• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Fotowed­strijd vier seizoe­nen

De vier­seizoe­nen­wed­strijd is van start gegaan. De bedoel­ing is dat je laat zien dat de Heiman­shof het hele jaar door boeit. Hoe?

Kies een vaste uit­gangsplek in de tuin en fotografeer deze plek gedurende het jaar. Uit­gangspunt hier­bij is het ver­schil tussen de vier seizoenen.

Je kan gaan voor vier foto’s in elk seizoen, maar in een seizoen veran­dert veel.

Je kan ook gaan voor twaalf foto’s, elke maand dus. Dat is miss­chien nog leuker!

Wat je fotografeert maakt niet uit: een boom, struik, de vijver, de ingang, het maakt niet uit. Wees cre­atief en leef je uit.

Iedereen mag mee­doen, lid of geen lid, jong en oud. De enige grens in dit geval is het hek: de foto moet wel in de Heiman­shof gemaakt zijn.

De sluit­ings­da­tum is 31 decem­ber 2017. Graag de 4 foto’s in een kader op ongeveer A4 for­maat aan­lev­eren. Dig­i­taal toes­turen via: …(wordt nog nader bek­end gemaakt)… of afge­drukt aan­lev­eren in De Kijk­doos t.a.v. Jeroen Warmer­dam met ver­meld­ing fotowed­strijd. De mooiste inzendin­gen stellen we uit­er­aard ten toon in De Kijk­doos en de win­naar mag zich ver­heugen op een toepas­selijke prijs, waaron­der een uitver­grot­ing van de inzending.

Ons jaarpro­gramma 2017 is uit!

Het nieuwe jaarpro­gramma is uit. Vol belan­rijke weet­jes, de agenda en, natu­urlijk, wederom smaakvol vor­mgegeven. Neem de flyer van de Kijk­doos of down­load hem van hier.

Vogel­work­shop Heiman­shof zondag 22 jan­u­ari

Het is win­ter en het is koud buiten. Ook voor de vogels is het win­ter en voor hen is het niet altijd makke­lijk om aan voed­sel te komen. Dan is het fijn om ze een beetje te kun­nen helpen.

Op zondag 22 jan­u­ari organ­is­eren we daarom een work­shop voor Stru­inkids en vol­wassen leden waar­bij we voeder­huis­jes gaan tim­meren en vet­bollen gaan maken.

Het is een work­shop voor alle leefti­j­den, dus alle vri­jwilligers, oud­ers, opa’s en oma’s en alle jeug­dle­den met vriend­jes en vriendin­net­jes zijn meer dan welkom. Wij zor­gen voor iets te drinken!

Omdat we van te voren mate­ri­alen gaan klaar­leggen, willen we graag weten hoeveel mensen er komen en is aan­melden noodza­ke­lijk. Er is een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar, dus meld je snel aan! Het is ook mogelijk om mee te doen met deze work­shop als je geen lid bent van de Heiman­shof. Dan geldt er een kleine bij­drage van € 5,- of lid/​donateur wor­den ter plekke.

Aan­melden kan bij: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Plaats: de Kijkdoos

Tijd: 14.00 uur

Meen­e­men: een man­dar­i­j­nen– of sinaas­ap­pel­netje. Hamer en schroevendraaier.

Cur­sus ‘Maak je eigen natu­ur­tuin’.

Op dins­dag 14 maart starten we met een cur­sus ‘Maak je eigen natu­ur­tuin’. Deze cur­sus is in de eerste plaats gericht op de vri­jwilligers van De Heimanshof.

In drie lessen (14 en 28 maart en 9 april) leer je wat erbij komt kijken om een tuin als De Heiman­shof goed te beheren.

Maar wees gerust: je hoef niet alles van de hele tuin te leren. Het idee is dat je, na de cur­sus, wat meer weet van de tuin en een vast stukje van de tuin gaat beheren als je dat leuk vindt. Is het duin bijvoor­beeld jouw favoriet, dan ga je je daar verder in verdiepen. Je kri­jgt daar uit­er­aard hulp bij van een coach en van Franke. Deel­name is voor deze vri­jwilligers gratis.

We willen ook graag nieuwe vri­jwilligers en daarom is de cur­sus ook toe­ganke­lijk voor mensen van buiten De Heiman­shof. Wij hopen dat zij na de cur­sus ook mee komen helpen in de tuin. Zij betalen € 50 om mee te mogen doen. De werv­ing van deel­ne­mers start in jan­u­ari. Meer nieuws volgt.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.