Delen

In het week­end van 4 en 5 maart start De Heiman­shof met de crowd­fundin­gac­tie ‘Help onze kids de boom in’.

En we hebben iedereen nodig om mee te helpen. Doneer zelf, inter­esseer anderen ervoor, ver­spreid het bericht via face­book of andere media, steun onze jeug­dle­den die zich laten sposoren om zater­dag vanaf 12:00 aller­lei din­gen te doen en in de boomhut te slapen, kom zondag gezel­lig naar de rom­mel­markt met veiling!

Doel van de actie is om een span­nend, edu­catief bomen­pad te realis­eren boven de beek in het bos van De Heiman­shof. De basis ligt er al, nu willen we het afmaken zodat het dit jaar open kan. Onze Green­Teens en Stru­inkids geven op zater­dag 4 maart om 12.00 uur het startschot van de actiemaand.

Doneren via Nieuwe Pioniers

De Heiman­shof werkt bij de crowd­fund­ing samen met het project Nieuwe Pio­niers (www​.nieuwe​pi​oniers​.nl) van de gemeente Haar­lem­mer­meer. Mensen die de actie willen ste­unen maar niet naar De Heiman­shof kun­nen komen, kun­nen via deze site geld over­maken. Als meer dan de helft van het streef­bedrag van € 5.000 wordt gehaald, ont­vangt De Heiman­shof € 2.500 bonus van de gemeente Haar­lem­mer­meer. Onze ambitie ligt hoger dan die € 5.000. Hoe meer geld er bin­nenkomt, hoe meer meters van het bomen­pad we kun­nen open­stellen! Bek­ijk onze pag­ina met film daar (deel deze link!)

Over­nacht­ings­ac­tie jeugd 4 maart

De jeug­dle­den van De Heiman­shof ver­zor­gen de kick-​off van de actie. Zij laten zich spon­soren om een nacht in de boomhut in de heem­tuin te slapen en actie te voeren. Iedereen is op zater­dag vanaf 12 uur welkom om hen te ste­unen. De kids gaan pizza bakken, soep maken en insecten­ho­tels maken die bezoek­ers kun­nen kopen en voor alle bezoek­ers is er aard­peren­soep. Er zijn ook rondlei­din­gen door de tuin mogelijk. De kids hebben zelf een pro­motiefilm­pje gemaakt om de actie brede bek­end­heid te geven. Het is te zien via https://​vimeo​.com/​203620294

Rom­mel­markt zondag 5 maart

Alle leden en hun families/​vrienden zijn druk bezig spullen te verza­me­len voor de rom­mel­markt die op zondag 5 maart wordt gehouden vanaf 12 uur. Er zijn al diverse mooie spul­let­jes toegezegd. (Eh, er is nog meer nodig!) Deze zullen rond 13.00 uur wor­den geveild en verkocht aan de hoog­ste bieder. Ook zondag wor­den er pizza’s gebakken, soep gemaakt en kan men een rondlei­d­ing door de tuin kri­j­gen. Iedereen mag spullen bren­gen en ook zelf verkopen voor het goede doel. Bren­gen kan vanaf zater­dag 4 maart om 12.00 uur.

Basis­cur­sus fruit­bomen en druiven snoeien, zondag 5 maart 10:3012:30

Bloeiende bongerds en in het najaar man­den­vol fruit plukken! Wie kent het niet? Ook de Heiman­shof heeft druivenpergola’s en een aan­tal boom­gaar­den en met zowel jonge als oude fruit­bomen. Daar moet wel ges­noeid wor­den! We begin­nen met koffie, thee en the­o­rie, daarna komt de prak­tijk. Docen­ten: Franke van der Laan en Jeroen Warmer­dam. Pri­jzen: € 5,- voor leden, € 7,50 voor niet-​leden. Voor actieve vri­jwilligers gratis. De opbrengst is voor de actie ‘Help onze kids de boom in’.