• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Klussen in de Heiman­shof met NLDoet

Op 15 en 16 maart is het weer NLDoet, de groot­ste vri­jwilliger­s­ac­tie van Ned­er­land. We hopen dat jul­lie dit jaar ook weer mee gaan doen. Op De Heiman­shof werken we op zater­dag 16 maart van 9.30 tot circa 15.30 uur. We hebben een divers pakket aan werkza­amhe­den en natu­urlijk soep en vlaai als ‘extra brand­stof’. Klik op deze link https://​www​.nldoet​.nl/​k​l​u​s​/​s​a​m​e​n​-​b​u​i​t​e​n​-​g​e​z​e​l​l​i​g​-​t​u​i​n​i​e​r​e​n​-​e​n​-​k​l​u​s​s​e​n om ons aan­bod te bek­ijken en om je aan te melden. Er is voor iedereen wat te doen, jong en oud(er). En natu­urlijk hoort een rondlei­d­ing door de tuin tot het programma.

Mocht je niet op zater­dag kun­nen, dan kan je op vri­jdag 15 maart mee­helpen bij pro­jecten van onze samen­werk­ingspart­ner Sticht­ing M.E.E.RGroen. Je hebt keuze uit een aan­tal pro­jecten. Kijk op hun site www​.sticht​ing​meer​groen​.nl. Aan­melden hier­voor kan via de NLDoet​.nl site.

Leden­wer­fac­tie Green­teens

Het week­end van 16 en 17 Feb­ru­ari gaan de Green­Teens weer de boomhut in. Maar dit keer met een hele andere reden.

Wij willen iedereen uitn­odi­gen, die geïn­ter­esseerd is om lid te wor­den van de Green­Teens of die de groep graag wil leren ken­nen, om gezel­lig langs te komen zodat we ken­nis met elkaar kun­nen maken”

Ze doen dit door spel­let­jes te spe­len en gezel­lig samen te koken en eten. Dus kom jij gezel­lig langs?

Spi­j­be­len voor het kli­maat!

Don­derdag 7 feb­ru­ari is de grote Ned­er­landse protest­tocht van jon­geren voor het kli­maat op het Malieveld in Den Haag vanaf 10.30 uur. De route wordt nog bek­end gemaakt, check op https://​youth​for​cli​mate​.nl/ Je kunt daar ook een mooie flyer down­loaden om uit te delen en meer mensen te werven.

De Green­Teens van De Heiman­shof ste­unen deze actie om aan­dacht te vra­gen voor hun toekomst. Zij hebben hun bor­den alvast gemaakt! Er zijn ook opna­men gemaakt door RTV Noord-​Holland en uit­ge­zon­den. De link is: https://​www​.nhnieuws​.nl/​n​i​e​u​w​s​/​239749​/​h​o​o​f​d​d​o​r​p​s​e​-​j​o​n​g​e​r​e​n​-​m​a​k​e​n​-​z​i​c​h​-​o​p​-​v​o​o​r​-​k​l​i​m​a​a​t​d​e​m​o​n​s​t​r​a​t​i​e

Voor meer infor­matie: Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Work­shop Botanisch Teke­nen

Op dins­dag 5 feb­ru­ari starten we met de tweedaagse work­shop Botanisch teke­nen. In deze cur­sus leren cur­sis­ten onder deskundige begelei­d­ing een plant, struik of boom goed bestud­eren en in detail teke­nen. De tweede cur­susavond is op 19 feb­ru­ari. Beide avon­den zijn in de Kijk­doos en starten om 19.30 uur. Deel­name voor leden van De Heiman­shof is gratis en voor niet-​leden kost het € 7,50.

Voor aan­melden en meer infor­matie kan men terecht bij cur­suslei­der Diederik Smilde, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. tele­foon 0621509777

Goed bericht: er is heel veel animo voor. Helaas betekent het dat de work­shop al is vol­ge­boekt, aan­meld­ing is niet langer mogelijk.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.