Lente in De Heiman­shof

Helaas moesten we De Heiman­shof sluiten ter­wijl het er juist zo mooi is. Kijk maar, Ans Rol­ing heeft een album vol foto’s gemaakt om er toch nog van te kun­nen geni­eten. Vol­gend jaar kun­nen we zelf weer kijken.

De Heiman­shof ges­loten voor bezoek­ers

In ver­band met aan­vul­lende maa­trege­len van de regering om de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus tegen te gaan heeft het bestuur besloten De Heiman­shof te sluiten voor bezoek­ers. Wij kun­nen geen toezicht houden op aan­tallen mensen die in de tuin zijn en of ze samen­sc­holen. Afgelopen tijd waren er soms veel kinderen in de tuin met oud­ers; het besmet­tings­gevaar is te groot.

De mogelijkhe­den voor vri­jwilligers om te komen werken wor­den beperkt. Wil je iets doen, dan moet je bellen met de beheerder Jan van Steijn (06 17348888). Jan heeft een pri­or­iteit­en­li­jst van din­gen die echt moeten gebeuren en kijkt of je daar een rol in kan spe­len. De werkza­amhe­den zijn van dien aard dat ze ver genoeg uit elkaar zijn om besmet­ting te voorkomen.

Ver­scherpte hygiënemaatregelen:

  • de Kijk­doos bli­jft dicht muv WC-​bezoek; han­den wassen en met keuken­pa­pier afdrogen!
  • Per­ma­nent werken met hand­schoe­nen aan; liefst eigen handschoenen!
  • Afs­tand houden!
  • Als je snot­tert of iemand in je huishouden snot­tert: NIET KOMEN

Coro­n­avirus­nieuws: De Heiman­shof bli­jft open; meer dan 35 planten­soorten in bloei!

De Heiman­shof is voor de duur van de corona-​maatregelen (tot 6 april) open voor bezoek­ers op dins­dag, woens­dag, don­derdag en zater­dag. Dan is ook de beheerder aan­wezig. De Kijk­doos is ges­loten voor bezoek­ers. Vri­jwilligers hebben bericht gekre­gen over de mogelijkhe­den om te werken. De ALV van 31 maart is uit­gesteld. Over de start van FLORON-​cursus van 25 maart en de Stin­sen­plantendag op 5 april volgt nog bericht.

Het loont zeer de moeite om een rondje door de tuin te maken. Er staan meer dan 35 soorten in bloei. De tuin­com­missie heeft bij veel planten naam­bor­d­jes gezet. Gezien het te verwachten lente­weer zal er snel meer in bloei komen.

Nieuwe film­p­jes over bouw bomen­pad

Zoals in een vorig bericht te lezen is, wordt de opbrengst van de Jan­tje Beton col­lecte geïn­vesteerd in onze natu­uront­dek­tuin, de Stru­in­tuin. Daar wordt nu een bomen­pad gebouwd.

Bek­ijk de film De Heiman­shof bomen­pad deel 2 en kijk hoever dit nu klaar is. Het film­pje is weer gemaakt door onze Stru­inkid Dylan met zijn oud­ers samen. Zij hebben een YouTube-​kanaal spe­ci­aal voor De Heiman­shof gemaakt. Hierop zullen regel­matig nieuwe film­p­jes te zien zijn over planten, activiteiten en wat verder met De Heiman­shof te maken heeft.

Hebt u trouwens het film­pje De Heiman­shof bomen­pad deel 1 al gezien?

Col­lecte opbrengst Jan­tje Beton

De resul­taten van de Jan­tje Beton actie zijn bin­nen. De col­lec­tan­ten van De Heiman­shof hebben € 1.462,54 opge­haald waar­van de helft € 731,27 voor De Heiman­shof (onze stru­in­tuin) bestemd is. Zoveel had nie­mand verwacht! De Heiman­shof­fers hebben weer bewezen goede col­lec­tan­ten te zijn, we haalden in de ons toegewezen wijken Pax en Noord gemid­deld 2 ½ keer zoveel op als de andere col­lec­tan­ten in Hoofd­dorp en Nieuw Ven­nep. De porte­mon­nees gaan wat wijder open als je kan wijzen naar een Hoofd­dorps project waaraan de helft besteed wordt…

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Basis­cur­sus Wilde Planten op naam bren­gen

Ken­nis van wilde planten holt achteruit, ook onder de vri­jwilligers van De Heiman­shof. Goed nieuws: FLORON Hol­lands Duin ver­zorgt dit jaar een wilde planten­cur­sus op De Heiman­shof; een cur­sus voor natuurliefhebbers/​ecologen die willen leren wilde planten op naam te bren­gen en planten­waarne­min­gen te verza­me­len. De cur­sus bestaat uit acht cur­susavon­den en vier excur­sies en zal plaatsvin­den op woens­da­gavond in de peri­ode van woens­dag 25 maart tot en met 30 sep­tem­ber 2020. Stuur voor deel­name een email naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. met als onder­w­erp „Basis­cur­sus Wilde planten”

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.