• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

De Heiman­shof bloeit!

Wat mooi is april, met die enorme ver­schei­den­heid aan bloe­men. Hoe heten ze alle­maal? Onze web­site heeft ze met een foto op een rijtje gezet. Alfa­betisch, we zijn nu bij de ‚k’, toch zijn het er al 50. Bek­ijk ze nu op de flora & fauna/​bloeikalender voor­dat er nog meer bijkomen, want dan raakt u miss­chien door de hoeveel­heid in de war. Of neem de smart­phone mee de tuin in.

Het seizoen gaat weer begin­nen

Beste bezoeker,

Hier­bij treft u de aankondig­ing aan dat De Heiman­shof tot 1 okto­ber ook weer in het week­end geopend zal zijn. Dat vieren we met een open­ings­feest in de stru­in­tuin op woens­dag 11 april 15 uur met een activiteit­en­pro­gramma voor kinderen en oud­ers.

Het pers­bericht kunt u hier vin­den of via onze web­site via menu → ser­vice → down­load → in de heiman­shof → pers­bericht week­end open­ing 2018.

Met vrien­delijke groet,

Franke van der Laan

Beheerder Heiman­shof

Nieuwe video: Rap­portage totem­paal

De rap­portage van onze nieuwe totem­paal is beschik­baar op youtube https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​V​W​V​s​b​b​8​L​3​b​0.
Ook is de video te vin­den op de web­site via het hoofd­menu ser­vice en filmpjes.

De redac­tie wenst iedereen veel kijkplezier.

Rooster Gastvrouwen/​gastheren van De Heiman­shof seizoen 2018

Beste Heiman­shof­fer,

Vanaf 11 april is de tuin ook op zater­dag– en zondag­mid­dag van 13.00 tot
17.00 uur open voor het pub­liek. Het is natu­urlijk fijn als er dan ook
mensen van onze verenig­ing aan­wezig zijn om hen welkom te heten en
het gezel­lig te maken. We zouden het fijn vin­den als jij komende maan­den
een paar keer deze rol op je wilt nemen. Je bent niet alleen! Bep, onze
Saartje van de Stru­in­tuin, is er ieder week­end. Wel zo gezel­lig. En Franke
opent en sluit de tuin en vertelt je welke planten op dat moment leuk zijn
om te laten zien en wat je verder in de tuin kan doen. Bijvoor­beeld
wor­men van­gen met kinderen en de vis­sen voeren; een rondlei­d­ing
geven; een beetje wieden; leuke spel­let­jes met de kinderen doen. En
natu­urlijk geni­eten van een relaxte mid­dag in onze mooie tuin.
Je kunt op onder­staand schema aangeven wan­neer je beschik­baar bent.
Graag ook je tele­foon­num­mer ver­melden zodat je bereik­baar bent. Je
kunt ook een mail sturen naar Ans, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. dan vult zij je
naam in in het schema.
Dank alvast voor je medew­erk­ing!

Ans Röling
Vri­jwilliger­sco­or­di­na­tor
Tel. 06 20002896
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Jaarver­slag De Heiman­shof 2017

Ons jaarver­slag van 2017 is goedgekeurd door de Algemene Leden Ver­gader­ing. Een uit­ge­breide omschri­jv­ing van al ons wel en wee (36 pagina’s!). Als u dat wilt kunt u het hier inzien of downloaden.

Basis­cur­sus Deter­mineren op De Heiman­shof

Op dins­dag 17 april start een basis­cur­sus deter­mineren van planten op De Heiman­shof in Hoofd­dorp. In de cur­sus leert u hoe u een plant op naam brengt en leert u kijken naar de belan­grijk­ste ken­merken van een plant. Na de cur­sus kunt u de belan­grijk­ste planten­fam­i­lies onder­schei­den en weet u van veel planten in welke fam­i­lie ze thuishoren. U leert een aan­tal algemene soorten ken­nen die je in de Haar­lem­mer­meer en ver daar­buiten kunt tegenkomen.

De cur­sus begint met een the­o­retis­che inlei­d­ing waarna u al snel prak­tisch aan de slag gaat met een loepje en een determinatieboek/​app. Het deter­mineren vindt ook in de tuin zelf plaats. U heeft geen voorken­nis nodig, maar wel nieuws­gierigheid en ent­hou­si­asme voor de natuur!

