Vaca­ture beheerder

Vri­jwilligers­feest

Het jaar­lijkse vri­jwilligers­feest wordt op zater­dag 23 novem­ber a.s. gehouden wordt voor alle vri­jwilligers van de Heimanshof

Na de inloop starten we rond 15.45 uur met een activiteit­en­pro­gramma van een uur. Er zijn tafels met Scrab­ble, Pic­tionary, Rum­mikub en een Escape Game. Er is ook een tafel voor het maken van de bor­rel­hap­jes (soort work­shop ;-). We sluiten het activitei­t­en­deel af met een Pub­quiz en starten rond 17.30 uur met het geza­men­lijk eten van de soep, salades en hap­jes. Daar­naast zor­gen we voor frites en ingrediën­ten om zelf pizza’s te bakken.

We vin­den het leuk als jij ook iets lekkers wilt maken in aan­vulling op de soep en hap­jes. We hopen op een heel gezel­lige dag met elkaar.

2 novem­ber: Zagen, kruien en klussen op De Heiman­shof

We doen op zater­dag 2 novem­ber weer mee aan de Nationale Natu­ur­w­erkdag. Iedereen die het leuk vindt om een dagje lekker buiten te werken in de mooiste tuin van de Haar­lem­mer­meer is van harte welkom. Er is voor jong en oud(er) wel een klus: zagen, wieden, spit­ten, opruimen, opknap­klus­jes aan gebouwen, kruien.

Uit­er­aard is een rondlei­d­ing door de tuin ook onderdeel van de dag, met spe­ciale aan­dacht voor de pad­den­stoe­len. In De Heiman­shof zijn meer dan 1000 ver­schil­lende planten, stru­iken en bomen met de bijbe­horende beestjes. Ieder jaar kri­j­gen zo’n 40005000 leer­lin­gen van het basison­der­wijs natu­urles in de tuin. Voor de klein­t­jes is er een natuur-​speelplaats met een mooie boomhut en span­nende loop­brug tussen de bomen.

De inloop is om 9.30 uur met koffie en wat lekkers en om 10 uur begin­nen we met het werk tot ongeveer 15.30 uur. Adres: Wieger Bruin­laan 17 in Hoofd­dorp. Aan­melden kan via de site van de Nationale Natu­ur­w­erkdag www​.natu​ur​w​erkdag​.nl of recht­streeks bij De Heiman­shof Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. Alle deel­ne­mers kri­j­gen een leuk pre­sen­tje mee als dank!

Nieuws uit de tuin

De afgelopen maand is er heel veel werk verzet in de tuin. Alle paden en bijna alle heggen zijn aangepakt, in de Stru­in­tuin heeft een grote opruimac­tie plaats­gevon­den en afgelopen week zijn we begonnen met het maaien van stro­ken die uit­ge­bloeid zijn. Dit is gedaan met de zeis door Henk Nijen­huis. Henk is de vorige beheerder van De Heiman­shof en helpt ons komende peri­ode met het rege­len van
werkza­amhe­den in de tuin samen met een tuin­com­missie die na de vakantie opgericht zal worden.

In de Kijk­doos ligt een werk­li­jst waarop je kunt zien wat er gedaan kan wor­den in de tuin. Ook in de kas wordt hard gew­erkt met name door Erik. Hij heeft alle aquaria leegge­haald en deze wor­den met de pom­pen aange­bo­den op Marktplaats.

Meer nieuws uit de tuin kun je vin­den in de nieuws­brief van augustus

Folder met jaarpro­gramma 2019 is uit!

Tij­dens de nieuw­jaarsre­cep­tie is het nieuwe jaarpro­gramma gep­re­sen­teerd. Mis het niet! Voor het eerst is deze in onze nieuwe huis­stijl gemaakt. Je kunt de papieren ver­sie ophalen in de Kijk­doos of hier de dig­i­tale ver­sie bek­ijken en downloaden.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.