Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de stru­in­tuin. Helaas moeten we momenteel van de gemeente van­wege corona onze poorten voor bezoek­ers ges­loten houden. Er wordt wel doorgewerkt.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!

Col­lecte Jan­tje Beton

Van 8 tot 12 maart kan geld gestort wor­den via de Online col­lecte­bus Jan­tje Beton Col­lecte 2021. Houd het in de gaten! Een tip: u kunt de link alvast gebruiken om deze col­lecte­bus op andere media te zetten zodat uw fam­i­lie en vrien­den ook mee kun­nen doen. Zegt het voort!

De Heiman­shof mag de helft van het opge­haalde geld zelf houden; we willen dat geld gebruiken voor de stru­in­tuin en de inricht­ing van de boomhut.


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Speuren voor de kids in Haar­lem­mer­meerse Bos

Wil jij even lekker naar buiten? Weg van die com­puter en door de natuur speuren? Down­load dan onze speur­tocht in het Haar­lem­mer­meerse Bos.

Je begint bij het voor­ma­lig restau­rant Vork & Mes op de Paviljoen­laan 1. Tij­dens de speur­tocht kun je let­ters verza­me­len die samen twee woor­den vor­men. Heb je ze gevon­den? Mail ze voor 20 feb­ru­ari naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Dan krijg je een uitn­odig­ing voor het eerste ‘feestje’ dat we kun­nen vieren in De Heiman­shof, als corona voor­bij is.

De speur­tocht is gemaakt door Lucas en Josephine die deze maan­den als Vri­jwillig Trainees (link: Vri­jwillig Trainee­ship — Haar­lem­mer­meer­voorelkaar ) mee­helpen bij de Stru­inkids (jeugdnatu­ur­club van De Heimanshof).

Nieuws uit de tuin

De snoei­w­erkza­amhe­den zijn afgerond voor deze win­ter; de voor­jaars­bloeiers steken hun kop­jes namelijk alweer boven de grond. Met name aan Wieger Bruin­laanz­i­jde is veel gekapt om voor­bi­j­gangers zicht in de tuin te geven en om meer licht op het duin te kri­j­gen. Ook de bosrand is flink uitge­dund. De school­tu­in­t­jes en Stru­inkid­s­tu­in­t­jes wor­den klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Er is ook veel bin­nen gew­erkt. De kassen hebben afgelopen maan­den een make-​over gekre­gen. En de Kijk­doos, ons verenig­ings­ge­bouw, is door onze vri­jwilligers verder geren­oveerd; na de grote ruimte was de keuken en het toi­let aan de beurt. We hebben nu zelfs een vaat­wasser, wel zo hygiënisch.

Meer nieuws uit de tuin vindt u in de nieuws­brief van jan­u­ari.

Jaarpro­gramma 2021

Ont­dek & Beleef De Heiman­shof in 2021!

Down­load hier onze nieuwe flyer met het pro­gramma voor 2021.

Maak ken­nis met onze nieuwe rubriek Onder de Loep

In deze nieuwe rubriek deelt één van onze vri­jwilligers infor­matie over een spec­i­fieke plant in onze heem­tuin. De 1e plantsoort die we Onder de Loep nemen is Stink­end nieskruid.

. Wat is Stink­end nieskruid?

Stink­end nieskruid (Helle­borus foetidus) is een groen­bli­jven en overbli­jvend uit het ges­lacht nieskruid (Helle­borus) van de ranonkelfam­i­lie (Ranun­cu­laceae).
Deze bij­zon­der plant komt in het wild voor in de heuvelachtige gebieden van West-​Europa.

Wil je meer weten over deze bij­zon­dere plant? Lees dan hier het volledige artikel.

Plan­nen

Een lege agenda. Met zo weinig aan­dacht voor het milieu ron­dom ons en het zo nodig is dat we aan meer mensen onze liefde voor de natuur overdragen.

De rust in De Heiman­shof is slechts schijn. Het lijkt meer op een prut­te­lende pan met het dek­sel er ste­vig op. Wilt u meer weten over onze plan­nen? Bek­ijk of down­load het activiteit­en­plan 2021 en het belei­d­splan 20212025!

De Heiman­shof weer dicht

Helaas hebben wij de hekken van onze tuin voor het pub­liek moeten sluiten van­wege de Corona-​lockdown. Alle open­bare ruimten, bin­nen en buiten, moeten dicht. We hebben nog bij de hand­hav­ing van de gemeente gepleit voor een uit­zon­der­ing. Juist in deze tijd is het belan­grijk dat mensen bli­jven bewe­gen en een ommetje in de buurt kun­nen maken. Maar het antwo­ord was dat het niet mag. We gaan met een min­i­male ploeg door met het onder­houd van de tuin. Net als vorig jaar zullen we de ontwik­kelin­gen in de tuin komende weken bij jou thuis te bren­gen via foto’s.

We zien je heel graag later in het jaar weer in De Heimanshof.

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.