Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de struintuin.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Zomer­fes­ti­val ver­plaatst naar 4 juli

Het zomer­fes­ti­val is door de ver­soe­pelin­gen van de coro­na­maa­trege­len ver­plaatst van 27 juni naar 4 juli.

Thema Kruiden
Het zomer­fes­ti­val staat dit jaar in het teken van kruiden. Welke kruiden zijn er te vin­den op De Heiman­shof? En vooral wat kun je hier­mee? Het antwo­ord geven we je tij­dens work­shops, rondlei­din­gen en demon­straties. Maar er valt nog veel meer te beleven op het zomer­fes­ti­val. Ook voor de kids.

Meer infor­matie volgt
Momenteel zijn we druk met de voor­berei­din­gen. Meer infor­matie over deze dag volgt. Hou daarom onze web­site, face­book pag­ina en Insta­gram in de gaten.

Open­ing bomen­pad op 6 juni

Op zondag 6 juni 13:30 uur ope­nen de Stru­inkids van De Heiman­shof het nieuwe span­nende bomen­pad in de Stru­in­tuin, de natu­uront­dek­tuin van De Heiman­shof. Daarna kun­nen de kinderen met een stem­pelka­art een spel­cir­cuit doen waar het nieuwe bomen­pad uit­er­aard deel van uitmaakt.

Het bomen­pad is nieuw in de Stru­in­tuin. Dit deel van de tuin is spe­ci­aal aan­gelegd om kinderen in een natu­urlijke omgev­ing te laten ont­dekken, leren en spe­len. Het nieuwe bomen­pad gaat hoog tussen de bomen door boven de beek het bos in. Het vol­doet aan de vei­lighei­d­seisen. Kinderen kun­nen bomen en vogels van dicht­bij bek­ijken. Er zijn nog enkele nieuwe ele­menten aan de Stru­in­tuin toegevoegd dit voor­jaar. Een ont­dek­plek voor kleine beestjes, een vlecht-​wigwam en evenwichtsbomen.

Kinderen die mee willen doen met het spel­cir­cuit betalen € 1,- voor de stem­pelka­art. Bij inlev­er­ing van de kaart kri­j­gen ze wat lekkers. Deel­name is tot 15.00 uur mogelijk. Daarna is het vrij spe­len in de Struintuin.

Kijk voor een film­pje over het nieuwe bomen­pad: Het bomen­pad deel 4 in De Heiman­shof — YouTube

Nieuws uit de tuin

Afgelopen maand is een mooi nieuw depot (foto) gemaakt waarin we zelf com­post kun­nen maken en mate­ri­alen kun­nen opslaan. De Stru­inkid­s­tu­in­t­jes zijn opnieuw aan­gelegd. Ook onze buren van Amstel­ring dagbeste­d­ing hebben daar een stuk tuin gekre­gen.

Er zijn diverse nieuwe soorten planten in de tuin gekomen zoals veld­salie, pijp­bloem, zand­blauwtje en leli­etje van dalen. In de veen­bak hebben we de eerste kleine zonnedauw ont­dekt. In de kas staat de lam­p­en­po­et­ser ofwel flessen­rager­plant, geweldig in bloei. Ons infor­matiecen­trum, De Kijk­doos, is bin­nen nu hele­maal klaar. De cam­pagne Voor­jaars­bloeiers is een mooi suc­ces gewor­den. Naar schat­ting zo’n 1000 mensen vol­gden de posts op Face­book en Instagram.

Meer nieuws uit de tuin vindt u in onze nieuws­brief van mei.

De Heiman­shof weer open!

Vanaf woens­dag 19 mei staan de hekken weer open voor bezoek­ers aan De Heiman­shof! Ook in de week­enden kun je weer in de heem­tuin terecht van 13 tot 17 uur. Op maandag is de tuin ges­loten. WELKOM!

Reg­istreer je bezoek

De over­heid stelt als voor­waarde dat bezoek­ers moeten reg­istr­eren. Er ligt een gas­ten­boek bij de ingang op num­mer 1. Schrijf daar je naam en tele­foon­num­mer in. Max­i­maal 2 per­so­nen bij elkaar ten­zij het gaat om een gezin. De 1.5 meter afs­tand bli­jft ver­plicht. De Kijk­doos is ges­loten. Voor ‘hoge nood’ is het toi­let in de garage bij num­mer 7 open. De kassen zijn open. Wij vra­gen je om in de kassen elkaar de ruimte te geven.

Dig­i­tale ALV op 30 juni 2021

Dit jaar wordt de Algemene Leden Ver­gader­ing dig­i­taal gehouden. De ALV is voor leden en vrijwilligers.

Op de agenda staan onder andere Jaarver­slag 2020. Goed­keur­ing van het gevo­erde beleid; Finan­cieel jaarver­slag 2020. Begrot­ing 2022; Verkiez­ing bestu­ursle­den en Nieuw Huishoudelijk Reglement.

De 6 bijbe­horende stukken kunt u met deze link downloaden.

Om deel te nemen aan de ver­gader­ing op 30 juni kunt u zich per mail aan­melden, via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. . Na aan­meld­ing ont­vangt u een link om in te kun­nen loggen voor de ver­gader­ing op 30 juni vanaf 19:45 uur. De ver­gader­ing begint om 20:00 uur.

NLDoet: jij doet toch ook weer mee?!

Op vri­jdag 28 en zater­dag 29 mei is het NLDoet. De lan­delijke actie om mensen te stim­uleren om vrijwilligers-​werk te doen. Ook De Heiman­shof doet natu­urlijk mee. Er is voor iedereen iets te doen: schilderen, wieden, onder­houd­sklussen, opruimen én natu­urlijk….. geni­eten van onze mooie tuin want we mochten lange tijd niet open zijn.

Meer infor­matie vind je op Buiten­werk voor jong en oud(er) in De Heiman­shof | NLdoet

Aan­melden kan via de web­site van NLDoet of door een mail te sturen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Afs­luit­ing actie voor­jaars­bloeiers

Anneke van Lijn­schoten en Ellen Sijbring, die een oplei­d­ing vol­gen voor IVN-​natuurgids, hebben 12 prachtige posters gemaakt over de voor­jaars­bloeiers van De Heiman­shof. Naast de mooie foto’s staan er ook leuke weet­jes op.

De actie is een samen­werk­ing van De Heiman­shof en IVN-​werkgroep Haarlemmermeer.

De posters zullen pas vol­gend jaar in de Kijk­doos, het infor­matiecen­trum van De Heiman­shof, te zien zijn omdat het cen­trum dit jaar helaas niet open mocht. Ze zijn wel getoond op Face­book en Insta­gram. U kunt ze met deze link alle­maal op uw gemak bekijken.

Er is ook een film­pje gemaakt over de voor­jaars­bloeiers die op ons YouTube kanaal is te zien. De film is gemaakt door onze trainees Mirte van Lierop en Nele Bijker.