• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Start moes­tu­in­seizoen kinderen en vol­wasse­nen

Op woens­dag 20 maart start een span­nende ont­dekkingsreis door de natuur in De Heiman­shof in Hoofd­dorp. Dan gaat het Struinkids-​moestuinseizoen weer van start. Kinderen leren spe­len­der­wijs zelf groen­ten zaaien/​planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. Ze gaan ook zelf op onder­zoek uit. Hoe groeit een aar­dap­pel eigen­lijk? Hoe leven vogels? Hoe maak je pompoensoep?

Op don­derdag 21 maart start ook de vol­wasse­nen­groep weer.

Kinderen:

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kun­nen lid wor­den van de Stru­inkids die op woens­dag­mid­dag van 14.00 tot 15.30 uur tuinieren. De jong­ste kinderen doen dat met een vol­wassen begelei­der en kinderen vanaf 10 jaar mogen ook alleen werken. Iedere Stru­inkid kri­jgt een eigen tuin­tje, uit­leg, zaad­jes en plan­t­jes en mag zijn oogst mee naar huis nemen. De Stru­inkids gaan ook iedere maand gezel­lige en span­nende din­gen doen buiten de tuin. Zie verder op de jeugdpagina’s. Het excur­siepro­gramma staat ook in een flyer die je hier kan opvra­gen.

Het lid­maatschap kost € 25,- voor een heel jaar. De verdel­ing van de tuin­t­jes is op woens­dag 20 maart om 14.00 uur. Wees op tijd, dan kun je het beste tuin­tje uitzoeken!

Vol­wasse­nen:

Op don­derdagocht­end van 11.00 tot 12.00 uur kun­nen ook vol­wasse­nen onder deskundige begelei­d­ing leren moes­tu­inieren op De Heiman­shof. Naast het moes­tu­in­pro­gramma wor­den de deel­ne­mers regel­matig rondgeleid in de (kruiden)tuin om de won­deren van de natuur met eigen ogen te aan­schouwen. Deel­name per jaar kost € 15,- inclusief de zaden/​plantjes.

Jaar­lijkse boomweggeefac­tie vanaf 13 maart

Bij het begin van de lente rond 21 maart wordt elk jaar de jaar­lijkse nationale boom­plantdag gehouden. Niet alleen op scholen wordt daar een feest van gemaakt. Ook een hele­boel tuinen zouden er feestelijker uitzien met natu­urvrien­delijke hoek­jes en bomen en stru­iken die voor insecten en vogels beschut­ting en voed­sel bieden.

Daarom organ­iseert De Heiman­shof , samen met Sticht­ing M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefac­tie . De natuur is namelijk zeer pro­duc­tief in het uitza­aien van jonge boom­p­jes en stru­iken als je de ken­nis en de inzet hebt om er wat mee te doen. In de heem­tuin en bij de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten wor­den duizen­den exem­plaren ver­wi­jderd gedurende de win­ter, waar­van er vele prima elders van pas kun­nen komen.

Oproep: Niet alleen bij ons komen er veel bomen en stru­iken spon­taan op. Dat gebeurt overal. U kunt gedurende deze tijd ook de kleine bomen en stuiken uit uw eigen tuin bren­gen, zodat deze een nieuwe eige­naar kun­nen vinden.

Open­ingsti­j­den: Vanaf woens­dag 13 maart tot ca 1 april; woens­dag 13 maart van 10 tot 17 uur, verder alleen ‚s mor­gens don­derdag de 14e, maandag de 19e t/​m don­derdag de 21e, maandag de 25e t/​m don­derdag de 28e. En verder op afspraak. Voor meer infor­matie: Franke van der Laan: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0648226490

Er staan 18.000 boom­p­jes klaar voor belang­stel­len­den. Hoe ‘groener’ iemand zijn tuin of ter­rein wil inrichten, hoe meer bomen er mee mogen. Het enige wat wij daar­voor terug vra­gen is dat men De Heiman­shof ste­unt met een lid­maatschap of een gift. Ca 70 soorten zijn dit jaar beschik­baar in var­iërende aantallen:

Nieuws uit de tuin

Door de hoge tem­per­a­turen is de natuur inmid­dels drie weken eerder ont­waakt dan ‘nor­maal’. Maar was is nog nor­maal tegen­wo­ordig? De warmtere­cords rij­gen zich aaneen. De tuin staat stijf van wilde en groot­bloemige krokus, sneeuwk­lok, win­ter­akoniet, stink­end nieskruid, voor­jaarsklokje en wilde hyacint. Het is een genot om door het bos te lopen. Vorige week zijn de paden met vereende krachten vol­ge­gooid met verse hout­snip­pers en dat ruikt weer heer­lijk. Buiten de tuin liggen de bosran­den en het gazon er ook mooi bij: een uitn­odig­ing aan pas­san­ten om een keer te stop­pen en door het hek te komen kijken.

De tuin is behoor­lijk op orde. Omdat eind maart de scholen weer starten met moes­tu­inieren, hebben die tuin­t­jes momenteel pri­or­iteit: schoon wieden en com­post erop. Ook wor­den de com­posthopen afge­graven voor pom­poen– en cour­get­te­heuvels in de Stru­in­tuin. Het vol­gende project is het hoge duin, dat hele­maal ver­grast is. We gaan de waarde­volle planten eruit steken, dan de grond afdekken met wortel­doek en ophogen met zilt, kalkrijk zand. Daarna wordt het duin heringericht met de bewaarde planten en nieuwe soorten.

Meer infor­matie? Bek­ijk de nieuws­brief van februari

Klussen in de Heiman­shof met NLDoet

Op 15 en 16 maart is het weer NLDoet, de groot­ste vri­jwilliger­s­ac­tie van Ned­er­land. We hopen dat jul­lie dit jaar ook weer mee gaan doen. Op De Heiman­shof werken we op zater­dag 16 maart van 9.30 tot circa 15.30 uur. We hebben een divers pakket aan werkza­amhe­den en natu­urlijk soep en vlaai als ‘extra brand­stof’. Klik op deze link https://​www​.nldoet​.nl/​k​l​u​s​/​s​a​m​e​n​-​b​u​i​t​e​n​-​g​e​z​e​l​l​i​g​-​t​u​i​n​i​e​r​e​n​-​e​n​-​k​l​u​s​s​e​n om ons aan­bod te bek­ijken en om je aan te melden. Er is voor iedereen wat te doen, jong en oud(er). En natu­urlijk hoort een rondlei­d­ing door de tuin tot het programma.

Mocht je niet op zater­dag kun­nen, dan kan je op vri­jdag 15 maart mee­helpen bij pro­jecten van onze samen­werk­ingspart­ner Sticht­ing M.E.E.RGroen. Je hebt keuze uit een aan­tal pro­jecten. Kijk op hun site www​.sticht​ing​meer​groen​.nl. Aan­melden hier­voor kan via de NLDoet​.nl site.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.