De Heiman­shof heeft een nieuwe beheerder!

De nieuwe beheerder, Jan van Steijn, begint zijn werkza­amhe­den op 2 maart.

De pre­cieze werkda­gen wor­den nog nader met hem doorge­spro­ken maar hij zal in ieder geval van dins­dag t/​m don­derdag hele dagen op de tuin werken.

Jan komt uit Edam en heeft ruim 30 jaar in diverse func­ties gew­erkt in het prachtige natu­urge­bied Ilper­veld. Het groot­ste deel daar­van was hij coör­di­na­tor van het bezoek­er­scen­trum en pro­jectlei­der. Hij heeft veel ervar­ing in natu­ur­w­erk, omgang met vri­jwilligers en pro­ject­man­age­ment en is opgeleid aan de hbo instelling Bos en Natu­urbe­heer te Velp.

Col­lecte Jan­tje Beton en De Heiman­shof

Van 2 t/​m 7 maart gaan vri­jwilligers van De Heiman­shof langs de deuren om geld op te halen voor de Jan­tje Beton Col­lecte zodat meer kinderen buiten kun­nen spe­len. We mogen 50% van de opbrengst houden; dat willen we gebruiken voor het bomen­pad dat bijna klaar is en andere opknapdin­gen voor de Stru­in­tuin. Doe je mee? Wij voorzien je van alle ben­odigdhe­den, zoals col­lecte­bussen en hand­ige tips. Tij­dens de col­lecte­week verza­me­len we bij De Heiman­shof (eind van de mid­dag; pre­cieze tij­den hoor je bij aan­meld­ing) en lopen we samen in Pax en Hoofd­dorp Noord met alle vri­jwilligers van de club langs de deuren. We sluiten steeds af met een gezel­lig drankje in de vernieuwde Kijk­doos. Aan­melden graag voor 28 feb­ru­ari a.s. bij Monique Hof­st­ede, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. .

Wil je niet langs de deur maar toch helpen? Doneer via de link: jan​t​je​be​ton​.digi​col​lect​.nl en vraag je fam­i­lie en vrien­den om te doneren.

nieuws uit de tuin

stru­ikel­pad

De eerste sneeuwk­lok­jes en win­ter­akoni­eten staan alweer boven de grond. De hoge tem­per­a­turen stim­uleren de groei en ook de bijen. Vorige week vlo­gen ze tij­dens een zon­nige dag uit om even te ‘ont­las­ten’. Er wordt momenteel druk ges­noeid en geknot. Ook zijn we begonnen met het ont­grassen van de paden zodat er straks nieuwe schelpen en kiezels op kunnen.

De Stru­inkids hebben het oude Stru­ikel­pad in ere hersteld.

Ein­delijk: het bomen­pad gaat er komen! Het bestuur heeft een con­tract getek­end met het bedrijf Sky­walker om een stuk aan het bomen­pad te bouwen. Na drie jaar is het zo ver. Het bouww­erk met een heuse uitk­ijk­toren wordt voor 1 april opgeleverd en zal bij de zomer-​weekendopeningen met een feestje in gebruik genomen worden.

Meer nieuws in de nieuws­brief van januari.

Ren­o­vatie Kijk­doos

De Kijk­doos is voorzien van een nieuwe vloer met vlo­erver­warm­ing. Ook is er een wand ver­van­gen die door het vocht was aange­tast. De bouw werk­groep maakt nu samen met de vri­jwilligers een nieuw inricht­ings­plan. De verwacht­ing is dat we eind februari/​begin maart weer van de Kijk­doos gebruik kun­nen gaan maken. Van­wege de ver­bouwing zijn er geen activiteiten gep­land in feb­ru­ari, behalve natu­urlijk het werk in de tuin.

Basis­cur­sus Wilde Planten op naam bren­gen

Ken­nis van wilde planten holt achteruit, ook onder de vri­jwilligers van De Heiman­shof. Goed nieuws: FLORON Hol­lands Duin ver­zorgt dit jaar een wilde planten­cur­sus op De Heiman­shof; een cur­sus voor natuurliefhebbers/​ecologen die willen leren wilde planten op naam te bren­gen en planten­waarne­min­gen te verza­me­len. De cur­sus bestaat uit acht cur­susavon­den en vier excur­sies en zal plaatsvin­den op woens­da­gavond in de peri­ode van woens­dag 25 maart tot en met 30 sep­tem­ber 2020. Stuur voor deel­name een email naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. met als onder­w­erp „Basis­cur­sus Wilde planten”

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.