• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Droogte-​wandeling in De Heiman­shof

De droogte heeft grote invloed op de natuur. Veel ondiep gewortelde kruiden ver­dro­gen en som­mige bomen ver­dor­ren. In onze tuin kun je zien welke planten het er moeil­ijk mee hebben, en welke juist prof­iteren. We maken een wan­del­ing onder deskundige begelei­d­ing met spe­ciale aan­dacht voor planten­ziek­ten. Is de buxu­s­mot nog actief? Welke blad­schim­mels wor­den lastig? Vra­gen die uw blik op de natuur kun­nen ver­bre­den. Kom ook naar deze inter­es­sante excur­sie over de natuur in uw directe omgeving.

De wan­del­ing is op zondag 19 augus­tus en start om 13.00 uur bij de Kijkdoos.

ADO-​groep gestopt

Nathalie

GGZ inGeest heeft als resul­taat van een reor­gan­isatie besloten te stop­pen met de acute dagop­vang (ADO) als behan­delvorm. Een tegenslag voor De Heiman­shof, want al negen jaar komen clien­ten van de ADO een dagdeel per week in De Heiman­shof helpen, onder de gewaardeerde begelei­d­ing van Nathalie van GGZ. En heel wat van die mensen waardeer­den dat zo zeer dat ze bleven komen nadat ze uit­be­han­deld waren, nu als gewone vri­jwilliger. Geza­men­lijk tuinieren, lekker in de buiten­lucht, blijkt te werken. Het is echt erg jam­mer dat daar een eind aan moest komen.

Gelukkig bli­jft Nathalie nog vri­jwilliger bij ons en hopelijk vin­den we een nieuwe ingang bij GGZ inGeest of andere zor­gor­gan­isatie om een groep op te starten. Voor De Heiman­shof en voor de mensen die we daarmee kun­nen helpen.

Droogte in de tuin

We zijn een natu­ur­tuin, dus meestal laten we de natuur ‘begeleid’ zijn gang gaan. Maar inmid­dels is de aan­houdende droogte (in 3 maan­den 12 mm regen..) een serieus prob­leem geworden.

Naast het ver­sneld bloeien en zaad zetten en het feit dat de hele tuin geel wordt, gaan de laat­ste weken ook steeds meer bomen en stru­iken dood zoals de kurkeik, de nieuwe gaspel­doorn, de twee moeras­ci­pressen op het gazon voor de tuin, de appel­boom van 50 jaar oud naast de Kijk­doos en twee nieuwe vuil­boom­p­jes. Het lijkt nog maar het begin te zijn.

Ook gaf de pomp die de beek op niveau hield de geest. De mon­teur con­cludeerde dat er niets meer aan te doen is. De beek zakt met dit weer 5 tot 7 cm per dag. Na 10 dagen ston­den de beek en ook de halve vijver droog. Gelukkig vond Carl een nieuwe oploss­ing. Het blijkt dat de ijsvo­gelpoel op het niveau van de Hoofd­vaart staat en ook daarmee in verbind­ing. Met het dom­pelpom­pje uit de bijen­stal kun­nen we nu de beek een beetje op niveau houden. Daar moet snel een nieuwe oploss­ing voor komen. Eigen­lijk moet de hele tuin bijna elke dag water hebben maar dat is niet te doen. Met kunst en vlieg­w­erk sproeien we wat we kunnen.

Heimanshof-​honing te koop

Niet alleen de leden maar ook de bijen hebben een bij­zon­dere presta­tie geleverd afgelopen maan­den. Na de 15 kilo voor­jaarshon­ing heeft onze imker Nol afgelopen week 30 kilo late voorjaarshoning/​zomerhoning kun­nen oog­sten. Een potje van 500 g kost € 5, een potje van 250 g € 2,50. Elke woens­dag­mid­dag te koop, zolang de voor­raad strekt.

Hoog­ste score Oran­je­fond­scol­lecte , film­pje!

Fan­tastisch nieuws van het Oran­je­fonds. De Heiman­shof heeft de hoog­ste opbrengst van heel Ned­er­land gere­aliseerd bij de Oran­je­fond­scol­lecte. Met € 3.700 staken we met kop en schoud­ers uit boven de num­mer twee (€ 3.300). Hier­van mogen we de helft houden voor onze jeug­dac­tiviteiten. Er deden 1.100 verenigin­gen mee. De bonus voor deze presta­tie bedraagt € 500. Een geweldige resul­taat van de inspan­nin­gen van ini­ti­atiefne­mers Franke, Marike en de GreenTeens.

Als win­naar kre­gen we ook bezoek, taart en bloe­men.
Bek­ijk het film­pje .

Open­ings­gedicht lente­fes­ti­val

Bij de open­ing van het lente­fes­ti­val van 3 juni heeft Jeroen Warmer­dam een prachtig lied gezon­gen dat hij zelf had geschreven. Dat willen wij u niet onthouden. Het is op de wijs van ‚het Dorp’ van Wim Son­n­eveld. Lees en zing mee!

Luis­ter ik heb een ver­haal
Ik ver­tel het jul­lie alle­maal
Het is nog niet zo lang terug
De bijen zoem­den in de zon

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.