donaties

op .

U kunt ook lid wor­den van „de Vrien­denkring van De Heiman­shof”
Voor min­i­maal € 10,– per jaar ont­vangt u dan twee keer per jaar infor­matie, één keer voor de jaarver­gader­ing en één keer het jaarpro­gramma lezin­gen. Verder ver­plicht het u tot niets.

Uit­er­aard zijn wij ook erg geholpen met een­ma­lige giften.

Ons reken­ingnum­mer is NL06INGB0005729896 ten name van „de Vrien­denkring van De Heiman­shof” te Hoofddorp

Onze verenig­ing heeft het ANBI keurmerk.
ANBI staat voor ‚Alge­meen Nut Beogende Instelling’. Dit betekent dat u giften of donaties aan De Heiman­shof als aftrek­post kan opvo­eren bij uw belastingaangifte.

U kunt onze algemene gegevens hier opvra­gen. (Sinds 1 jan is een ANBI ver­plicht deze pub­liek te maken).