Regeling ver­goed­ing vri­jwilligers in De Heimanshof.

Iedereen die als vri­jwilliger een actieve bij­drage lev­ert voor de wilde planten­tuin, de Kijk­doos, stru­in­tuin, de jeugdnatu­ur­club of voor het NME-​complex (kassen, school­tu­in­t­jes, boom­gaard, kruiden­tuin, bijen­stal) komt in aan­merk­ing voor een finan­ciële vergoeding.

De vri­jwilligersver­goed­ing moet per jaar door de vri­jwilliger zelf wor­den aangevraagd

De ver­goed­ing bestaat uit 2 delen:

  1. een bedrag van € 3,- voor elke dag dat er min­i­maal 2 uur wordt gewerkt
  2. een reiskosten­ver­goed­ing van € 0,15 per km reisaf­s­tand heen en terug boven een afs­tand van huis tot de Heiman­shof van meer dan 10 km. De reisaf­s­tand kan door de vri­jwilliger wor­den opgegeven, maar wordt defin­i­tief bepaald door De Heimanshof.

Basis voor de ver­goed­ing is de aan­teken­ing door de vri­jwilliger in de pre­sen­tieli­jst. Deze lijst wordt door de beheerder gecontroleerd.

De ver­goed­ing over het afgelopen jaar wordt 1 keer per aar vóór 1 maart van het vol­gend jaar betaald. Op ver­zoek kan 1 keer per kwartaal of per half jaar wor­den uitgekeerd.

Aanvragen met printformulier

Aanvragen kan door:

  • Vul het (online) printformulier vergoedingen in.
  • Print het formulier uit.
  • Vraag een handteken­ing van een bestu­urslid.
  • Lever het formulier in bij De Heimanshof. Dit kan via het postvakje van de penningmeester in de beheerderskamer van de Kijkdoos.

Je kunt het for­mulier uit­printen en opslaan met je rechter­muisknop of met behulp van de toetsen­com­bi­naties Ctrl-​p (printen) of Ctrl-​S (opslaan). Of gebruik Ctrl-​a (selecteer alles) en Ctrl-​c (kopiëren) waarna je het in je eigen doc­u­ment of mail kan plakken.

Mailformulier vergoeding vrijwilligers

Bij uitzondering, bijvoorbeeld als je geen printer bij de hand hebt, kun je ook gebruik maken van onderstaand mailformulier.

Ik verzoek om een vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden in De Heimanshof: