Beroepsstages

De Heiman­shof biedt mogelijkhe­den voor een beroep­soriën­tatie VMBO, MBO en HBO van 1 tot 10 weken, en voor lan­gere stages van een half jaar tot 1 jaar. De aard van de werkza­amhe­den varieert afhanke­lijk van de eisen die aan jouw stage wor­den gesteld. Je kunt onder begelei­d­ing van de beheerder werken maar ook zelf­s­tandig pro­jecten en werk­stukken uitvo­eren. Dit kun­nen pro­jecten zijn gericht op natu­uron­twik­kel­ing (zoals geschetst bij de maatschap­pelijke stage), maar ook op het gebied van natuur– en milieucommunicatie.

Voor­beelden van stages

Saïra van Essen heeft tot eind juli 2021 stage gelopen in het kader van haar oplei­d­ing bos– en natu­urbe­heer bij Heli­con in Velp (vanaf 1 aug heet dat Yuverta). De stage is min­i­maal 2 dagen per week gedurende het hele school­jaar. Saïra heeft hierover een ver­slag geschreven dat u kunt down­loaden (.pdf) of

1 jaar stage op De Heimanshof

Eind juli heeft Saïra van Essen afscheid genomen van De Heiman­shof. Zij heeft een jaar stage gelopen in het kader van haar oplei­d­ing bos– en natu­urbe­heer. Ze heeft een ver­slag geschreven over haar ervaringen.

1 sep­tem­ber 2020 ben ik begonnen met de MBO oplei­d­ing bos– en natu­urbe­heer bij Heli­con in Velp op BBL niveau 4. Dat is een leer­w­erk tra­ject. Tegelijk­er­tijd met school, start je ook met de stage die min­i­maal 2 dagen per week is en dat gedurende het hele school­jaar. Zo komen the­o­rie en prak­tijk alle­bei aan bod en ter­wijl je bijvoor­beeld leert over het ontstaan van de ver­schil­lende land­schap­pen in Ned­er­land in de ijstijd, kun je hier op heem­tuin De Heiman­shof ook die land­schap­pen terugzien, mèt de bijbe­horende begroei­ing. Heli­con gaat overi­gens per 1 augus­tus 2021 fuseren en gaat Yuverta heten. Even wen­nen aan de naam, maar dat is dezelfde vertrouwde opleiding.

Zo leer je op school in het eerste jaar de belan­grijk­ste inheemse loof– en naald­bomen ken­nen, maar ook de basis­soorten rep­tie­len, amfi­bieën, vogels, vlin­ders, libellen en macro­fauna. Die namen en onder­linge ver­schillen hoorde ik tij­dens mijn stage al vaker langskomen als Jan van Steijn bijvoor­beeld uitlegde over flora en fauna. Bijvoor­beeld over de ver­schillen tussen een zomereik en win­tereik. (Géén steeltje aan het blad of wél een kort steeltje aan het blad.) Langza­mer­hand merk je dat je soortenken­nis groter wordt en daarmee je kijk op flora en fauna pre­ciezer. Leuk om te merken als voor­ma­lig “stadsmens”.

In elk les­blok dat op school vol­gde, had ik weer extra infor­matie en herken­ning op mijn stage­plek. Infor­matie van beheerder Jan van Steijn, IVN-​gids en vri­jwilliger­scoör­di­na­tor Ans Röling, plantenken­ner bij uit­stek Dick Gat­sonides (ook actief voor Floron) en ook veel prak­tis­che en tech­nis­che info van Jan Wijn­stra. Maar ook van alle andere vri­jwilligers die hier tijd spenderen en ken­nis hebben over spec­i­fieke delen van de tuin.

