opti­malis­eren van de luchtk­waliteit essen­tieel.
Daarom zet Van Oost­waard in op ‘duurzaam presta­tiegroen’. Hij kweekt in zijn bedrijf MyEarth bomen en stru­iken die meer CO2 binden en fijn­stof afvan­gen dan reg­uliere soorten.
Van Oost­waard wil burg­ers en over­he­den stim­uleren om een groene kli­maatverdedig­ingszone op te bouwen ron­dom Ams­ter­dam, analoog aan de Stelling van Ams­ter­dam (gebouwd tussen 1874 en 1914). “We moeten zoeken naar een nieuwe bal­ans. Groen Doen. Ik geloof erin dat we met samen­lev­ingspar­tic­i­patie kli­maather­s­tel, bio­di­ver­siteit, luchtzuiv­er­ing, zuurstof en een langer en gezon­der leven voor huidige en vol­gend gen­er­aties kun­nen realis­eren.”

De lez­ing begint om 14.30 uur in De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp en is gratis toe­ganke­lijk.
De tuin is vanaf 14.00 uur ook open voor bezoek­ers.