His­to­rie

Op een pag­i­na­grote oproep in de Hoofd­dorpse Courant van 18 okto­ber 2007 rea­geren vijfen­twintig oud­ers en kinderen met belang­stelling om aan een maan­delijks natu­ur­pro­gramma mee te doen.
De ini­ti­atiefne­mers zijn Nol van Burik van de NMCH en Franke van der Laan van de Heiman­shof. Zij willen met de jeugdnatu­ur­club de betrokken­heid van kinderen bij de natuur ver­groten.
De meeste kinderen hebben op jonge leeftijd veel met de natuur. Dit is dagelijks te zien op de Heiman­shof bij de kinderen van de basiss­chool tij­dens de activiteiten van het Natuur– en Milieue­d­u­catiecen­trum. Door de com­puter, de tv en andere zaken ver­wa­tert deze belang­stelling op tiener­leeftijd.
De jeugdnatu­ur­club wil proberen de belang­stelling van kinderen voor de natuur op te wekken en lev­end te houden.

Het pro­gramma is bedoeld voor kinderen/​tieners en hun (groot-)ouders.
De betrokken­heid van (groot-)ouders is noodza­ke­lijk om samen te geni­eten in en van de natuur, maar ook om de kinderen te assis­teren tij­dens de activiteiten.
Sinds de opricht­ing hebben we veel kinderen kun­nen inschrijven.