Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Natu­ur­w­erkdag op De Heiman­shof

Wil je lekker een dagje buiten werken met andere natu­urliefheb­bers en tegelijk wat leren over de natuur? Kom dan zater­dag 19 sep­tem­ber naar De Heiman­shof. Vanaf 11.00 uur kan je mee­helpen met zagen, takken slepen, land­schap­jes win­terk­laar maken, paden ont­doen van gras en andere onder­houdswerkza­amhe­den. Natu­urlijk krijg je een rondlei­d­ing door onze mooie tuin in herf­stk­leuren. Ervar­ing is niet nodig. We belo­nen je met een lekkere pom­poen­soep van pom­poe­nen uit eigen tuin en vers­geperst druiv­en­sap van eigen druiven. Je kunt je aan­melden bij onze beheerder Jan van Steijn, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Lez­ing over verzilt­ing in Haar­lem­mer­meer op 27 sep­tem­ber

Op zondag 27 sep­tem­ber houdt Henk Nijen­huis een lez­ing over de verzilt­ing in Haar­lem­mer­meer. Het water in de sloten van Haar­lem­mer­meer wordt steeds zouter. Waar komt dat van­daan? Wat kun je er tegen doen? Of miss­chien wel: hoe leer je er mee omgaan? En miss­chien wel van te profiteren?

Henk Nijen­huis, tot voor kort de poldere­coloog van de gemeente Haar­lem­mer­meer, gaat in op de vroeg­ste geschiede­nis van de droog­mak­erij, de opbouw van de bodem, hoe wij als mensen het prob­leem ver­erg­eren, maar ook hoe wij met een slimme aan­pak de verzilt­ing kun­nen ver­tra­gen en miss­chien zelfs wel kun­nen gebruiken voor bij­zon­dere teel­ten. Je kunt dan denken aan groente die al gezouten is voor­dat je het in de pan gooit en nieuwe soorten zoutbestendige groente. Miss­chien komen er kansen voor andere land­bouwge­wassen of zelfs zeldzame natu­urge­bieden met brakke biotopen. Met zijn ver­haal wil Henk Nijen­huis laten zien hoe wij ons moeten voor­berei­den op een andere toekomst.

De lez­ing begint om 14.30 uur in bezoek­er­scen­trum De Kijk­doos in De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp. De toe­gang is gratis. Aan­melden voor de lez­ing is ver­plicht in ver­band met de Coronaregels en beperkte ruimte. De lez­ing kan ver­plaatst wor­den naar een grotere locatie bij een groot aan­tal aan­meldin­gen. U wordt daarover na aan­meld­ing geïnformeerd.

Aan­melden kan tot uiter­lijk 20 sep­tem­ber bij Betty Keizer via mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of What­sapp (0644050397). Ver­meld duidelijk uw naam, tele­foon­num­mer en emailadres.

Ver­jaardag De Heiman­shof & Fête de la Nature

Dubbel feest komend week­end op de tuin.

In het week­end van 5 en 6 sep­tem­ber wordt in de hele wereld Fête de la Nature gevierd. Ook in de heem­tuin vieren we het feest van de natuur. We com­bineren dit met de vier­ing van ons 45-​jarig bestaan.

Zater­dag

Zater­dag zijn er van 13:00 tot 15:30 uur aller­lei activiteiten. Er zijn twee span­nende speur­tochten in tuin en kassen uit­gezet die bezoek­ers zelf­s­tandig kun­nen lopen. Er zijn rondlei­d­ing voor kleine groep­jes bezoek­ers. De kinderen kun­nen het blotevoeten­pad lopen en lekker spe­len in de Stru­in­tuin (ook weer in de boomhut en het nieuwe bomen­pad). En we gaan natu­urlijk ook plan­t­jes, boek­jes en fruit (appels, aar­dap­pe­len en druiven) verkopen.

