Nol van Burik Lid in orde van Oranje-​Nassau

Woens­dag 0304 kreeg Nol van Burik, bestu­urslid en vrij­williger van De Heiman­shof het lin­tje van de orde van Oranje-​Nassau opge­speld door burge­meester Hoes in ons vereni­gings­gebouw De Kijkdoos.

Nol Van Burik is bij duizen­den inwon­ers van de Haar­lem­mer­meer beter bek­end als ‘meester Nol’. Hij was van 1992 tot 2005 medew­erker NME (Natuur– en Milieue­d­u­catie) bij de gemeen­telijke afdel­ing Jeugd en Onder­wijs. Hij ontwikkelde en gaf boeiende lessen over de natuur in De Heiman­shof aan leer­lin­gen van de basiss­c­holen in de Haar­lem­mer­meer. In die peri­ode was hij ook al vri­jwilliger bij de Verenig­ing Vrien­denkring De Heiman­shof. Na zijn VUT in 2005 bleef hij actief in de verenig­ing tot op heden. Hij zit sinds 2006 in het bestuur, werkt iedere week nog min­i­maal een dag in de tuin en ver­zorgt als imker de bijen.

Met zijn pret­tige, rustige manier van vertellen weet hij jong en oud in ver­vo­er­ing te bren­gen over de won­deren van de natuur. En dat al 36 jaar lang. Dat ver­di­ende een onderscheiding!

Bek­ijk de foto’s van de feestelijke onder­schei­d­ing (ook om te down­loaden). En bek­ijk ook het artikel en mooie film­pje van NH Nieuws!

Stin­sen­plantendag 14 april

Wat zijn stinsenplanten?

Stin­sen­planten is een verza­mel­naam voor een bij­zon­dere groep ver­wilderende voor­jaars­bloe­men. Het zijn vooral bol-​, knol– en wortel­ge­wassen die vanaf circa de 16e eeuw zijn aange­plant op buiten­plaat­sen, ron­dom kaste­len en landhuizen.

‘Explosie’ van stin­sen­planten in De Heimanshof

Op zondag 14 april slaan de IVN werk­groep Haar­lem­mer­meer en De Heiman­shof de han­den ineen om bewon­ers van Haar­lem­mer­meer te laten zien wat stin­sen­planten zijn. Er zijn vele prachtige vari­aties van deze voor­jaars­bloeiers te zien in De Heiman­shof. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn er pre­sen­taties, excur­sies en kinder­ac­tiviteiten zoals een speur­tocht en het maken van een ‘zaad­bom’. De tuin sluit om 17.00 uur.

Meer bio­di­ver­siteit, help jij een handje?

En er is die dag meer. Veel groene organ­isaties in Haar­lem­mer­meer hebben zich verenigd in het plat­form Groen Haar­lem­mer­meer. Onder­s­te­und door NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid gaan zij komend jaar samen de bio­di­ver­siteit in Haar­lem­mer­meer ver­groten. Geza­men­lijk zetten zij zich in voor de cam­pagne met als slo­gan: Meer bio­di­ver­siteit, help jij een handje?

Om het bezoek­ers van deze dag meteen makke­lijk te maken een handje te helpen, geven IVN en De Heiman­shof een zakje zaad mee dat direct in eigen tuin of saaie berm te zaaien is. En de kinderen kun­nen een zaad­bom maken die ze in eigen tuin of omgev­ing kun­nen laten ‘knallen’.

Start moes­tu­in­seizoen kinderen en vol­wasse­nen

Op woens­dag 20 maart start een span­nende ont­dekkingsreis door de natuur in De Heiman­shof in Hoofd­dorp. Dan gaat het Struinkids-​moestuinseizoen weer van start. Kinderen leren spe­len­der­wijs zelf groen­ten zaaien/​planten, ver­zor­gen en oog­sten en lekker ope­ten. Ze gaan ook zelf op onder­zoek uit. Hoe groeit een aar­dap­pel eigen­lijk? Hoe leven vogels? Hoe maak je pompoensoep?

Op don­derdag 21 maart start ook de vol­wasse­nen­groep weer.

Kinderen:

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kun­nen lid wor­den van de Stru­inkids die op woens­dag­mid­dag van 14.00 tot 15.30 uur tuinieren. De jong­ste kinderen doen dat met een vol­wassen begelei­der en kinderen vanaf 10 jaar mogen ook alleen werken. Iedere Stru­inkid kri­jgt een eigen tuin­tje, uit­leg, zaad­jes en plan­t­jes en mag zijn oogst mee naar huis nemen. De Stru­inkids gaan ook iedere maand gezel­lige en span­nende din­gen doen buiten de tuin. Zie verder op de jeugdpagina’s. Het excur­siepro­gramma staat ook in een flyer die je hier kan opvra­gen.

Het lid­maatschap kost € 25,- voor een heel jaar. De verdel­ing van de tuin­t­jes is op woens­dag 20 maart om 14.00 uur. Wees op tijd, dan kun je het beste tuin­tje uitzoeken!

Vol­wasse­nen:

Op don­derdagocht­end van 11.00 tot 12.00 uur kun­nen ook vol­wasse­nen onder deskundige begelei­d­ing leren moes­tu­inieren op De Heiman­shof. Naast het moes­tu­in­pro­gramma wor­den de deel­ne­mers regel­matig rondgeleid in de (kruiden)tuin om de won­deren van de natuur met eigen ogen te aan­schouwen. Deel­name per jaar kost € 15,- inclusief de zaden/​plantjes.

Jaar­lijkse boomweggeefac­tie vanaf 13 maart

Bij het begin van de lente rond 21 maart wordt elk jaar de jaar­lijkse nationale boom­plantdag gehouden. Niet alleen op scholen wordt daar een feest van gemaakt. Ook een hele­boel tuinen zouden er feestelijker uitzien met natu­urvrien­delijke hoek­jes en bomen en stru­iken die voor insecten en vogels beschut­ting en voed­sel bieden.

Daarom organ­iseert De Heiman­shof , samen met Sticht­ing M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefac­tie . De natuur is namelijk zeer pro­duc­tief in het uitza­aien van jonge boom­p­jes en stru­iken als je de ken­nis en de inzet hebt om er wat mee te doen. In de heem­tuin en bij de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten wor­den duizen­den exem­plaren ver­wi­jderd gedurende de win­ter, waar­van er vele prima elders van pas kun­nen komen.

Oproep: Niet alleen bij ons komen er veel bomen en stru­iken spon­taan op. Dat gebeurt overal. U kunt gedurende deze tijd ook de kleine bomen en stuiken uit uw eigen tuin bren­gen, zodat deze een nieuwe eige­naar kun­nen vinden.

Open­ingsti­j­den: Vanaf woens­dag 13 maart tot ca 1 april; woens­dag 13 maart van 10 tot 17 uur, verder alleen ‚s mor­gens don­derdag de 14e, maandag de 19e t/​m don­derdag de 21e, maandag de 25e t/​m don­derdag de 28e. En verder op afspraak. Voor meer infor­matie: Franke van der Laan: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0648226490

Er staan 18.000 boom­p­jes klaar voor belang­stel­len­den. Hoe ‘groener’ iemand zijn tuin of ter­rein wil inrichten, hoe meer bomen er mee mogen. Het enige wat wij daar­voor terug vra­gen is dat men De Heiman­shof ste­unt met een lid­maatschap of een gift. Ca 70 soorten zijn dit jaar beschik­baar in var­iërende aantallen:

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.