• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Lez­ing op De Heiman­shof.

Zondag 25 feb­ru­ari 14.30 uur: Kli­maatverdedig­ingszone nodig voor onze leefomgev­ing

Het kli­maat veran­dert met rasse schre­den. De mens speelt daar een cru­ciale rol in.
In de afgelopen vijftig jaar hebben wij net zoveel energie en grond­stof­fen gebruikt als in de hele geschiedenis­pe­ri­ode daar­voor.
Dit heeft geleid tot veel CO2 en vervuil­ing in de lucht. Vol­gens kli­maatver­beter­aar Ton van Oost­waard moet het roer drastisch om. Het is tijd om een groene kli­maatverdedig­ingszone voor onze leefomgev­ing te bouwen. Op zondag 25 feb­ru­ari geeft hij een lez­ing in De Heiman­shof over zijn aanpak.

Fijn­stof is een van de drie groot­ste veroorza­k­ers van ziekte en sterfte in ons land. Willen wij als mens kun­nen over­leven, dan is allereerst het opti­malis­eren van de luchtk­waliteit essen­tieel.
Daarom zet Van Oost­waard in op ‘duurzaam presta­tiegroen’. Hij kweekt in zijn bedrijf MyEarth bomen en stru­iken die meer CO2 binden en fijn­stof afvan­gen dan reg­uliere soorten.
Van Oost­waard wil burg­ers en over­he­den stim­uleren om een groene kli­maatverdedig­ingszone op te bouwen ron­dom Ams­ter­dam, analoog aan de Stelling van Ams­ter­dam (gebouwd tussen 1874 en 1914). “We moeten zoeken naar een nieuwe bal­ans. Groen Doen. Ik geloof erin dat we met samen­lev­ingspar­tic­i­patie kli­maather­s­tel, bio­di­ver­siteit, luchtzuiv­er­ing, zuurstof en een langer en gezon­der leven voor huidige en vol­gend gen­er­aties kun­nen realis­eren.”

De lez­ing begint om 14.30 uur in De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp en is gratis toe­ganke­lijk.
De tuin is vanaf 14.00 uur ook open voor bezoek­ers.

Tv debuut van de Heiman­shof

Afgelopen zondag 4 feb­ru­ari was er een korte rap­portage van de Heiman­shof te zien in rtl vakantie mag­a­zine.
Mocht je de uitzendig gemist hebben dan kan je de rap­portage hier alsnog bek­ijken.
De redac­tie van het pro­gramma rtl vakantie mag­a­zine waren op zoek naar een tro­pis­che kas en kwa­men via inter­net terecht bij de Heiman­shof.
Het resul­taat is een fraaie reportage gewor­den en te zien in het onder­staande youtube filmpje.

Het webteam wenst u veel plezier bij het kijken van het tv debuut van de Heiman­shof.
Tip: klik op het [ ] icoon om het film­pje in volledige scherm mode te bekijken.

Tussen­stand ING pri­jsvraag

We staan momenteel op de derde plaats van de actie Help Ned­er­land vooruit, Buurtver­beter­aars. Als we de derde plaats hand­haven, kri­j­gen we € 3.000. Maar we gaan voor de hoofd­prijs van € 5.000. We roepen alle leden en bezoek­ers van de site op om te stem­men en het bericht op Face­book te delen.

Stem­men kan nog tot 11 feb­ru­ari via http://​www​.help​ned​er​land​vooruit​.nl/​d​o​e​l​/​d​e​-​h​e​i​m​a​n​s​h​o​f.

