zand­bos

De noord­grens is het hek bij de beek, de zuid­grens het hek aan de zuid­kant naast de ingang. De oost­grens is het hek en de west­grens wordt gevormd door de bosrand. Een zand­pad loopt door het droge zandbos.

Fysieke ken­merken

Dit bos onder­scheidt zich van de andere bosgedeeltes in De Heiman­shof door­dat de boven­laag van de bodem uit opge­bracht kalkarm zand bestaat. Deze zand­laag heeft invloed op de kruid– en moslaag. De bomen en stru­iken kun­nen met hun wor­tels gemakke­lijk de onder­grond bereiken, die bestaat uit voed­sel­rijke kalkrijke zeeklei.

Belan­grijk­ste soorten/​samen­hang

Op dood hout komen veel pad­den­stoe­len voor en deze zijn lang niet altijd alleen in het najaar te zien. Het fluweelpootje is er de hele win­ter, ook met vorst. Juda­soor komt u het hele jaar door tegen op vochtige dagen. Er wor­den ook af en toe zoogdieren ges­ig­naleerd zoals de egel, rosse woel­muis, bosspitsmuis en de dwergvleer­muis, die in het bos eten, beschut­ting en nestel­gele­gen­heid vinden.

Top­tijd

Het meest inter­es­sant is dit bos­deel in april en mei. In april vindt u vooral maag­den­palm, rijk­bloemig arm­bloemig look, bosanemo­nen en vinger­helm­bloem en in mei de wilde hyacint en groot­bloem­muur. Ook het bosgier­st­gras valt dan op door de fraaie bloeiaren. In het najaar kunt u er aller­lei soorten pad­den­stoe­len vin­den, zoals trilzwammen en elfen­bankjes op dood hout en lang­steel­fran­je­hoed op de paden en bosbodem.

Beheer

Er wordt vooral veel zeven­blad gewied. Ook wor­den er eens om de zoveel jaar bomen ver­wi­jderd als dat nodig is om genoeg licht toe te laten of als bomen te veel met elkaar concurreren.

Planten

Van de stinzen­planten komen hier vooral voor: bosanemoon, grote witte anemoon, salomon­szegel, kleine maag­den­palm, vinger­helm­bloem, arm­bloemig look, wilde hyacint, weeg­breevoor­jaarszon­nebloem, zomerk­lokje, blauwe druif­jes en Ital­i­aanse aronskelk.

Verder vindt u hier groot­bloem­m­muur, aman­del­wolf­s­melk, klimop­ereprijs, kleine kaarde­bol, bosgier­st­gras, boszegge en mannetjesvaren.

Op de bodem groeit groot laddermos.

Stru­iken en bomen

In dit bos vindt u stru­iken als mei­doorn, gele kor­noelje, rode kor­noelje en muizedoorn.

Boom­soorten die u tegenkomt zijn: es, zomereik, beuk, iep, zwarte els, stru­ikkam­per­foelie, Spaanse aak en ruwe berk.

Pad­den­stoe­len

Fluweelpootje, juda­soor, rossig buiskussen, geweizwam, rode kelkzwam, zadelzwam, week oorzwammetje, oran­je­bru­ine para­solzwam, dwerghertenzwam

meer…

Insecten

meer…

Korstmossen

meer…

Algen

Een­cel­lige groe­nalg, bloedregenalg

meer…

Enkele voorkomende planten en bomen:

aar­daker

gele kor­noelje

kaas­jeskruid

ruwe berk

bosanemoon


Enkele plaat­jes zijn getek­end, deze zijn met toestem­ming ontleend aan de soortenbank.

Meer over o.a. deze planten vind je op www​.soorten​bank​.nl/​z​o​e​k​e​n​.​p​h​p​?​z​o​e​k​m​o​d​u​s​=​e​e​n​v​o​u​d​i​g
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.