Bijvoor­beeld over het vak hydrolo­gie (alles over de waterkringloop van neer­slag, infil­tratie in de bodem naar het grond­wa­ter, naar ver­damp­ing, evap­o­tran­spi­ratie en sub­li­matie) maar ook over het vak bos­be­heer. Toekom­st­bomen mark­eren door ze te blessen, maar ook zieke bomen mark­eren en zo een ver­sprei­d­ing van de ziekte te voorkomen, zoals bij de iepen­ziekte bij de iep. Handig hier­bij was dat ik via school al mijn ket­tingza­agcer­ti­fi­caat had gehaald zodat ik veilig wist om te gaan met de ket­tingzaag. Het heeft toch best een impact als een boom echt omvalt!

Verder heb ik ook mijn bosmaaiercer­ti­fi­caat gehaald en aangezien ik het werken met machines wel kan waarderen, kon ik hier op De Heiman­shof ook regel­matig aan de slag met de bosmaaier. Wel even vei­lighei­dss­choe­nen, hand­schoe­nen, oorkap­pen en gezichts­bescherming opdoen tegen opspat­tende kiezelt­jes en dergelijke!

Win­terk­lussen doen met Jan Wijn­stra: fiet­sen­stan­daards ingraven, vogel­huis­jes en tuin­meu­bi­lair opknap­pen, puin en onderge­graven tegels opgraven en afvo­eren, storm­schade opruimen, maar ook een grote ver­hoogde moes­tu­in­bak maken voor de mensen die een dagbeste­d­ing hebben op het ter­rein van De Heiman­shof samen met de gezel­lige mensen van de Amstel­ring. Die is al goed in gebruik genomen en de vlin­ders en bijen vliegen af en aan. Het extra brede pad dat ernaar­toe leidt, hebben we ook gemaakt, want ook met een rol­stoel moet je er tenslotte bij kunnen.

Met Ans, Mar­jon en Anne­mieke heb ik een aan­tal keren mee kun­nen helpen met de Stru­inkids die elke woens­dag­mid­dag leuke natu­u­rac­tiviteiten doen: je eigen moes­tuin begin­nen en onder­houden, kikkervis­jes zoeken in de vijver, vogel­huis­jes inspecteren en lekker samen af en toe op excur­sie naar de duinen bijvoor­beeld. Gezel­lig en leerzaam tegelijk.

Het leuke aan een stage­plek hier bij heem­tuin De Heiman­shof is, dat het is heel veelz­i­jdig. Je leert er aller­lei vaardighe­den, je soortenken­nis groeit, je schoolop­drachten kun je hier uitvo­eren en ook op soci­aal vlak kun je hier leren. Er komen hier echt aller­lei soorten mensen en als je je ervoor open stelt, word je een rijker mens.

Een stu­dent van de MBO-​opleiding Life & Nature spe­cial­ist bij oplei­d­ingsin­sti­tuut Land­st­ede in Zwolle liep een dag per week een half jaar stage bij ons. Naast een oriën­tatie op alle aspecten van De Heimanshof-​activiteiten richt zij zich op het oprichten van een tiener­natu­ur­groep (als ver­volg op de bestaande natu­ur­club voor basiss­choolkinderen) en de pro­motie van maatschap­pelijke stages.

Een aan­tal stu­den­ten van de MBO-​4-​opleiding Eco-​Wildlife deden hun oriën­terende stage van tien weken bij De Heiman­shof. Zij willen leren hoe een heem­tuin gerund kan wor­den. Deze studie gaat over het beheer van natu­urter­reinen en natu­ur­parken. Hier­voor hebben zij ken­nis nodig van de ecolo­gie van zijn gebied, over hoe hij bezoek­ers opvangt en begeleidt en hoe het man­age­ment van een park func­tion­eert.
In de stage bij De Heiman­shof leren zij de flora en de fauna ken­nen op de tuin en kri­j­gen inzicht in ecol­o­gis­che relaties. Zij zien hoe bezoek­ers en vri­jwilligers in de tuin opgevan­gen wor­den en draaien mee in de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten buiten de tuin. Als ein­dop­dracht werd er een film gemaakt over de activiteiten van de jeugdnatu­ur­club en een natuurpuzzeltocht.

Wil je meer weten? Stuur ons een e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. .