• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Vri­jwilligers­feest

De voor­berei­din­gen voor het vri­jwilligers­feest zijn in volle gang. De aan­meldin­gen komen op gang, het pro­gramma en de entourage kri­j­gen steeds meer vorm, de hap­jes en drankjes zijn in beeld. Mar­ion en Tugay gaan soep maken voor de afs­luit­ing van de middag.

Jij bent er toch ook bij? Geef je op bij Monique Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Er ligt ook een inteken­li­jst in de Kijk­doos. Het zou leuk zijn als je mee­doet aan de bonte mid­dag. Hoe? Via een optre­den, een teken­ing, een gedicht, een puzzel, een lied….. Je kunt het alleen doen of met de ploeg waar je mee werkt.
Niets hoeft, maar het zou gewaardeerd wor­den! Meer hier over staat in de nieuws­brief van novem­ber.

En voor de helder­heid: de Green­Teens en de Stru­inkids (+oud­ers) zijn ook van harte welkom!

Nieuws uit de tuin

We hebben weer een bij­zon­der seizoen: een herfst bijna zon­der regen en met tem­per­a­turen die aan het voor­jaar doen denken. Alleen de kruid­laag prof­i­teert van de regen en de dauw; in de grond zelf is het nog kurk­droog en veel bomen en stru­iken hebben daarom moeite om zich te handhaven.

Door het warme weer groeien de grassen boven­matig en zijn we daarom bezig met een tweede bijna volledige maaironde in én buiten de tuin. Er komen zoveel ton­nen gras en kruiden van af dat we er bijna geen weg mee weten. Daarom proberen we de com­pos­ter­ing te ver­snellen door water (uit de ijsvo­gelpoel) op de com­posthopen te sproeien zodat ze sneller inzakken.

Meer nieuws? Lees de nieuws­brief van november

Het NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid is ver­huisd

Het NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid is eind okto­ber ver­huisd naar de voor­ma­lige gymzaal aan de Prins Hen­drik­laan 33 in Hoofd­dorp. De lessen gaan gewoon door in de tuin. Wat er met het gebouw gaat gebeuren, is nog niet bek­end. Hierover vindt over­leg plaats met de gemeente. Het bestuur heeft besloten het hek op num­mer 7 op de tij­den dat de beheerder niet aan­wezig is, uit vei­lighei­dsover­weg­in­gen te sluiten. Het mooie toe­gang­shek op num­mer 1 bij de Kijk­doos bli­jft gewoon open tij­dens werkda­gen (8.3017.00 uur).

Eerste beheerder De Heiman­shof overleden

Op 6 okto­ber is Ton Engel­man, oud-​beheerder en Lid van Ver­di­en­ste van De Heiman­shof, overleden.

Vanaf 1975 is hij meer dan der­tig jaar de dri­jvende kracht geweest achter de Heimanshof.

In 2008 ontv­ing hij de Heimans en Thi­jsse Prijs als erken­ning voor zijn bij­drage aan de samen­lev­ing in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse.

Horst Radema, Betty Keizer en Jeroen Warmer­dam haalden herin­ner­in­gen aan Ton op en Jeroen schreef onder­staand verhaal.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.