• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Work­shop Botanisch Teke­nen

Op dins­dag 5 feb­ru­ari starten we met de tweedaagse work­shop Botanisch teke­nen. In deze cur­sus leren cur­sis­ten onder deskundige begelei­d­ing een plant, struik of boom goed bestud­eren en in detail teke­nen. De tweede cur­susavond is op 19 feb­ru­ari. Beide avon­den zijn in de Kijk­doos en starten om 19.30 uur. Deel­name voor leden van De Heiman­shof is gratis en voor niet-​leden kost het € 7,50.

Voor aan­melden en meer infor­matie kan men terecht bij cur­suslei­der Diederik Smilde, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. tele­foon 0621509777

Nieuwe folder met jaarpro­gramma 2019 is uit!

Tij­dens de nieuw­jaarsre­cep­tie is het nieuwe jaarpro­gramma gep­re­sen­teerd. Mis het niet! Voor het eerst is deze in onze nieuwe huis­stijl gemaakt. Je kunt de papieren ver­sie ophalen in de Kijk­doos of hier de dig­i­tale ver­sie bek­ijken en downloaden.

Lez­ing: Alle Kleine Beestjes Helpen

Wist je dat een kwart van alle bio­di­ver­siteit onder­gronds leeft? In de bodem leven tal­loze organ­is­men zoals bac­ter­iën, schim­mels, pro­to­zoa, nema­to­den, mijten, slakken en wor­men. Het gaat om ver­bi­jsterende aan­tallen en een onvoorstel­bare diver­siteit. Veel mensen vin­den ze ‘eng en vies’ maar ze zijn ontzettend belan­grijk voor de groei van onze planten.

Zondag 20 jan­u­ari Marc Siep­man vertelt wat die organ­is­men met elkaar te maken hebben en hoe je ze kunt helpen om jou te helpen. Al die kleine beestje helpen om pla­gen en ziek­tes de kop in te drukken en de planten veel gezon­der te maken. Marc is een expert op het gebied van bodemleven.

De lez­ing begint om 14.30 uur. De tuin is vanaf 13.00 uur open. Een goede gele­gen­heid om een rondje door de tuin te maken want er is alweer veel te zien. De eerste stinzen­planten zoals de sneeuwk­lok­jes staan in bloei en ook andere planten steken door het warme weer hun groen alweer boven de grond of staan nog steeds in bloei zoals het beemd­kroon en het groot kaas­jeskruid. Ook zijn er veel pad­den­stoe­len te zien en in de kassen bloeien o.m. het Chi­nees lan­taarn­tje, de tro­pis­che orchideeën, de grote gele trompet­bloe­men, de theestruik en de vele soorten Aloë.

Toost op het nieuwe jaar

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar hef­fen we met elkaar het glas op een mooi, gezel­lig en kleur­rijk jaar ‘Samen buiten’. ‘Samen buiten’ wordt vanaf komend jaar onze slo­gan in onze com­mu­ni­catie. Op de nieuw­jaarsre­cep­tie wordt de nieuwe jaar­ac­tiviteit­en­flyer gep­re­sen­teerd en kun je zien hoe we ‘Samen buiten’ vor­mgeven. Uit­er­aard is er die mid­dag ook gele­gen­heid om een rondje door de tuin te lopen. De nieuw­jaars­bor­rel begint om 15.00 uurDonatie Nak­tu­in­bouw

We ontvin­gen vorige maand een mooi ‘ker­st­cadeau’ van Nak­tu­in­bouw uit Roelo­farendsveen. Dit bedrijf staat jaar­lijks een deel van bud­get voor ker­st­pakket­ten beschik­baar voor doe­len waarmee medew­erk­ers verbind­ing hebben.

Diederik Smilde werkt daar en heeft De Heiman­shof aangemeld. En met suc­ces. We kri­j­gen € 500 en zullen dat best­e­den aan het project ‘naam­bor­d­jes in de tuin’. Dank Diederik en Naktuinbouw.

‘His­torisch’ vri­jwilligers­feest

Zondag 25 novem­ber verza­melden vri­jwilligers uit 43 jaar De Heiman­shof zich tij­dens het jaar­lijkse vri­jwilligers­feest. Mensen van het eerste uur en mensen die nu actief zijn in de tuin. Horst ging terug in de tijd aan de hand van foto’s uit de start­fase en eerste 25 jaar van de heem­tuin. Hij her­dacht daarmee de onlangs overleden eerste beheerder Ton Engel­man. Zijn vrouw Cora was ook aan­wezig. Betty bracht, in samen­spraak met de zaal, Ton ‘tot leven’ via een aan­tal anek­dotes. Jeroen sloot de her­denk­ing af met een gedicht over Ton.

Ver­vol­gens stapte ‘Elisa Thijssen-​Heimans’ de kas bin­nen om een twee­tal vri­jwilligers in het zon­netje te zetten voor hun inzet dit jaar. Adri heeft De Heiman­shof met kunst– en vlieg­w­erk ‘nat’ gehouden in de droogte van afgelopen jaar. Hij werd gekroond tot water­man­ager. Bep was het hele jaar door gastvrouw in de Stru­in­tuin en heeft zich via op aller­lei manieren ingezet voor de jeugd. In de Stru­in­tuin is zij verkleed als Saartje en ze zoekt al enige tijd een part­ner ‘Swiebertje’. De Green­Teens (Bep is ere­lid van de Green­Teens) regelden dit voor haar in de vorm van een deur­poster die nu op de keuk­endeur van het Stru­in­tuinkeuken­tje zit. Jeroen en Betty ver­tolk­ten een prachtig lied over De Heiman­shof en Diederik wist een enorme hoeveel­heid woor­den begin­nend met een H in enkele minuten ten tonele te bren­gen. Nieuwe vri­jwilliger Saskia sloot de rij optre­den en stelde zich op orig­inele wijze voor.

Het was een gezel­lige, ontroerende en his­torische mid­dag met heer­lijke hap­jes en veel energie om er ook komend jaar weer volop tege­naan te gaan.

Kijk op voor een overzicht foto’s of voor een diavoorstelling ervan. De foto’s bli­jven slechts voor een beperkte tijd beschikbaar.

Eerste beheerder De Heiman­shof overleden

Op 6 okto­ber is Ton Engel­man, oud-​beheerder en Lid van Ver­di­en­ste van De Heiman­shof, overleden.

Vanaf 1975 is hij meer dan der­tig jaar de dri­jvende kracht geweest achter de Heimanshof.

In 2008 ontv­ing hij de Heimans en Thi­jsse Prijs als erken­ning voor zijn bij­drage aan de samen­lev­ing in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse.

Horst Radema, Betty Keizer en Jeroen Warmer­dam haalden herin­ner­in­gen aan Ton op en Jeroen schreef onder­staand verhaal.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.