Open­ing De Heiman­shof voor bezoek­ers

Vanaf het week­end van 30 mei is tuin op zater­dag en zondag in de mid­dag (13.0017.00 uur) geopend voor bezoekers.

Bezoek­ers kun­nen een rondje door de tuin wan­de­len en geni­eten van de vele bloeiende planten, stru­iken en bomen.

Van­wege de coronaregels gelden een aan­tal beperkin­gen bij het bezoek van de tuin. De accom­mo­daties (Kijk­doos en toi­let­ten), kassen en de stru­in­tuin (onze natuurontdek/​speeltuin voor kinderen) bli­jven nog ges­loten. Kinderen mogen alleen onder begelei­d­ing van een vol­wassene de tuin in en mogen niet vrij rond­lopen door de tuin. Verder vraagt De Heiman­shof vol­wasse­nen 1,5 meter afs­tand te houden, ook op de smalle paden.

Stoep­plan­t­jes spot­ten

Afgelopen week is spon­taan een nieuwe actie van start gegaan, ‘STOEP­PLAN­T­JES SPOT­TEN.’

Vri­jwilligers Mar­ijke, Diederik, Roelina en Dick zijn de actievo­erders van het eerste uur. Bij wilde planten die op (of vlak naast) de stoep groeien schri­jven ze met stoep­krijt de naam. Een heel sim­pele actie, die erg leuk is om te doen.


Het doel van deze actie is de plan­t­jes onder de aan­dacht te bren­gen en waarder­ing, ken­nis, inter­esse op te wekken. Het doel is ook ver­won­der­ing oproepen, leren om je heen te kijken en din­gen op te merken en er blij van te wor­den. Wij hopen uit­er­aard met deze activiteit meer mensen uit de regio te bereiken en ken­nis te laten maken met de Heimanshof.

Waar komt het van­daan?
Het idee is ontstaan in Frankrijk, en is in Enge­land ook “boom­ing”. In Ned­er­land is het pas een paar weken bek­end en heet het botanisch stoep­kri­jten (of botanis­che “graf­fiti”). Op deze manier wor­den veel mensen bereikt, ook dege­nen die weinig oog hebben voor de natuur. Het gaat niet om het laten zien van bij­zon­dere of zeldzame soorten, maar juist de algemene, veel voorkomende soorten waar veel mensen toch over­heen kijken of niet bewust bij stilstaan.


Als je mee wilt doen: graag!
Het idee is om in je eigen woonomgev­ing, of op een andere plek waar je regel­matig komt (in de Haar­lem­mer­meer) aan de slag te gaan met stoep­krijt, waarmee je de naam van de wilde planten op de stoep erbij schri­jft. Het logo van De Heiman­shof (het mor­gen­ster­pluisje) kan erbij wor­den getek­end. Voor de duidelijkheid kun je de plant omcirke­len of er een pijl naar laten wijzen.

Open­ing Stru­inkids moes­tu­in­seizoen

Op woens­dag 3 juni starten we weer met het moes­tu­in­pro­gramma voor de Stru­inkids, jeugd­leden van 8 t/​m 12 jaar. Door de coro­nacri­sis is de start ver­traagd. Nor­maal starten we in maart en dan tuinieren kinderen met een (groot)ouder. Voor nu is dat aangepast en tuinieren we alleen met de kinderen. We hopen dat later dit jaar de oud­ers weer kun­nen aansluiten omdat we het belan­grijk vin­den dat kinderen de natu­ur­ervarin­gen samen met een (groot)ouder opdoen.

Ieder Stru­inkid kri­jgt een eigen tuin­tje, uit­leg, zaad­jes en plan­t­jes en mag zijn oogst mee naar huis nemen. Bij de Stru­inkids leer je ook hoe je van je groen­ten lekker eten kunt maken, zoals pom­poen­soep en cour­get­tekoek­jes. Na het tuinieren kun je spe­len in de span­nende Stru­in­tuin met boomhut en bomen­pad. Kijk voor meer infor­matie op onze pag­ina jeugd/​struinkids/​tuinprogramma .

Voor meer infor­matie of aan­meld­ing kunt u terecht bij Ans Röling, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. tele­foon 06 20002896

Zaaien, bloei en werk in uitvo­er­ing

De tuin wordt steeds kleur­rijker. Er staan ruim hon­derd soorten in bloei en vooral de bloeiende mei­doorn, gaspel­doorn en Europese vogelk­ers ste­len de show. De droogte slaat ook toe. De inge­plante groen­ten op de school­tu­inen vra­gen regel­matig water. Onze huis­fo­tograaf John van Loon was in de tuin en schoot mooie artistieke foto’s van de stru­in­tu­in­t­jes en het bomen­pad. Deze en andere foto’s zijn te bek­ijken op onze foto galerij

Werk in uitvo­er­ing deze week: her­s­tel van het vogelk­ijkscherm, het rechtzetten van het hek bij de hock­eyvelden, het inrichten van een depot voor afval en opslag en de eeuwige strijd met de plaag­planten (krui­wa­gen heer­moes). De eerste fase van het her­s­tel van de veen­bak is ook klaar; er is weer lev­end hoogveen te zien. Het bli­jft geni­eten in de tuin!

Natuur en werk gaan door

Natuur en werk gaan door in De Heimanshof

Met veel plezier pre­sen­teren we weer een serie foto’s en het film­pje dat daar­van gemaakt is uit de heem­tuin. De natuur gaat onver­droten door, en ook het werk in de tuin. Vri­jwilligers werken samen met de beheerder op gepaste afs­tand van elkaar. Het is de tijd van zaaien, aan­planten, woek­erende planten onder con­t­role houden, naam­bor­d­jes neerzetten en vooral geni­eten van alles dat opkomt. Geniet met ons mee – op afstand.

De film­p­jes van De Heiman­shof staan op https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​R​i​y​b​0​h​9​h​5​K​B​7​u​P​0​i​k​V​e​B​A​Q. U kunt zich daarop ook abon­neren. Op deze web­site kunt u de linkjes naar de films vin­den op service/​filmpjes. Had u de laat­ste film­p­jes van het bomen­pad al gezien?

De Heiman­shof ges­loten voor bezoek­ers

In ver­band met aan­vul­lende maa­trege­len van de regering om de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus tegen te gaan heeft het bestuur besloten De Heiman­shof te sluiten voor bezoek­ers. Wij kun­nen geen toezicht houden op aan­tallen mensen die in de tuin zijn en of ze samen­sc­holen. Afgelopen tijd waren er soms veel kinderen in de tuin met oud­ers; het besmet­tings­gevaar is te groot.

De mogelijkhe­den voor vri­jwilligers om te komen werken wor­den beperkt. Wil je iets doen, dan moet je bellen met de beheerder Jan van Steijn (06 17348888). Jan heeft een pri­or­iteit­en­li­jst van din­gen die echt moeten gebeuren en kijkt of je daar een rol in kan spe­len. De werkza­amhe­den zijn van dien aard dat ze ver genoeg uit elkaar zijn om besmet­ting te voorkomen.

Ver­scherpte hygiënemaatregelen:

  • de Kijk­doos bli­jft dicht muv WC-​bezoek; han­den wassen en met keuken­pa­pier afdrogen!
  • Per­ma­nent werken met hand­schoe­nen aan; liefst eigen handschoenen!
  • Afs­tand houden!
  • Als je snot­tert of iemand in je huishouden snot­tert: NIET KOMEN

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.