Stru­in­tuin: Spe­len mid­den tussen de natuur

Spe­len en ontdekken

De Stru­in­tuin is een natu­uront­dek­tuin voor kinderen tot 14 jaar. Je kunt er mid­den tussen de natuur van alles ont­dekken. Er zijn veel span­nende plek­jes zoals in de lev­ende wilgen­hut, de boomhut en het spik­splin­ternieuwe bomen­pad. Deze loopt hoog boven de beek door het bos. In de Stru­in­tuin kun je lekker spe­len met water en zand. Of op bomen klim­men en een even­wicht­cir­cuit lopen. Je kan ook kleine beestjes zoeken onder ste­nen en balken. En op en rond de plan­t­jes is ook van alles te zien aan bijt­jes, vlin­ders, insecten en miss­chien wel een egeltje. Verder kun je ook een kijkje nemen in de bijen­stal om te zien hoe de bijen leven en in en uit de bijenkas­ten vliegen.

Voor de oud­ers is er een zitje onder de druif van­waar ze zicht kun­nen houden op de spe­lende kinderen. Het is natu­urlijk ook een lekkere plek voor de kids om even uit te rusten van het spelen.

Langs de natu­ur­muur van in totaal 75 meter staan bij­zon­dere varens, vet­planten en muur­planten. Deze planten vor­men een mooie natu­urlijke omli­jst­ing en elk seizoen is anders. In de natu­ur­muur is ook een vleer­muizenkelder inge­bouwd. De 8 meter hoge totem­paal draagt de naam van de Stru­in­tuin en de wensen van onze Stru­inkids en vrijwilligers.

Open­ingsti­j­den:

De Stru­in­tuin is (gratis) toe­ganke­lijk als De Heiman­shof open is, zie daar­voor de algemene open­ingsti­j­den. Vanaf begin mei tot ongeveer 1 okto­ber is de Stru­in­tuin ook in het week­end open. Er zijn dan gastvrouwen/​heren die toezicht houden en in het keuken­tje is er (tegen een kleine ver­goed­ing) limon­ade, thee of koffie verkrijgbaar.

In de tuin gelden de vol­gende regels:

  • Kinderen tot 14 jaar hebben alleen toe­gang onder begelei­d­ing van (groot)ouders/verzorgers.
  • Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen met een vol­wassen begelei­der in het bomenpad.
  • Oud­ers en/​of begelei­ders zijn altijd zelf ver­ant­wo­ordelijk voor hun kinderen en hun gedrag.
  • Betre­den van de Stru­in­tuin en het gebruik van de natu­urlijke ont­dekob­jecten is op eigen risico.
  • De Heiman­shof is niet ver­ant­wo­ordelijk voor schade en gevolg en/​of ver­vol­gschade en ongevallen.
  • De Heiman­shof draagt geen aansprake­lijkheid voor beschadig­ing en/​of kwi­j­traken van per­soon­lijke eigendommen.
  • Gooi je afval in de goede afval­bakken. Eten­sresten en lege flessen neem je mee naar huis.
  • Het water bin­nen de stru­in­tuin is NIET geschikt voor con­sump­tie; in het keuken­tje is drinkwa­ter verkrijgbaar.
  • Huis­dieren zijn niet toegestaan.