Uit­slag bij­zon­dere ALV van 3 dec.

Tij­dens een emo­tion­eel beladen bij­zon­dere Algemene Leden Ver­gader­ing is gestemd over het voors­tel om de heer Van der Laan, voor­ma­lig beheerder van De Heiman­shof, als lid te roy­eren. Het voors­tel is met een duidelijke meerder­heid (41 van de uit­ge­brachte 69 stem­men) aangenomen.

Vri­jwilligers­feest van zater­dag 23 novem­ber

Het jaar­lijkse vri­jwilligers­feest van zater­dag 23 novem­ber was weer lekker gezel­lig en de opkomst was goed. Tevre­den­heid over­heer­ste omdat de spirit goed is, er hard is gew­erkt en de tuin er prima bij ligt. En er was natu­urlijk het lekkere eten! De oogst van aard­peren in De Heiman­shof was wat overvloedig, maar wist je dat je er heer­lijke soep van kan maken als je het com­bi­neert met knolselderij? Bek­ijk meer foto’s van het feest.

Nieuws uit de tuin

Het werk in de tuin ligt goed op schema. Bijna alles is gemaaid, de eerste win­ter­s­noei­w­erkza­amhe­den zijn gedaan (met name op het lage duin tij­dens de Natu­ur­w­erkdag), diverse hagen zijn flink ingekort, de veen­plas is ont­daan van het riet en de werkschuur en de garage hebben een meta­mor­fose onder­gaan. Voor de komende weken staat nog meer snoei­w­erk op het pro­gramma, wordt de haag tussen de school­tu­in­t­jes en de kruiden­tuin smaller gemaakt, kri­j­gen de kassen een rigoureuze snoeibeurt en zullen de paden ont­daan wor­den van grassen. De school­tu­in­t­jes kri­j­gen deze win­ter ook wat extra aan­dacht in de vorm van nieuwe voed­ing omdat de groei dit jaar wat achter bleef.

Kijk voor meer nieuws op de nieuws­brief van novem­ber.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.