Ont­dek en beleef De Heimanshof!

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !

Mooie insecten

De meeste mensen weten dat insecten nij­vere en nut­tige beestjes zijn. Maar weet ieder ook dat som­mige heel mooi zijn? Er zijn ook veel insecten in De Heiman­shof te bewonderen!

brem­schild­wants
aard­hom­mel en stad­sreus


Foto van brem­schild­wants is van John van Loon, de foto’s van de aard­hom­mel en stad­sreus zijn van Esmer­alda Stokman.

Jaarver­slag 2019 goedgekeurd door de ALV

Op woens­dag 1 juli 2020 heeft de Algemene Leden­ver­gader­ing (ALV) plaats­gevon­den. Tij­dens de ALV is het Jaarver­slag en het Finan­cieel Rap­port van 2019 goedgekeurd door de leden.

Verder zijn tij­dens de ver­gader­ing Louis van Rossum (pen­ning­meester), Dick Gat­sonides (tuin­za­ken) en Ans Röling (com­mu­ni­catie en vri­jwilligers) benoemd in het bestuur. Voorzit­ter Cor Mouwen en de bestu­ursle­den Horst Radema en Ger­ard Graave namen afscheid van het bestuur. Er is nog geen nieuwe voorzit­ter. Nol van Burik neemt deze func­tie voor­lopig waar.

Na de formele ver­gader­ing hebben de aan­wezige leden met elkaar gespro­ken over het op te zetten belei­d­splan 20212025. Hoe moet De Heiman­shof eruit zien op haar 50ste ver­jaardag. Het waren lev­endige dis­cussies die komende maan­den een ver­volg krijgen.

In 2019 hebben we als Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof wederom veel mooie activiteiten gere­aliseerd. Wil je meer weten over deze activiteiten? Lees dan het Jaarver­slag 2019 en het Finan­cieel Rap­port 2019.

Nieuws uit de tuin

De werk­groep Tuin heeft vanaf jan­u­ari van dit jaar bijge­houden welke soorten er in bloei zijn gekomen. De teller staat op 24 juni op 355 soorten. Enkele bij­zon­dere en opval­lende soorten die ze afgelopen week waar­na­men waren: akker­leeuwen­bek (school­tu­inen), esdoorn­ganzen­voet (kleine akker), slan­gen­look (griend), kan­de­laarstoorts (duin), kuifhy­acint (duin­struweel) en heel veel grassoorten.

De tuin­t­jes van de Stru­inkids zien er prachtig uit. De groen­ten groeien mooi tussen de vele klaprozen en slaap­bollen. De kinderen hebben de eerste gewassen geza­aid en al lekker andi­jvie, bieten en sla geoogst.

Lees meer nieuws in de nieuws­brief van juni

Open­ing De Heiman­shof voor bezoek­ers

De Heiman­shof is ook door de week weer open voor bezoek­ers, op dins­dag tot en met don­derdag van 9.00 tot 17.00 uur.

In de week­enden zijn we open van 13:00 tot 17:00 uur.

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.