Stem op De Heiman­shof en help ons aan de hoofd­prijs van € 5.000

Help jij mee extra geld bin­nen te halen voor het bomen­pad in De Heiman­shof? Franke heeft een aan­vraag inge­di­end bij het project Buurtver­beter­aar van de ING (www​.help​ned​er​land​vooruit​.nl) . En we zijn genom­i­neerd! We kun­nen tussen de € 1.000 en € 5.000 euro win­nen als we genoeg stem­men weten te halen. We moeten min­i­maal 50 stem­men halen om in aan­merk­ing te komen voor € 1.000 euro en wie de meeste stem­men heeft, kri­jgt € 5.000.
ING heeft Ned­er­land opgedeeld in 52 regio’s. In elke regio zijn vijf pro­jecten genom­i­neerd. Het Heiman­shof­pro­ject zit in de regio Hoofd­dorp.
Je kunt je stem uit­bren­gen vanaf 22 jan­u­ari 12.00 uur tot uiter­lijk 11 feb­ru­ari. Iedereen in heel Ned­er­land kan stem­men op De Heiman­shof. Stuur deze mail dus door naar vrien­den, fam­i­lie etc. We zetten de link maandag 221 ook op face­book en op onze eigen web­site. Samen gaat het ons lukken om die hoofd­prijs van € 5.000 bin­nen te halen. Dan kun­nen we het nieuw te bouwen edu­catieve bomen­pad weer een stukje groter maken!

Hoe kan je stem­men?
• Ga naar de stem­pag­ina van De Heiman­shof (werkt vanaf 221 12.00 uur):
www​.help​ned​er​land​vooruit​.nl/​d​o​e​l​/​d​e​-​h​e​i​m​a​n​s​h​o​f
• Breng je stem uit. Je kunt met je emailadres 1 x stem­men. Heb je meerdere emailadressen dan kan je dus meerdere stem­men uit­bren­gen. Je kunt stem­men via je com­puter, I-​pad, tele­foon…..
• Je kri­jgt een email waarin je je stem moet beves­ti­gen. Vergeet dat niet anders wordt je stem niet geteld.
• Stim­uleer iedereen in je omgev­ing om ook te stem­men.
Rond 31 jan­u­ari maakt ING een tussen­stand bek­end. Die melden wij ook via Face­book en De Heiman­shofweb­site. De uit­slag wordt op 10 maart bek­endge­maakt. Met jul­lie hulp staat Franke daar met een cheque van € 5.000 in zijn handen.

Op pad met Uilen­roeper Arend de Jong naar Elswout Vri­jda­gavond 26 jan­u­ari: 19 uur (tot ca half 20.30 uur)

In feb­ru­ari zijn bosuilen volop in de weer om hun ter­ri­to­rium af te bak­e­nen en nesten te bouwen. Deze tijd in de win­ter kun je ze dus goed horen roepen. Arend de Jong kan dat geluid zo goed na doen, dat ze van heinde en ver op hem afkomen. Zo doet hij onder­zoek naar het wel en wee van deze soort. Vorig jaar zijn we al een keer met hem mee geweest en dat was zo’n suc­ces dat deze excur­sie nu her­haald wordt. We hebben toestem­ming van Staats­bos­be­heer, de eige­naar van land­goed Elswout om in de avond het ter­rein te betre­den, mits we ons goed gedra­gen.
Deze excur­sie is voor jong en oud, als je maar lid bent van De Heiman­shof. In ver­band met de beperkt aan­tal plaat­sen (30) is het ver­plicht om je op te geven voor woens­da­gavond 24 jan­u­ari bij Franke: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Je mag altijd iemand meen­e­men als je dat maar laat weten. Zet in de mail aan Franke ook je mobiele num­mer zodat je bereik­baar bent

Wat neem je mee?

- Goede water­dichte wan­delschoe­nen of laarzen
- ver­rek­ijker

Hoe laat en waar?
N.B: Opgeven voor woens­dag 242. Om 20 uur: (de activiteit gaat niet door bij min­der dan 8 mensen op dat tijd­stip)
We vertrekken om 18.30 uur van De Heiman­shof. Zorg dat je op tijd bent! Wil je recht­streeks gaan, dan zijn we om 19.00 uur op de par­keer­plaats Elswout, Elswout­laan 12a, Overveen.
Verd­waald? Bel Franke 06 48226490

Nieuw­jaars Win­ter­wan­del­ing en bor­rel

Win­ter­wan­del­ing en bor­rel Heiman­shof
Datum: 7 Jan­u­ari 2018
Start: 14:00
Bor­rel: 15:30 in de Kijkdoos

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.