• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Foto’s van het zomer­fes­ti­val

Ah! De foto’s van het zomer­fes­ti­val zijn bin­nen en ze zijn erg mooi gewor­den! Kijk snel!

Oogst­feest, zondag 11 sep­tem­ber

Lekker eten met z’n allen? Kom naar het Heiman­shof oogstfeest!

We begin­nen om 13.30 uur met het oog­sten uit de tuinen en het klaar­maken van de gerechten.

De gas­ten (mee-​eters, niet kok­ers) zijn welkom vanaf 17.00 uur.

Alle mensen die De Heiman­shof een warm hart toe­dra­gen zijn van harte welkom: vrij­willigers, Stru­inkids, Green­Teens, dona­teurs, tuin­groepen, buurt­be­won­ers. En hun part­ners en familie­leden. Als je mee­helpt met koken, mag je gratis meeeten. Bij mensen die alleen mee komen eten, komen we met de pet langs om de kosten van de maaltijd te drukken. Als een gast dona­teur wordt op 11 sep­tem­ber, mag hij/​zij ook gratis meeeten!

Meld je voor 8 sep­tem­ber aan bij Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of vul het for­muliertje in om te vertellen met hoeveel je komt en wat je gaat doen.

Zomer­fes­ti­val en open­ing hek

Het werd toch nog een lekkere zondag­mid­dag na de plensende regen ‚s mor­gens tij­dens de open­ing van ons nieuwe hek. De opkomst is altijd wat min­der bij zulk weer, maar de ongeveveer 125 bezoek­ers had­den er wel zin in. Foto’s vol­gen nog.

Voor al dege­nen die de wethouder door de regen niet kon­den ver­staan (en voor dege­nen die er daarom niet bij waren) volgt hier haar nawoord:

“Het is een fraaie aan­winst, het nieuwe toe­gang­shek van De Heiman­shof. Mij was de eer gegund om het offi­cieel in gebruik te nemen, zondag 21 augus­tus, in het bijz­ijn van de kinderen die hebben geholpen

Met stru­inkids naar het strand

Zondag 4 sept gaan we op ont­dekkingstocht langs het strand. Met een groot net (een kor) en eigen kleine net­jes onder­zoeken we wat er alle­maal in zee leeft. Nog ruimte voor geïnteresseerden!

In deze tijd van het jaar kri­oelt de zee van het leven: Van (eet­bare) gar­nalen, tot platvis en giftige pietermannen.

Zomer­fes­ti­val zondag 21 augus­tus!

Op zondag 21 augus­tus houdt heem­tuin De Heiman­shof een Zomer­fes­ti­val. Het thema is Geuren en kleuren, met spe­ciale aan­dacht voor de bomen en de vogels. Met al je zin­tu­igen ervaren hoe mooi De Heiman­shof is, via een rondlei­d­ing of zelf op ont­dekkingstocht door de tuin. Rond 11.30 uur neemt wethouder Mar­jolein Steffens-​van de Water het nieuwe toe­gang­shek offi­cieel in gebruik. Een spe­ciale gebeurte­nis om bij aan­wezig te zijn! Vanaf dat moment is ook het Zomer­fes­ti­val open voor publiek.

Open­ing van ons hek!

Vooraf­gaand aan het zomer­fes­ti­val (zondag 21 aug) wordt ons mooie nieuwe hek offi­cieel geopend. Wethouder Stef­fens zal het doen samen met een mystery-​guest en een aan­tal kinderen.

De open­ing wordt muzikaal omli­jst door blok­fluitensem­ble ‘Quar­tetto Lavori in Corso’ uit Hoofddorp.

Tijd: 11.30 uur

Jaarver­slag 2015

Het jaarver­slag van de Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof Hoofd­dorp is uit­ge­bracht. Voor eenieder die het wil inzien is het jaarver­slag 2015 als pdf te bek­ijken of te downloaden.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.

Activiteit­en­pro­gramma 2016

Natu­urlijk is de tuin een heer­lijke plek om gewoon in rond te stru­inen, maar bezoekt u ook eens een van onze activiteiten! Onze lezin­gen zijn gratis toe­ganke­lijk voor alle belang­stel­len­den op zonda­gen van 14:30 tot 16:00 uur in ont­moet­ings­cen­trum De Kijk­doos. Dit jaar organ­iseert De Heiman­shof een lente­fes­ti­val in juni en een zomer­fes­ti­val in augus­tus voor iedereen in en buiten de Haar­lem­mer­meer. Er zijn o.a. spe­ciale rondlei­din­gen, work­shops en thema-​activiteiten voor jong en oud. Er is ook een spe­ci­aal pro­gramma voor leden en actieve vri­jwilligers die elkaar willen inspir­eren en zich laten inspir­eren door de natuur.

Naast elke doorde­weekse dag is elke 3e zater­dag van de maand meew­erkdag in De Heiman­shof. Dan is de tuin open voor iedereen die zin heeft om gezel­lig met elkaar de han­den uit de mouwen te steken! Kom vri­jbli­jvend een keer langs tussen 13.00 en 17.00 uur.

Pro­gramma 2016 in pdf

programmafolder 2016 omslagHet Jaarpro­gramma 2016 in pdf biedt u in één oogop­slag het rijk gevarieerde aan­bod aan activiteiten in 2016. In de Heiman­shof is er voor iedereen die van natuur houdt, het hele jaar rond van alles te ont­dekken. Zie wat de Stru­inkids alle­maal doen, weet wan­neer de Green­Teens op pad gaan, of houd in de gaten wan­neer er inter­es­sante lezin­gen wor­den gegeven. En houd nu alvast de fes­ti­val­week­ends vrij in uw agenda!

Kor­tom: ope­nen, uit­printen en ophangen, dan mist u niets!

Of kijk meteen op:
Pro­gramma Stru­inkids 2016
Pro­gramma Green­teens 2016
Activiteit­en­pro­gramma 2016