Regeling ver­goed­ing vri­jwilligers in De Heiman­shof.

op .

Regeling ver­goed­ing vri­jwilligers in De Heimanshof.

Iedereen die als vri­jwilliger een actieve bij­drage lev­ert voor de wilde planten­tuin, de Kijk­doos, stru­in­tuin, de jeugdnatu­ur­club of voor het NME-​complex (kassen, school­tu­in­t­jes, boom­gaard, kruiden­tuin, bijen­stal) komt in aan­merk­ing voor een finan­ciële vergoeding.

De vri­jwilligerver­goed­ing moet per jaar door de vri­jwilliger zelf wor­den aangevraagd mid­dels een standaardformulier.

De ver­goed­ing bestaat uit 2 delen:

1. een bedrag van € 3,- voor elke dag dat er min­i­maal 2 uur wordt gewerkt

2. een reiskosten­ver­goed­ing van € 0,15 per km reisaf­s­tand heen en terug boven een afs­tand van huis tot de Heiman­shof van meer dan 10 km. De reisaf­s­tand kan door de vri­jwilliger wor­den opgegeven, maar wordt defin­i­tief bepaald door De Heimanshof.

Basis voor de ver­goed­ing is de aan­teken­ing door de vri­jwilliger in de pre­sen­tieli­jst. Deze lijst wordt door de beheerder gecontroleerd.

De ver­goed­ing over het afgelopen jaar wordt 1 keer per jaar vóór 1 maart van het vol­gend jaar betaald. Op ver­zoek kan 1 keer per kwartaal of per half jaar wor­den uitgekeerd.

Opmerk­ing: De ver­goed­ing kan ook gedoneerd wor­den aan de verenig­ing. De Heiman­shof heeft een ANBI-​certificaat voor gifte­naftrek bij de inkomstenbelasting .

FOR­MULIER AAN­VRA­GEN VRI­JWILLIGERSVER­GOED­ING DE HEIMAN­SHOF JAAR ..…………

Naam: ………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………
Woon­plaats ………………………………………………………………
Tele­foon en E-​mail: ………………………………………………………………
Bankreken­ing ………………………………………………………………
Reisaf­s­tand: ……………………………………………………………… akko­ord bestuur ………………………
Aan­tal keren gewerkt: ……………………………………………………………… akko­ord bestuur ………………………

Handteken­ing en datum: ……………………………………………………………………………….

In te vullen door De Heimanshof:

Ver­goed­ing …….. ……. x € 3,- = € ……………….
Reiskosten: …….. …x 2 x ………. km x € 0,15 € ……………….. +
Totaal: € …………………

Naam bestu­urslid: ……………………………….. Datum uitbetaling ……………………………………………….

Opmerkin­gen: