Nog iets meer dan een week te gaan. We kun­nen alvast melden dat het fan­tastisch gaat. De € 2.500 bonus van de gemeente Haar­lem­mer­meer is veilig gesteld. Zelf hebben we nu bijna € 3.000 opge­haald. Is het genoeg? Nee!!

Kijk hoe het gaat op onze donatie pa­gina bij de pio­niers door te klikken op het plaatje.

Nog niet meegedaan? Doe het dan nu, klik op het plaatje en kom in de tuin kijken hoe goed het geld besteed wordt. Help die kinderen de boom in!

 • Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
 • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
  biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
 • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
  jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
 • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
 • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
 • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
 • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Jaar­lijkse Algemene Leden Ver­gader­ing 4 april

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaar­lijkse Algemene Leden Ver­gader­ing (ALV) op dins­dag 4 april 2017 in De Kijk­doos. Onder­w­er­pen o.a. goed­keur­ing jaarver­sla­gen en verkiez­ing nieuwe bestu­ursle­den. Aan­vang 20:00 uur; inloop 19.30 uur met koffie/​thee.

Tij­dens een hapje en een drankje…

We willen het formele deel snel afron­den en dan meer in informele sfeer met jul­lie door­praten over ontwik­kelin­gen in de tuin, de voort­gang van de soorten­in­ven­tarisatie en…………… het resul­taat bek­end maken van de crow­fundin­gac­tie ‘Help onze kids de boom in’.

Agenda van het formele gedeelte:

Columns Flora en Fauna

Enkele weken gele­den is onze nieuwe vri­jwilliger Ste­fan aan het werk gegaan met de columns.
De columns voor 2017 zijn bijgew­erkt tot heden en het selec­tiemenu is weer werkzaam zodat er weer in het archief kan wor­den gekeken.

De laat­ste col­umn het varen­schoteltje is erg inter­es­sant om te lezen.

Veel lees plezier namens het web team.

Tussen­stand ‘Help Onze kids de Boom in!’

De crowd­fundin­gac­tie ‘Help onze kids de boom in’ loopt goed, beter dan we durf­den te verwachten. Maar ze willen meer: hoe meer geld, des te meer meters van het bomen­pad aangepakt kun­nen worden.

Vele hon­der­den mensen hebben inmid­dels hun steun uit­ge­spro­ken voor de actie via donaties tij­dens de vele acties die zijn geor­gan­iseerd. Zij spon­sor­den kinderen van de Jeugdnatu­ur­club bij hun over­nacht­ing in de boomhut, namen deel te nemen aan activiteiten (snoe­i­cur­sus, rom­mel­markt, boomweggeefdag) of organ­iseer­den zelf een sponsoractie.

Deze week ontv­ing de heem­tuin twee super­do­naties. Mevrouw Van Blok­land over­handigde een cheque van € 1000 namens VBEX full ser­vice logis­tics uit Alk­maar. Zij gaf aan het belan­grijk te vin­den om voor kinderen natu­ure­d­u­catie en belev­ing mogelijk te maken. VBEX bestaat dit jaar 5 jaar en wilde ook daarom graag trak­teren aan De Heiman­shof. Ook Franke van der Laan bood € 1000 aan namens Genie Advies. Hij wil dat het bomen­pad in De Heiman­shof nu echt open kan en hield een plei­dooi voor natu­ur­speelplaat­sen in alle wijken van Hoofddorp.

Samen met het project Nieuwe Pio­niers (zie boven) van de gemeente Haar­lem­mer­meer is € 2959 gedoneerd, via de eigen reken­ing ontvin­gen we € 2100. De verenig­ing heeft afgelopen jaren zelf € 10.000 gespaard.

Open­ing Stru­inkids moes­tu­in­seizoen

Op woens­dag 22 maart start de span­nende ont­dekkingsreis door de natuur. Dan gaat het Struinkids-​moestuinseizoen weer van start. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kun­nen lid wor­den van de Stru­inkids. Woens­dags van 14.00 tot 15.30 leren ze spe­len­der­wijs zelf groen­ten zaaien/​planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. En daarna kun­nen ze in de span­nende stru­in­tuin en in de boomhut met het bomen­pad spelen.

De verdel­ing van de tuin­t­jes is op woens­dag 22 maart om 14.00 uur. Kinderen tot 10 jr hebben een begelei­der nodig (ouder, grootouder of …)

Suc­cesvolle aftrap actie: Help Onze Kids de Boom in!

Bep ver­raste de deel­ne­mers met een knapzak

De aftrap van de actie ‘Help onze kids de boom in’ was goed bezocht, ondanks het slechte weer. Het doel van deze actie is om geld in te zame­len voor een avon­tu­urlijk pad door de bomen op 5 m hoogte, wat onderdeel vormt van de stru­in­tuin in De Heiman­shof. Het bredere doel is draagvlak voor avon­tu­urlijke natu­ur­speelplaat­sen te kri­j­gen zodat kinderen buiten willen spe­len en bredere motorische en sociale vaardighe­den opdoen. Acht stru­inkids en alle veer­tien Green­Teens deden mee aan de actie om 36 uur onver­wamd in de boomhut te over­win­teren, onder­s­te­und door oud­ers en andere geïn­ter­esseer­den. Meer dan 250 mensen bezochten hen en deden mee aan het 36 uurs activiteit­en­pro­gramma en het leverde meteen al €1271 euro op. Nog lang niet genoeg gezien het enorme bedrag wat nodig is om aan de wet­telijke eisen te vol­doen maar zeker een goed begin.

Fotowed­strijd vier seizoe­nen

De vier­seizoe­nen­wed­strijd is van start gegaan. De bedoel­ing is dat je laat zien dat de Heiman­shof het hele jaar door boeit. Hoe?

Kies een vaste uit­gangsplek in de tuin en fotografeer deze plek gedurende het jaar. Uit­gangspunt hier­bij is het ver­schil tussen de vier seizoenen.

Je kan gaan voor vier foto’s in elk seizoen, maar in een seizoen veran­dert veel.

Je kan ook gaan voor twaalf foto’s, elke maand dus. Dat is miss­chien nog leuker!

Wat je fotografeert maakt niet uit: een boom, struik, de vijver, de ingang, het maakt niet uit. Wees cre­atief en leef je uit.

Iedereen mag mee­doen, lid of geen lid, jong en oud. De enige grens in dit geval is het hek: de foto moet wel in de Heiman­shof gemaakt zijn.

De sluit­ings­da­tum is 31 decem­ber 2017. Graag de 4 foto’s in een kader op ongeveer A4 for­maat aan­lev­eren. Dig­i­taal toes­turen via: …(wordt nog nader bek­end gemaakt)… of afge­drukt aan­lev­eren in De Kijk­doos t.a.v. Jeroen Warmer­dam met ver­meld­ing fotowed­strijd. De mooiste inzendin­gen stellen we uit­er­aard ten toon in De Kijk­doos en de win­naar mag zich ver­heugen op een toepas­selijke prijs, waaron­der een uitver­grot­ing van de inzending.

Ons jaarpro­gramma 2017 is uit!

Het nieuwe jaarpro­gramma is uit. Vol belan­rijke weet­jes, de agenda en, natu­urlijk, wederom smaakvol vor­mgegeven. Neem de flyer van de Kijk­doos of down­load hem van hier.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.