• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Excur­sie Een­denkooi in Vijfhuizen

Wan­del­ing door een uniek stukje natuur. Zondag 23 april, vanaf De Heiman­shof om 13:30 uur of vanaf de Een­denkooi (Kromme Spier­ing­weg 357, Vijfhuizen) om 14:00 uur gaan we onder begelei­d­ing van de kooiker, Simone Stok­man, de een­denkooi in. Een paradijs voor zangvo­gels (47 soorten), planten (100 soorten), bomen, mossen, pad­den­stoe­len, vleer­muizen en amfi­bieën. Met de oud­ste bomen van de Haar­lem­mer­meer!! Simone weet alles van de his­to­rie, wat het is, wat een kooik­er­hondje is en waarom er zoveel mooie natuur te zien is op een opper­vlakte van slechts 2 hectare. De rondlei­d­ing duurt 1,5 uur. Spe­ciale vrijwilligers/​leden prijs € 3,50.

Aan­melden bij Ans, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­foon 06 2000 2896

Open­ing Stru­in­tuin De Heiman­shof 19 april 15 uur

Op woens­dag 19 april wordt het Stru­in­tu­in­seizoen in De Heiman­shof in Hoofd­dorp geopend

Ruim 20.000 euro beschik­baar voor bomen­pad

De crowd­fundin­gac­tie ‘Help onze kids de boom in’ is een groot suc­ces gewor­den. Met hulp van veel leden – van jong tot oud – is ruim 7.500 euro opge­haald. Via het project Nieuwe Pio­niers kre­gen we de gemeen­telijke bonus van 2.500 euro. Daarmee ging de opbrengst van de actie de 10.000 euro over. Omdat de verenig­ing afgelopen twee jaar ook 10.000 euro ges­paard heeft, is er nu ruim 20.000 euro beschik­baar voor de aan­pak van het bomen­pad. En er komt nog steeds geld bin­nen. Diverse mooie spullen die over zijn gebleven van de rom­mel­markt zijn op mark­t­plaats gezet en daar wordt goed op geboden.

Op de foto over­handigt Rik Rolle­man van de gemeente de cheque van 2.500 euro aan leden van het cam­pag­neteam (Franke van der Laan en Ans Röling). Hij felici­teerde via bloe­men aan de Green­Teens Jan en Iris en vri­jwilliger Bep de hele verenig­ing met het behaalde resultaat.

Film­pje ‘Snip­perdag op De Heiman­shof’

Op 15 feb­ru­ari namen vele Heiman­shof­fers een ‘Snip­perdag’. In één dag tijd wer­den 19 grote wilgen afgeza­agd, ver­snip­perd en uit­gere­den over de paden van De Heiman­shof.
In totaal lever­den de 19 wilgen en al het snoei­hout dat de hele win­ter geza­agd was, 40 m2 snip­pers op. Genoeg om alle paden van de tuin weer lekker op te fris­sen.
Franke van der Laan maakte samen met zijn zoon het vol­gende film­pje van de ‘Snip­perdag’.

Columns Flora en Fauna

Enkele weken gele­den is onze nieuwe vri­jwilliger Ste­fan aan het werk gegaan met de columns.
De columns voor 2017 zijn bijgew­erkt tot heden en het selec­tiemenu is weer werkzaam zodat er weer in het archief kan wor­den gekeken.

De laat­ste col­umn het varen­schoteltje is erg inter­es­sant om te lezen.

Veel lees plezier namens het web team.

Fotowed­strijd vier seizoe­nen

De vier­seizoe­nen­wed­strijd is van start gegaan. De bedoel­ing is dat je laat zien dat de Heiman­shof het hele jaar door boeit. Hoe?

Kies een vaste uit­gangsplek in de tuin en fotografeer deze plek gedurende het jaar. Uit­gangspunt hier­bij is het ver­schil tussen de vier seizoenen.

Je kan gaan voor vier foto’s in elk seizoen, maar in een seizoen veran­dert veel.

Je kan ook gaan voor twaalf foto’s, elke maand dus. Dat is miss­chien nog leuker!

Wat je fotografeert maakt niet uit: een boom, struik, de vijver, de ingang, het maakt niet uit. Wees cre­atief en leef je uit.

Iedereen mag mee­doen, lid of geen lid, jong en oud. De enige grens in dit geval is het hek: de foto moet wel in de Heiman­shof gemaakt zijn.

De sluit­ings­da­tum is 31 decem­ber 2017. Graag de 4 foto’s in een kader op ongeveer A4 for­maat aan­lev­eren. Dig­i­taal toes­turen via: …(wordt nog nader bek­end gemaakt)… of afge­drukt aan­lev­eren in De Kijk­doos t.a.v. Jeroen Warmer­dam met ver­meld­ing fotowed­strijd. De mooiste inzendin­gen stellen we uit­er­aard ten toon in De Kijk­doos en de win­naar mag zich ver­heugen op een toepas­selijke prijs, waaron­der een uitver­grot­ing van de inzending.

Ons jaarpro­gramma 2017 is uit!

Het nieuwe jaarpro­gramma is uit. Vol belan­rijke weet­jes, de agenda en, natu­urlijk, wederom smaakvol vor­mgegeven. Neem de flyer van de Kijk­doos of down­load hem van hier.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.