• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Work­shop “Pesto maken in de tuin” en Fête de la nature

In De Heiman­shof is het bijna elke dag feest. Maar op 20 en 21 mei is het dubbel feest. Er is de 21ste een cur­sus Pesto maken van ingrediën­ten uit het wild zoals daslook en zeven­blad en lan­delijk doen we 20 en 21 mei mee aan het Fête de La nature, dat een jaar of 4 gele­den uit Frankrijk is overge­waaid en wat hele­maal past op deze Haar­lem­mer­meerse heemtuin .

Cur­sus Pesto maken zondag 21 mei 1317 uur; Kosten €10
Pesto maken van planten in De Heiman­shof. Daslook met zijn sub­tiele uiens­maak leent zich daar uit­stek­end voor. Ook het Zeven­blad. Beide woek­er­planten die veel tuin­bezit­ters vaak liever kwijt zijn dan rijk, maar die heel mooi van pas komen in de keuken. Voor het zover is krijg je eerst een rondlei­d­ing door de tuin. Je leert ver­schil­lende soorten planten ken­nen en waar nu juist die planten staan die zich voor de pesto zo goed lenen. Tij­dens de rondlei­d­ing kun je ook foto’s maken voor de fotowed­strijd. Kies een plek die jij mooi vindt en fotografeer deze plek door de jaar­geti­j­den heen.
Na de rondlei­d­ing ga je aan de slag met de pesto. Als je pesto klaar is, gaan we met z’n allen van deze pesto’s geni­eten met een hapje en een drankje. Op z’n Ital­i­aans, maar we zijn toch echt in De Heiman­shof! Opgave en meer infor­matie: Jeroen Warmer­dam via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; 0630694394

Fête de la Nature: zater­dag en zondag 20 en 21 mei: 1317 uur ; Gratis toe­ganke­lijk
Je moet in De Heiman­shof geweest zijn om te weten hoe inspir­erend de Ned­er­landse natuur kan zijn. Dat geldt voor het hele jaar ( zoals beschreven in de gids 21 ont­dek­tochten door de tuin om de 3 weken) maar half mei tot half juni is het extra mooi. In de tuin groeien meer 1000 planten– en boom­soorten, waarop duizen­den insecten en tien­tallen vogel­soorten en zoogdieren afkomen. Verder kun je op reis door Klein Suri­name , Klein Spanje en klein Mex­ico, leren over soli­taire en sociale bijen, tien­tallen med­i­c­i­nale planten , een bezoek bren­gen aan de onder wateront­dek­w­ereld en spe­len in de natu­ur­speelplaats en als het alle­maal wat te veel wordt kun je rustig in de zon geni­eten van uit­bundig vogel­gezang op een van de vele bankjes of het nut­ti­gen van een kopje thee. En bij vol­doende belang­stelling en hand­jes zeten we de pizza oven aan of bakken we pan­nenkoeken van zelf gemalen­meel.
Meer infor­matie :Franke van der Laan: 0648226490


De tuin is alle werk dagen vrij toe­ganke­lijk ‚ook voor rol­stoe­len en tot 1 okto­ber elk week­end in de middag.

13 mei: Nestkas­ten­con­t­role :oogst van het voor­jaar

Voor kinderen ( van 6 tot 80 jaar) is er niets mooiers om het voor­jaar te beleven dan om mee te doen met de jaar­lijkse telling van de jonge vogelt­jes in de eigen nestkas­ten.
De kinderen van De Heiman­shof jeugd­clubs bouwen als jaren­lang nestkast­jes in de win­ter. Inmid­dels hangen er 150 in 6 bossen en parken hangen (en nog meer in de eigen tuin). En hoewel het spreek­wo­ord zegt dat alle vogels in mei een ei leggen, hebben de meeste jon­gen half mei al zoveel veren dat ze geen kou­vat­ten als we komen kijken met hoeveel ze zijn. Ook kun­nen ze dan nog niet zo goed vliegen dat ze al weg zijn. Op 13 mei gaan we daarom op pad om de ‘oogst’ van dit jaar te bek­ijken en te tellen. Op woens­dag 10 mei gaan we alvast oefe­nen in De Heiman­shof hoe dat gaat met lad­ders en dek­selse dek­sels los­maken.
Kinderen liefst met (groot) oud­ers die ook een keer de span­ning mee willen maken van of er jon­gen in zit­ten, hoeveel en van welke soorten, kun­nen mee ter ken­nis­mak­ing.

Infor­matie en opgave via: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0648226490

Gastvrouwen en gas­theren gezocht voor de week­enden

De Heiman­shof is met spoed op zoek naar mensen die in de week­enden gastvrouw of gas­theer in de tuin willen zijn. Sinds 22 april is de tuin ook op zater­dag– en zondag­mid­dag open. We zoeken mensen die het leuk vin­den om bezoek­ers te ont­van­gen, koffie/​thee/​limonade willen schenken, mensen ent­hou­si­ast willen maken voor de tuin en de verenig­ing en toezicht houden. Zon¬der toezichthoud¬ers kan de tuin niet open zijn. En dat zou zonde zijn. Veel mensen zijn juist in het week­end vrij en kun­nen dan geni­eten van al het moois, en de kinderen van het ont­dek­paradijs in de Stru­in­tuin.
Je hoeft geen groene vingers te hebben, wel enige affiniteit met groen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt en wan­neer. Je wordt om 12.30 uur ont­van­gen door de beheerder die uit­leg geeft over hoe din­gen werken in de tuin. Om 13.00 uur gaat de tuin open en om 17.00 uur komt de beheerder weer afs­luiten.
Inter­esse: mail of bel met Franke van der Laan, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­foon 06 48226490.

Fotowed­strijd vier seizoe­nen

De vier­seizoe­nen­wed­strijd is van start gegaan. De bedoel­ing is dat je laat zien dat de Heiman­shof het hele jaar door boeit. Hoe?

Kies een vaste uit­gangsplek in de tuin en fotografeer deze plek gedurende het jaar. Uit­gangspunt hier­bij is het ver­schil tussen de vier seizoenen.

Je kan gaan voor vier foto’s in elk seizoen, maar in een seizoen veran­dert veel.

Je kan ook gaan voor twaalf foto’s, elke maand dus. Dat is miss­chien nog leuker!

Wat je fotografeert maakt niet uit: een boom, struik, de vijver, de ingang, het maakt niet uit. Wees cre­atief en leef je uit.

Iedereen mag mee­doen, lid of geen lid, jong en oud. De enige grens in dit geval is het hek: de foto moet wel in de Heiman­shof gemaakt zijn.

De sluit­ings­da­tum is 31 decem­ber 2017. Graag de 4 foto’s in een kader op ongeveer A4 for­maat aan­lev­eren. Dig­i­taal toes­turen via: …(wordt nog nader bek­end gemaakt)… of afge­drukt aan­lev­eren in De Kijk­doos t.a.v. Jeroen Warmer­dam met ver­meld­ing fotowed­strijd. De mooiste inzendin­gen stellen we uit­er­aard ten toon in De Kijk­doos en de win­naar mag zich ver­heugen op een toepas­selijke prijs, waaron­der een uitver­grot­ing van de inzending.

Ons jaarpro­gramma 2017 is uit!

Het nieuwe jaarpro­gramma is uit. Vol belan­rijke weet­jes, de agenda en, natu­urlijk, wederom smaakvol vor­mgegeven. Neem de flyer van de Kijk­doos of down­load hem van hier.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.