• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Ont­dekkingstocht door Hoofd­dorp: De Heiman­shof doet ook mee!

Doe zater­dag 30 sep­tem­ber iets bij­zon­ders: ga op ont­dekkingstocht in Hoofd­dorp. Maak een tour door de brandweerkaz­erne, ga op bezoek bij de burge­meester, speel lev­end strat­ego of ga rond mid­der­nacht op boot­camp. Iedereen kan 24 uur lang mee­doen met de meest uiteen­lopende activiteiten.

Ook De Heiman­shof doet mee. Vanaf 13.00 uur zijn er rondlei­din­gen, is er een speur­tocht voor kinderen en een work­shop ‘Van graan tot pizza’ waarin kinderen pizza leren bakken in de leemoven.

De Heiman­shof is nr. 28 van het pro­gramma. Het hele pro­gramma is te down­loaden op hlm​rmeer​.nl/​n​l​/​o​n​t​d​e​k​-​h​o​o​f​d​d​o​r​p

Zondag 24 sep­tem­ber: Burendag bij De Heiman­shof

De Heiman­shof nodigt haar buren uit om op zondag 24 sep­tem­ber naar de tuin te komen.

Het is dan Nationale Burendag. Een mooie gele­gen­heid om de tuin te leren ken­nen, als u er nog nooit geweest ben. Kent u de tuin wel, dan kunt u geni­eten van de herf­st­tooi met de vele zaden, vruchten en pad­den­stoe­len. Er staat koffie, thee en limon­ade voor u klaar.

De kinderen kun­nen lekker ont­dekken en spe­len in de Stru­in­tuin en de vol­wasse­nen kri­j­gen een rondlei­d­ing of kun­nen mee­helpen met klussen in de tuin. Er is altijd van alles te doen.

De tuin is open van 13.00 tot 17.00 uur.

Speuren naar vleer­muizen: 15 (of 22) sep­tem­ber

Met de jeugdnatu­ur­club gaan we vri­jdag 15 sep­tem­ber op speur­tocht door en rond De Heiman­shof op jacht naar de vleermuizen.

Als het veel waait en/​of regent, gaat het niet door. Vleer­muizen houden niet van dat weer en gaan dan niet vliegen. Dan gaan we de week (22÷9) daarna het nog een keer proberen.

We verza­me­len om 19.00 uur in De Kijk­doos op De Heimanshof.

Laat aan Ans (Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.) via mail of de app weten of je komt. Als het niet door­gaat, melden we dat ook via de app.

Gastvrouwen en gas­theren gezocht voor de week­enden

De Heiman­shof is met spoed op zoek naar mensen die in de week­enden gastvrouw of gas­theer in de tuin willen zijn. Sinds 22 april is de tuin ook op zater­dag– en zondag­mid­dag open. We zoeken mensen die het leuk vin­den om bezoek­ers te ont­van­gen, koffie/​thee/​limonade willen schenken, mensen ent­hou­si­ast willen maken voor de tuin en de verenig­ing en toezicht houden. Zon¬der toezichthoud¬ers kan de tuin niet open zijn. En dat zou zonde zijn. Veel mensen zijn juist in het week­end vrij en kun­nen dan geni­eten van al het moois, en de kinderen van het ont­dek­paradijs in de Stru­in­tuin.
Je hoeft geen groene vingers te hebben, wel enige affiniteit met groen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt en wan­neer. Je wordt om 12.30 uur ont­van­gen door de beheerder die uit­leg geeft over hoe din­gen werken in de tuin. Om 13.00 uur gaat de tuin open en om 17.00 uur komt de beheerder weer afs­luiten.
Inter­esse: mail of bel met Franke van der Laan, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­foon 06 48226490.

Fotowed­strijd vier seizoe­nen

De vier­seizoe­nen­wed­strijd is van start gegaan. De bedoel­ing is dat je laat zien dat de Heiman­shof het hele jaar door boeit. Hoe?

Kies een vaste uit­gangsplek in de tuin en fotografeer deze plek gedurende het jaar. Uit­gangspunt hier­bij is het ver­schil tussen de vier seizoenen.

Je kan gaan voor vier foto’s in elk seizoen, maar in een seizoen veran­dert veel.

Je kan ook gaan voor twaalf foto’s, elke maand dus. Dat is miss­chien nog leuker!

Wat je fotografeert maakt niet uit: een boom, struik, de vijver, de ingang, het maakt niet uit. Wees cre­atief en leef je uit.

Iedereen mag mee­doen, lid of geen lid, jong en oud. De enige grens in dit geval is het hek: de foto moet wel in de Heiman­shof gemaakt zijn.

De sluit­ings­da­tum is 31 decem­ber 2017. Graag de 4 foto’s in een kader op ongeveer A4 for­maat aan­lev­eren. Dig­i­taal toes­turen via: …(wordt nog nader bek­end gemaakt)… of afge­drukt aan­lev­eren in De Kijk­doos t.a.v. Jeroen Warmer­dam met ver­meld­ing fotowed­strijd. De mooiste inzendin­gen stellen we uit­er­aard ten toon in De Kijk­doos en de win­naar mag zich ver­heugen op een toepas­selijke prijs, waaron­der een uitver­grot­ing van de inzending.

Ons jaarpro­gramma 2017 is uit!

Het nieuwe jaarpro­gramma is uit. Vol belan­rijke weet­jes, de agenda en, natu­urlijk, wederom smaakvol vor­mgegeven. Neem de flyer van de Kijk­doos of down­load hem van hier.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.