De cur­sus­data zijn dins­dag 17 april, 1 mei, 15 mei en 29 mei van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: de Kijk­doos van De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp. De cur­sus is gratis voor leden van De Heiman­shof en niet-​leden betalen € 25 euro. Voor meer infor­matie en aan­meld­ing kunt u con­tact opne­men met Jeroen Warmer­dam, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Planten in de tuin

We hebben een nieuwe vaste pag­ina op onze web­site, dankzij onze inven­tarisatie com­missie. Zij hebben aan alle planten uit vroegere aan­tekenin­gen van Franke en Henk de codes gegeven die ook Floron gebruikt voor de wilde planten van Ned­er­land. Een tegen­val­lende klus, maar nu hebben we ook wat! Geen heem­tuin is zo ver als wij.

Van die 1000 planten zijn papieren en dig­i­tale afstreepli­jsten gemaakt waarmee de tellers op pad kon­den. Hun resul­taten zijn aan onze data­base toegevoegd. En deze kun­nen gecom­bi­neerd wor­den met de Floron tabellen. Ook al zijn de tellin­gen nog niet com­pleet, we kun­nen alvast 620 wilde planten van onze tuin pre­sen­teren, met aller­lei gegevens erbij o.a. over zeldza­amheid en orig­ine. En natu­urlijk, wat u miss­chien al kent van de pag­ina ‘de tuin en de bor­den’, de directe link naar de goede pag­ina van de Floron ver­sprei­d­ingsat­las, zodat u een com­plete beschri­jv­ing en mooie foto’s van de plant kunt zien.

Een directe toepass­ing staat er ook op: de veel gevraagde bloeikalen­der. Bek­ijk het alle­maal op flora & fauna/​planten in de tuin.

Nieuws­brief maart 2018

Het is weer zover, van­daag is de nieuws­brief voor maart 2018 uit­ge­bracht.
De redac­tie wenst iedereen veel lees plezier.

Down­load de nieuws­brief hier.

De foto van de maand is dit prachtige sneeuwk­lokje geworden.

Open­ing Stru­inkids moes­tu­in­t­jes

Geachte Redac­ties,

Voor het 10e jaar is er op De Heiman­shof gele­gen­heid voor (groot)ouders met kinderen om op aller­lei manieren in de natuur en met gezond bewe­gen en gezond eten bezig te zijn. Er zijn 55 tuin­t­jes beschik­baar waar op woens­dag­mid­dag getu­inierd wordt en daar­naast kun­nen deze ‘stru­inkids’ elke maand mee doen aan een scala van andere activiteiten zoals pad­den helpen overzetten, toren­valken rin­gen en brul­lende herten bek­ijken. Op woens­dag 28 maart begint er weer een nieuw(tuin ) seizoen waar nog plek is voor vele gezin­nen. We hopen dat u het bijgevoegde pers­bericht aan­dacht kunt geven.

Veel lees plezier.

Franke van der Laan
Beheerder Heem­tuin De Heimanshof

Down­load het pers­bericht hier.

Inspi­ratiedag zondag 25 maart

Stinzen­planten ont­dekken in het Jac.P.Thijssepark Amstelveen

Dit is de tijd van het jaar dat de stinzen­planten in volle glo­rie te bewon­deren zijn. Wat zijn dat eigen­lijk, stinzen­planten? Planten die voor­namelijk groeien uit bollen en knollen. In het rijksmon­u­ment Jac.P.Thijssepark (www​.thi​jssep​ark​.nl) in Amstelveen gaan we de voor­jaarss­feer proeven. Paul Tensen kent dit park op zijn duim­pje en geeft met enkele IVN-​gidsen samen een mooie rondlei­d­ing door het park.
De rondlei­d­ing start om 14.00 uur vanaf de ingang Emmakade/​Prins Bernard­laan in Amstelveen. Vertrek vanaf De Heiman­shof is om 13.30 uur. De rondlei­d­ing duurt circa 2 uur.
Aan­melden
Aan­melden kan bij Paul Tensen tot uiter­lijk 19 maart.
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of per tele­foon 020.6430555 of 0630535536
Deel­name is gratis.

Heiman­shof wint 2.000 euro als wijkver­beter­aar

Afgelopen zater­dag mocht Heimanshof-​voorzitter Cor Mouwen een cheque van 2.000 euro in ont­vangst nemen in het kader van het project ING Help Ned­er­land vooruit.

Down­load ons pro­gramma 2018

We hebben een mooie folder met ons jaarpro­gramma. Maar miss­chien is deze inmid­dels zoekger­aakt? Geen nood, u kunt hem ook dig­i­taal down­loaden op de heiman­shof folder 2018 of ga naar service/​downloads/​folder jaarprogramma.