• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

‘Ont­dek Hoofd­dorp’ en Heiman­shof

De Heiman­shof opent komend week­end 29 en 30 sep­tem­ber voor de laat­ste keer dit seizoen haar poorten voor bezoek­ers in het week­end. Gastvrouw Saartje gaat na dat week­end van haar win­ter­rust genieten.

De seizoen­saf­s­luit­ing is weer reden voor een feestje.

Op zater­dag doen we mee aan ‘Ont­dek Hoofd­dorp’. Dan is er een spe­ciale speur­tocht voor kinderen en kun je leren hoe je van graan een pizza kan maken. Ook zijn er rondlei­din­gen door de tuin waarin de zaden en vruchten die de bomen en planten nu pro­duc­eren om hun voorbestaan te verzek­eren, cen­traal staan.

Fos­sie­len zoeken op de Maasvlakte, zondag 23 sep­tem­ber

Speuren in het verleden en een dynamis­che blik in het heden en de toekomst. Deze excur­sie mag je niet mis­sen! Op zondag 23 sep­tem­ber gaan we op het strand van de Maasvlakte op zoek naar fos­sie­len van duizen­den jaren geleden.

Fos­sie­len­ex­pert Wal­ter Lan­gen­doen is onze gids. Hij zoekt dagelijks naar fos­sie­len op het Maasvlak­tes­trand. Zijn verza­mel­ing vond­sten omvat o.m. hye­nakeu­tels (zie foto), mam­moet­bot­ten, woel­muiskies­jes en nog veel meer. Iedereen mag mee, niet-​leden moeten een ger­ing bedrag betalen.

Aan­melden ver­plicht! Uiter­lijk woens­dag 19 sep­tem­ber op lijst of bij Ans (tel 06 20002896, mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.)

De start is in het infor­matiecen­trum Future­Land, Rotterdam

Oogst­feest, zondag 9 sep­tem­ber!

Gezel­lig samen oog­sten, koken en eten. Zondag 9 sep­tem­ber is het weer zover, ons jaar­lijkse OOGSTFEEST.

Alle mensen die De Heiman­shof een warm hart toe­dra­gen zijn van harte welkom: vrij­willigers, Stru­inkids, Green­Teens, dona­teurs, tuin­groepen, buurt­be­won­ers. Ook de part­ners van onze vrij­willigers en de (groot)ouders/broertjes/zusjes van de jeug­dle­den zijn welkom. Meld je aan op de inteken­li­jst in de Kijk­doos of bij Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en laat weten wat je wilt gaan maken en met hoeveel mensen je wilt komen.

We begin­nen om 13.00 uur met het oog­sten uit de tuinen en het klaar­maken van de gerechten, klaarzetten van de tafels en stoe­len. We reke­nen erop dat zoveel mogelijk mensen – jong en oud — mee komen helpen met de voor­berei­din­gen. Als je mee­helpt met koken, mag je gratis mee-​eten. Voor muzikan­ten is het eten ook gratis. Bij mensen die alleen mee komen eten, komen we met de pet langs om de kosten van de maaltijd te drukken. Als een gast dona­teur wordt op 9 sep­tem­ber, mag hij/​zij ook gratis mee-​eten! Aan­melden via deze web­site bij lid-​worden (rechts­boven) De gas­ten (mee-​eters, niet kok­ers) zijn welkom vanaf 17.00 uur.

Super­ver­rass­ing Oran­je­fonds

We had­den al veel geld bij elkaar gecol­lecteerd voor het Oran­je­fonds, waar­van we de helft mochten houden voor de jeug­dac­tiviteiten van De Heiman­shof. Daar bovenop kre­gen we een bonus van € 500, omdat wij dege­nen waren die het meest had­den opge­haald voor het Oran­je­fonds. En nu kre­gen we een nieuwe ver­rass­ing voor de verenig­ing: een cadeautje van een Oran­je­fondsmedew­erker die met pen­sioen ging. Bij het Oran­je­fonds hebben ze namelijk de tra­di­tie dat je, als je met pen­sioen gaat, een club van je voorkeur een cadeau mag geven.

Door het ent­hou­si­asme bij het col­lecteren van de Green­Teens ges­te­und door diverse vol­wassen leden en het film­pje waarin Bep met enorm veel elan haar ent­hou­si­asme etaleert, is de keuze op De Heiman­shof gevallen. Geweldig, dat kun­nen we heel goed gebruiken!

Film­pje rin­gen van vogels met de stru­inkids

Leuk film­pje bek­ijken? Kijk dan op voor het rin­gen van vogels https://​www​.youtube​.com met onze struinkids.

Hoog­ste score Oran­je­fond­scol­lecte , film­pje!

Fan­tastisch nieuws van het Oran­je­fonds. De Heiman­shof heeft de hoog­ste opbrengst van heel Ned­er­land gere­aliseerd bij de Oran­je­fond­scol­lecte. Met € 3.700 staken we met kop en schoud­ers uit boven de num­mer twee (€ 3.300). Hier­van mogen we de helft houden voor onze jeug­dac­tiviteiten. Er deden 1.100 verenigin­gen mee. De bonus voor deze presta­tie bedraagt € 500. Een geweldige resul­taat van de inspan­nin­gen van ini­ti­atiefne­mers Franke, Marike en de GreenTeens.

Als win­naar kre­gen we ook bezoek, taart en bloe­men.
Bek­ijk het film­pje .

Open­ings­gedicht lente­fes­ti­val

Bij de open­ing van het lente­fes­ti­val van 3 juni heeft Jeroen Warmer­dam een prachtig lied gezon­gen dat hij zelf had geschreven. Dat willen wij u niet onthouden. Het is op de wijs van ‚het Dorp’ van Wim Son­n­eveld. Lees en zing mee!

Luis­ter ik heb een ver­haal
Ik ver­tel het jul­lie alle­maal
Het is nog niet zo lang terug
De bijen zoem­den in de zon

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.