Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de struintuin.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Lez­ing in De Heiman­shof: ‘Leven op veen is niet oneindig’

Op zondag 26 sep­tem­ber geeft Jan van Steijn, beheerder van heem­tuin De Heiman­shof, een boeiende lez­ing over het veen. Veen is een grond­soort die ooit grote delen van Ned­er­land bedekte. Jan heeft tien­tallen jaren op het veen van het Ilper­veld in Noord-​Holland gew­erkt en kan hier ook uit ervar­ing veel over vertellen.

Tij­dens de lez­ing gaat Jan in op de vol­gende vragen:

  • Wat is veen eigenlijk?
  • Welke soorten veen zijn er en hoe kun je deze onderscheiden?
  • Het hoogveen is bijna geheel verd­we­nen uit Ned­er­land. Zouden we in de toekomst weer hoogveen kun­nen realiseren?
  • Is het miss­chien mogelijk om heel veel CO2 vast te leggen in veen?

De lez­ing start met de his­torische ontwik­kel­ing van veen in met name West-​Nederland. Hoe is het veen ontstaan? Welke planten en bijbe­horende land­schap­pen hebben er in de afgelopen 5000 jaar bestaan? Daarna gaat Jan aan de hand van een meegenomen grond­bor­ing kijken of we nog planten­resten kun­nen ont­dekken. De lez­ing eindigt met een bezoek aan de nieuw aan­gelegde veen­bak in De Heimanshof.

Prak­tis­che informatie

De lez­ing is gratis en begint om 14.30 uur. De tuin is open vanaf 13.00 uur. Aan­melden voor de lez­ing is in ver­band met de coro­n­abeperkin­gen ver­plicht: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Fête de la Nature in De Heiman­shof

Fête de la Nature is het inter­na­tion­aal feest van de natuur. De Heimans­hof doet natu­urlijk ook weer mee!

Zater­dag 4 en zondag 5 sep­tem­ber komen een boerin, een veen­steker (die ook een beetje houtvester is), een duinwachter en Kruiden Marie van 13.00 tot 17.00 uur naar de heem­tuin om ver­halen te vertellen over al het moois dat de diverse land­schap­pen in de tuin te bieden hebben. Op zondag ver­zorgt Jan van Til de muzikale omli­jst­ing in de sfeer van de diverse land­schap­pen. “De ver­halen lev­eren hele mooie inkijk­jes op”, aldus beheerder Jan van Steijn, die ook zelf infor­matie geeft over delen van de heem­tuin. “De tuin is een land­schap vol ver­halen. Die willen we graag met anderen delen.”

Zater­da­gavond is er een vleer­muizenex­cur­sie in de tuin. Marja van Diemen van het IVN houdt om 19.30 uur een korte pre­sen­tatie en daarna wordt er met bat­de­tec­tors gezocht naar vleer­muizen. Aan­melden is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Meer weten over Fête de la Nature en andere activiteiten die dan zullen plaatsvin­den? Kijk op fet​ede​lana​ture​.nl

Nieuws uit de tuin

Het werk in de tuin gaat ondanks de vakantie gewoon door. Het nieuwe deel van de veen­bak kri­jgt steeds meer vorm. Er wordt volop gemaaid en de heggen kri­j­gen alle­maal een knip­beurt. De eerste gra­nen zijn geoogst en op schoof gezet.

De Stru­inkids lev­eren een strijd met de slakken en de aar­dap­pelziekte. Het vochtige warme weer is ideaal voor deze ’pestkoppen’.

Saïra van Essen heeft haar stage afgerond en daar­van een ver­slag geschreven (zie doe-mee!/stages/beroepsstages)

We zijn volop bezig met de voor­berei­d­ing van diverse lezin­gen (over grassen, veen en verzilt­ing) en Fete de la nature. Op 11, 18 en 25 aug is De Heiman­shof ook in de avond open tot 21.00 uur

Meer nieuws lezen over de tuin? Down­load de nieuws­brief van augus­tus !

Gastvrouw/​gastheer in De Heiman­shof: iets voor jou?

In de zomer­maan­den zijn we ook in de week­enden open van 13.00 tot 17.00 uur.

Onze gastvrouwen/​heren heten bezoek­ers welkom, geven infor­matie en houden toezicht in de tuin.

We zijn opzoek naar nieuwe vri­jwilligers die het leuk vin­den om natu­urliefheb­bers te ont­moeten en die lekker willen geni­eten in van de tuin in het week­end. Kijk en luis­ter naar het film­pje met het ver­haal van Afra, die regel­matig gastvrouw is in De Heimanshof.

Meer weten? Stuur een mailtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.