Vanaf 15:30 is het feest voor de vri­jwilligers, stru­inkids en oud­ers en onze Amstel­ringvrien­den. Wil je je hier­voor uiter­lijk voor 3 sep­tem­ber aan­melden, in ver­band met de plan­ning van de grootte van de taart, de hap­jes en drankjes. Dat kan via de inteken­li­jst in de Kijk­doos, via de app of mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Zondag

Zondag hebben we van 13:00 tot 17:00 uur activiteiten voor iedereen. Naast een voortzetting van de activiteiten van zater­dag komt ver­halen­ver­tel­ster Tiny Neele­man natu­urver­halen vertellen. Anneke Weg­man van IVN Natu­ure­d­u­catie maakt bezoek­ers weg­wijs in het diervrien­delijk tuinieren. Onze eigen imker Nol neemt mensen mee in de won­dere wereld van de bijen en gaat hon­ing slingeren.

Het virus

De Heiman­shof had graag groter uit willen pakken op haar ver­jaardag maar vindt het van­wege de huidige sit­u­atie rond het coro­n­avirus niet ver­ant­wo­ord. De Kijk­doos en de toi­let­ten bli­jven daarom ges­loten, er wor­den geen drankjes of etenswaren verkocht en bezoek­ers moeten zich reg­istr­eren bij bin­nenkomst. Alle activiteiten wor­den corona-​proof ingericht onder meer met een­richt­ingsver­keer in tuin en kassen. Vei­ligheid van bezoek­ers en vri­jwilligers staat op dit moment voorop.

Nieuws uit de tuin

Warmte gecom­bi­neerd met regen. Het was ideaal groei­weer afgelopen weken en dat zien we in de tuin. Alles lijkt dubbel­hard te groeien. Grote stukken zijn al uit­ge­bloeid en zijn daarom gemaaid. Ook de heggen hebben een extra snoeibeurt gehad. De eerste gra­nen zijn geoogst.

We zijn ges­tart met de ren­o­vatie van de zoute bak die overgenomen was door ongewenst groen. Verzilt­ing is een toen­e­mend prob­leem in Haar­lem­mer­meer. In deze bak willen we laten zien welke gewassen goed kun­nen over­leven in zilte omstandighe­den. Henk Nijen­huis, ecoloog en voor­ma­lig beheerder van De Heiman­shof, zal op 27 sep­tem­ber in De Heiman­shof een lez­ing geven over verzilt­ing. I.v.m. corona is aan­meld­ing ver­plicht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Er is ook een start gemaakt met de ver­huiz­ing van de voor­beeld­tuin die nu nog naast de zoute bak ligt.

Meer nieuws uit de tuin kunt u lezen in nieuws­brief van augus­tus.

Inspi­ratie voor tuinen in de Haar­lem­mer­meer

Werk in uitvo­er­ing. De vijver in de voor­beeld­tuin is gedempt. We willen de voorbeeld­tuin verplaatsen.

We had­den wel een voor­beeld­tuintje bin­nen De Heiman­shof om bezoek­ers te inspir­eren hun eigen tuin te ver­du­urza­men, maar deze was niet erg be­kend. Komend jaar zal deze daarom wor­den ver­plaatst rich­ting De Kijk­doos zodat de bedoel­ing duide­lijker wordt.

Mooie insecten

De meeste mensen weten dat insecten nij­vere en nut­tige beestjes zijn. Maar weet ieder ook dat som­mige heel mooi zijn? Er zijn ook veel insecten in De Heiman­shof te bewonderen!

brem­schild­wants
aard­hom­mel en stad­sreus


Foto van brem­schild­wants is van John van Loon, de foto’s van de aard­hom­mel en stad­sreus zijn van Esmer­alda Stokman.

Open­ing De Heiman­shof voor bezoek­ers

De Heiman­shof is ook door de week weer open voor bezoek­ers, op dins­dag tot en met don­derdag van 9.00 tot 17.00 uur.

In de week­enden zijn we open van 13:00 tot 17:00 uur.

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.