• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Heimanshof-​honing te koop

Niet alleen de leden maar ook de bijen hebben een bij­zon­dere presta­tie geleverd afgelopen maan­den. Na de 15 kilo voor­jaarshon­ing heeft onze imker Nol afgelopen week 30 kilo late voorjaarshoning/​zomerhoning kun­nen oog­sten. Een potje van 500 g kost € 5, een potje van 250 g € 2,50. Elke woens­dag­mid­dag te koop, zolang de voor­raad strekt.

Hoog­ste score Oran­je­fond­scol­lecte , film­pje!

Fan­tastisch nieuws van het Oran­je­fonds. De Heiman­shof heeft de hoog­ste opbrengst van heel Ned­er­land gere­aliseerd bij de Oran­je­fond­scol­lecte. Met € 3.700 staken we met kop en schoud­ers uit boven de num­mer twee (€ 3.300). Hier­van mogen we de helft houden voor onze jeug­dac­tiviteiten. Er deden 1.100 verenigin­gen mee. De bonus voor deze presta­tie bedraagt € 500. Een geweldige resul­taat van de inspan­nin­gen van ini­ti­atiefne­mers Franke, Marike en de GreenTeens.

Als win­naar kre­gen we ook bezoek, taart en bloe­men.
Bek­ijk het film­pje .

Open­ings­gedicht lente­fes­ti­val

Bij de open­ing van het lente­fes­ti­val van 3 juni heeft Jeroen Warmer­dam een prachtig lied gezon­gen dat hij zelf had geschreven. Dat willen wij u niet onthouden. Het is op de wijs van ‚het Dorp’ van Wim Son­n­eveld. Lees en zing mee!

Luis­ter ik heb een ver­haal
Ik ver­tel het jul­lie alle­maal
Het is nog niet zo lang terug
De bijen zoem­den in de zon

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.