Nieuws uit de tuin

De werk­groep Tuin heeft vanaf jan­u­ari van dit jaar bijge­houden welke soorten er in bloei zijn gekomen. De teller staat op 24 juni op 355 soorten. Enkele bij­zon­dere en opval­lende soorten die ze afgelopen week waar­na­men waren: akker­leeuwen­bek (school­tu­inen), esdoorn­ganzen­voet (kleine akker), slan­gen­look (griend), kan­de­laarstoorts (duin), kuifhy­acint (duin­struweel) en heel veel grassoorten.

De tuin­t­jes van de Stru­inkids zien er prachtig uit. De groen­ten groeien mooi tussen de vele klaprozen en slaap­bollen. De kinderen hebben de eerste gewassen geza­aid en al lekker andi­jvie, bieten en sla geoogst.

Lees meer nieuws in de nieuws­brief van juni

Work­shop Nachtvlin­der kijken

Exclusief voor de vri­jwilligers organ­iseert beheerder Jan samen met Nico Dekker op zater­dag 11 juli een work­shop Nachtvlin­der kijken in De Heiman­shof. We starten om 22.00 uur en gaan door zolang de nachtvlin­ders zich laten van­gen. Er zijn in Ned­er­land ongeveer 2.200 soorten verdeeld in macro– (900) en microvlin­ders (1300). Ze wor­den gelokt met lamp en laken en een stroop­mengsel dat op de bomen wordt ges­meerd. De macro’s wor­den verdeeld in zo’n 10 fam­i­lies met als groot­ste fam­i­lie de span­ners en uilen. Tot de groot­ste vlin­ders behoren de pijl­staarten waar­van we mogelijk de lin­de­pijl­staart zullen zien. Andere soorten kun­nen zijn: grote beer, bonte bessen­vlin­der, lievel­ing, hage­doorn­vlin­der, witte tijger en de gras­wortelvlin­der. In totaal zijn er 170 soorten waar te nemen maar als we op deze avond/​nacht 40 soorten op het doek kri­j­gen, zijn wij tevreden.

Er kun­nen max­i­maal 16 vri­jwilligers deel­ne­men. Aan­melden is ver­plicht op beheer@​deheimanshof.​nl.

Open­ing De Heiman­shof voor bezoek­ers

De Heiman­shof is ook door de week weer open voor bezoek­ers, op dins­dag tot en met don­derdag van 9.00 tot 17.00 uur.

In de week­enden zijn we open van 13:00 tot 17:00 uur.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.