Algemene gegevens

Onze vereniging is als ANBI verplicht onderstaande gegevens te vermelden; tik een kopje aan om de inhoud te zien.

Het is als .pdf te downloaden op service/download/ANBI

 

VERENIGING VRIENDENKRING VAN DE HEIMANSHOF HOOFDDORP Ook bekend als: DE HEIMANSHOF

Adres: Wieger Bruinlaan 1, 2132 AW Hoofddorp

Telefoon: 0235629124

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSIN: 800075055

In welke landen actief: Nederland

Aantal medewerkers: 0,8 (Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar)

Aantal vrijwilligers: 60 (Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten)

 • Voorzitter: Ans Röling
 • Secretaris: Monique Hofstede
 • Penningmeester: Louis van Rossum
 • Tuinzaken: Dick Gatsonides
 • Communicatie en vrijwilligerszaken: vacant
 • Algemeen lid: Nol van Burik

Doelstelling van de vereniging volgens de statuten van 3 maart 1987

Het doel van de vereniging is:

 • het in stand houden en doen functioneren van de heemtuin;
 • het vergroten van de bekendheid van de heemtuin en zijn culturele en botanische betekenis;
 • het steunen en versterken van de educatieve, recreatieve en voorlichtende functie van de heemtuin;
 • het bevorderen van een nauwe betrokkenheid van de leden van de vereniging bij de heemtuin;
 • het uitbrengen van adviezen gericht op het behartigen van de belangen van de heemtuin als expositie van levende planten;
 • het stimuleren van het beleid van de overheden ten aanzien van natuurlijk groenbeheer in Haarlemmermeer en het nauwlettend volgen van dat beleid.

De vereniging tracht het vermelde doel te bereiken door:

 • het bevorderen van ideële en daadwerkelijke steun aan de heemtuin;
 • het bevorderen van tentoonstellingen, het organiseren van lezingen, rondleidingen en andere educatieve activiteiten;
 • het uitgeven van berichten en een jaarverslag en in het algemeen door alle wettige middelen die de heemtuin een zo ruim mogelijke functie kunnen laten vervullen ten dienste van de gemeenschap.

Het volledige beleidsplan 2021-2025 (.pdf) is te downloaden op service/download/beleids-en-activiteitenplannen

Functies van De Heimanshof

Het beleidsplan sluit aan bij de vijf functies die De Heimanshof sinds haar bestaan geleidelijk heeft ontwikkeld:

 • Educatieve functie; dit omvat o.a. het mogelijk maken van het NME-programma van het NMCX
 • Natuur en natuurbelevingsfunctie
 • Sociaal-maatschappelijke functie; de tuin draagt bij aan het welzijn en welbevinden van de vrijwilligers door: een nuttige dagbesteding, het leggen van nieuwe contacten, het verbeteren van hun gezondheid, het opdoen van nieuwe ervaringen en het hervinden van het doel in het leven.
 • Recreatieve functie; het bieden van een scala aan mogelijkheden om actief te zijn, te ontspannen en te genieten.
 • Voorbeeldfunctie; inspireren en stimuleren om zelf actief aan de slag te gaan met de natuur in eigen tuin, wijk en buurt
Leerpunten uit de vorige planperiode zijn:
 • Het onderhoud en het beheer van de heemtuin verdient de hoogste prioriteit en mag niet lijden onder activiteiten buiten de tuin.
 • De noodzaak om explicieter zichtbaar zijn in de maatschappij.
 • Frequenter interacties aangaan met belanghebbenden (stakeholders).
 • Nog duidelijker blijk geven van de toegevoegde waarde.
Ontwikkelingen in de buitenwereld die invloed hebben op De Heimanshof:
 • Toenemend belang van het urbane district voor de biodiversiteit
 • Meer belangstelling voor klimaatverandering, stikstofdepositie en afname biodiversiteit
 • Een verschuiving in de betrokkenheid van vrijwilligers: Waar in het verleden een kleine groep meer deskundige mensen een grote bijdrage leverde aan de heemtuin voorzien wij in de toekomst een verschuiving naar veel grotere aantallen mensen die een relatief kleinere bijdrage leveren.
Strategische doelen 2021 – 2025

De vereniging

 1. Functioneert blijvend als inspiratiebron voor natuurbeleving voor alle inwoners van Haarlemmermeer en stimuleert mensen om zelf actie te ondernemen
 2. Is kenniscentrum voor biodiversiteit in Haarlemmermeer
 3. Bindt mensen aan zich met kennis en liefde voor de natuur
 4. Opereert op basis van een breed maatschappelijk draagvlak
Jaarlijkse activiteitenprogramma:

In het jaarlijks op te stellen activiteitenprogramma worden de strategische doelen puntsgewijs verder uitgewerkt in concrete acties.

 • Contributies van de leden.
 • Giften
 • Subsidie van gemeente Haarlemmermeer
 • Fondsenwerving en collectes

De beheerder wordt betaald conform de CAO voor Hoveniersbedrijf.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding aanvragen.