Regeling ver­goed­ing vri­jwilligers in De Heimanshof.

Iedereen die als vri­jwilliger een actieve bij­drage lev­ert voor de wilde planten­tuin, de Kijk­doos, stru­in­tuin, de jeugdnatu­ur­club of voor het NME-​complex (kassen, school­tu­in­t­jes, boom­gaard, kruiden­tuin, bijen­stal) komt in aan­merk­ing voor een finan­ciële vergoeding.

De vri­jwilligersver­goed­ing moet per jaar door de vri­jwilliger zelf wor­den aangevraagd

De ver­goed­ing bestaat uit 2 delen:

  1. een bedrag van € 3,- voor elke dag dat er min­i­maal 2 uur wordt gewerkt
  2. een reiskosten­ver­goed­ing van € 0,15 per km reisaf­s­tand heen en terug boven een afs­tand van huis tot de Heiman­shof van meer dan 10 km. De reisaf­s­tand kan door de vri­jwilliger wor­den opgegeven, maar wordt defin­i­tief bepaald door De Heimanshof.

Basis voor de ver­goed­ing is de aan­teken­ing door de vri­jwilliger in de pre­sen­tieli­jst. Deze lijst wordt door de beheerder gecontroleerd.

De ver­goed­ing over het afgelopen jaar wordt 1 keer per aar vóór 1 maart van het vol­gend jaar betaald. Op ver­zoek kan 1 keer per kwartaal of per half jaar wor­den uitgekeerd.

Aan­vra­gen met printformulier

Aan­vra­gen kan door:

  • Vul het (online) print­for­mulier ver­goedin­gen in.
  • Print het for­mulier uit.
  • Vraag een handteken­ing van een bestuurslid.
  • Lever het for­mulier in bij De Heiman­shof. Dit kan via het post­vakje van de pen­ning­meester in de beheerder­skamer van de Kijkdoos.

Je kunt het for­mulier uit­printen en opslaan met je rechter­muisknop of met behulp van de toetsen­com­bi­naties Ctrl-​p (printen) of Ctrl-​S (opslaan). Of gebruik Ctrl-​a (selecteer alles) en Ctrl-​c (kopiëren) waarna je het in je eigen doc­u­ment of mail kan plakken.

Mail­for­mulier ver­goed­ing vrijwilligers

Bij uit­zon­der­ing, bijvoor­beeld als je geen printer bij de hand hebt, kun je ook gebruik maken van onder­staand mailformulier.

Ik ver­zoek om een vri­jwilligersver­goed­ing voor werkza­amhe­den in De Heimanshof: