Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Win­ter­w­erk in De Heiman­shof

Onze vri­jwilligers mogen gelukkig weer aan de slag in de tuin. Er is nog genoeg te doen. Afgelopen weken zijn de win­ter­gra­nen op de akkers geza­aid en is de rest van de akker omge­spit. Die ligt nu te rusten tot het voor­jaar. De Stru­inkids hebben win­ter­voed­sel voor de vogels gemaakt. De pin­das­no­eren hangen al in de tuin. De vet­bollen hangen we op als het nog wat kouder wordt.

Bezoek­ers zijn van harte welkom op de tuin van dins­dag t/​m vri­jdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Doe mee aan de Actie #natu­ur­in­je­tuin op zater­dag 7 novem­ber

Helaas is de nationale natu­ur­w­erkdag dit jaar door de huidige coro­na­maa­trege­len afge­last. Maar dat betekent niet dat we niets kun­nen beteke­nen voor de natuur. Ook onze eigen tuinen en omgev­ing zijn heel belan­grijk voor de bio­di­ver­siteit. Daarom organ­iseert Natu​ur​w​erkdag​.nl de actie #natu­ur­in­je­tuin op 7 novem­ber. Doe je ook mee? Kijk dan voor meer infor­matie en tips op Natu​ur​w​erkdag​.nl

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Inspi­ratie voor tuinen in de Haar­lem­mer­meer

Werk in uitvo­er­ing. De vijver in de voor­beeld­tuin is gedempt. We willen de voorbeeld­tuin verplaatsen.

We had­den wel een voor­beeld­tuintje bin­nen De Heiman­shof om bezoek­ers te inspir­eren hun eigen tuin te ver­du­urza­men, maar deze was niet erg be­kend. Komend jaar zal deze daarom wor­den ver­plaatst rich­ting De Kijk­doos zodat de bedoel­ing duide­lijker wordt.