Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de struintuin.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Hoog bezoek in De Heiman­shof

Op 277 mochten we burge­meester Schu­ur­mans begroeten voor een ken­nis­mak­ing met De Heimanshof.

De burge­meester kende onze tuin niet en was onder de indruk van de grote diver­siteit aan land­schap­pen en activiteiten op de tuin. Ze was met name geïn­ter­esseerd in de jeugde­d­u­catie en de verzilt­ing. De Heiman­shof ontwikkelt een bak waarin we willen laten zien welke planten het goed doen in een verzil­tende bodem zoals in Haar­lem­mer­meer. In het najaar is er ook een lez­ing over dit thema in De Heimanshof.

De burge­meester bracht ook een bezoekje aan de gas­ten van Amstel­ring Dagbeste­d­ing. Ze gaf aan zeker nog eens terug te komen, maar dan gewoon als natuurliefhebber.

Gezel­lige drukte op zomer­fes­ti­val

Het was droog, het was warm en het was gezel­lig druk op het zomer­fes­ti­val. Overal in de tuin waren mensen bezig met de rondlei­din­gen, ver­halen, speur­tocht, work­shops en de oude apotheek. Of gewoon om de tuin te bewon­deren. Bek­ijk voor een sfeer­im­pressie de foto’s!

Nieuws uit de tuin

Wat heer­lijk dat de tuin weer volop bezocht wordt door de schoolkinderen en andere bezoek­ers. De top­per was het week­end van de open­ing van het nieuwe bomen­pad waarop we ruim 100 gas­ten, waaron­der veel kinderen zagen geni­eten van aller­lei spelac­tiviteiten. Ook NLdoet was met zo’n 45 deel­ne­mers een mooi succes.

Meew­erken in de tuin? Graag! Het is nu alle hens aan dek om de natuur bij te benen.

Voor teen­ers van 12 tot 15 jaar wor­den er sur­vival work­shops geor­gan­iseerd in De Heiman­shof. En dan is er natu­urlijk nog 4 juli het zomer­fes­ti­val over kruiden.

Meer nieuws uit de tuin weten? Down­load de nieuws­brief van juni!

Gastvrouw/​gastheer in De Heiman­shof: iets voor jou?

In de zomer­maan­den zijn we ook in de week­enden open van 13.00 tot 17.00 uur.

Onze gastvrouwen/​heren heten bezoek­ers welkom, geven infor­matie en houden toezicht in de tuin.

We zijn opzoek naar nieuwe vri­jwilligers die het leuk vin­den om natu­urliefheb­bers te ont­moeten en die lekker willen geni­eten in van de tuin in het week­end. Kijk en luis­ter naar het film­pje met het ver­haal van Afra, die regel­matig gastvrouw is in De Heimanshof.

Meer weten? Stuur een mailtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.