• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

23 juni Mid­zomer Feest

Open­ings­gedicht lente­fes­ti­val

Bij de open­ing van het lente­fes­ti­val van 3 juni heeft Jeroen Warmer­dam een prachtig lied gezon­gen dat hij zelf had geschreven. Dat willen wij u niet onthouden. Het is op de wijs van ‚het Dorp’ van Wim Son­n­eveld. Lees en zing mee!

Luis­ter ik heb een ver­haal
Ik ver­tel het jul­lie alle­maal
Het is nog niet zo lang terug
De bijen zoem­den in de zon

Ver­slag lente­fes­ti­val (en foto’s!)

Zondag 3 juni waan­den de ongeveer 130 bezoek­ers zich in een andere wereld toen zij het Lente­fes­ti­val in De Heiman­shof bezochten. Het thema was dan ook ‚Pla­neet Heiman­shof ‚, een plek waar alles draait om groen en doen.

Het Lente­fes­ti­val werd offi­cieel geopend door Jeroen, die een prachtig lied ten gehore bracht en een prachtige vlin­der — Laeti­tia — die te voorschijn kwam uit haar ‚groene cocon’.

Naast de rondlei­din­gen langs de vele hon­der­den soorten wilde planten waren er twee speur­tochten door de tuin langs planten en vogels. In de kruiden­tuin kon men geni­eten van pesto van zeven­blad, dumplings gevuld met groen uit de tuin en heer­lijke groene smooth­ies, gemaakt door de Green­Teens. Verder was er een work­shop en exposi­tie over botanisch teke­nen en wer­den er pizza’s gebakken in de hout­gestookte leemoven. Bij Nol in de bijen­stal kwa­men bezoek­ers voor de uit­leg over het leven van de bijen en het maken van de hon­ing. De kinderen kon­den de bijen­dans doen en van bijen­was kaarsen maken. Pijl en boog maken, voel­dozen met voor­w­er­pen uit de natuur, zaad­bom­met­jes maken en bel­len­blazen met wilgen­takken, het was alle­maal mogelijk in en rond De Struintuin.

Op het ter­ras bij De Kijk­doos kon men geni­eten van een kopje kruiden­thee en viool­muziek, gespeeld door Kiki en Thirza.

En dan was er nog ‘foto in het groen’ waar bezoek­ers op de foto gezet kon­den wor­den ‘ín’ een lijst die spe­ci­aal daar­voor gemaakt was. Zie de resul­taten. Klik op een foto om deze te ver­groten, dan klikken op 3-​punt (rechts­boven) om te down­loaden. Let wel: de foto’s bli­jven uiter­lijk t/​m 21 juni beschikbaar.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.