Stage lopen bij De Heiman­shof

De Heiman­shof is een heem­tuin in Hoofd­dorp. In deze tuin groeien hon­der­den ver­schil­lende bloe­men, planten en bomen. Ook leven er heel veel dieren zoals vlin­ders, insecten en vogels (waaron­der de ijsvo­gel). Het doel van de tuin is om de natuur dicht bij de mensen te bren­gen en om hen te inspir­eren zelf actief met de natuur aan de slag te gaan in hun eigen tuin en omgev­ing. Het werk in de tuin wordt door vri­jwilligers gedaan onder lei­d­ing van een betaalde beheerder.

Er zijn ver­schil­lende mogelijkhe­den om stage te lopen bij De Heiman­shof in Hoofddorp:

• Maatschap­pelijke stages voor leer­lin­gen van het mid­del­baar onderwijs

• Beroepsstages voor leer­lin­gen van VMBO, MBO niveau 14 en HBO-​opleidingen

E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Maatschap­pelijke stages

Via een maatschap­pelijke stage kan je als leer­ling van het mid­del­baar onder­wijs ken­nis maken met en je inzetten voor een maatschap­pelijk ‘goed’ doel. Bij De Heiman­shof is dit natu­uron­twik­kel­ing. Iedere week werken tien­tallen vri­jwilligers bij ons in de tuin om de mooie natuur te behouden en omstandighe­den voor dieren zoals vlin­ders, pad­den, kikkers te verbeteren.

Tij­dens de stage bij ons leer je veel over de natuur, werk je lekker buiten en zul je vele onverwachte ont­dekkin­gen doen over planten en dieren.

Wat kan je doen bij De Heimanshof?

  • Mee­helpen bij het wieden, snoeien, zagen en bouwen.
  • Mee­helpen bij de Jeugdafdel­ing met onder meer moestuinieren.
  • Aan­leg van nieuwe ele­menten in de tuin.
  • Meew­erken aan het ver­beteren van de edu­catiefunc­tie in de tuin.
  • Bouwen en con­trol­eren van nestkas­ten voor vogels, egels en vleermuizen.
  • Pro­jecten fil­men en tot voor­licht­ings­films uitwerken.

Wil je meer weten? Stuur ons een e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Beroepsstages

De Heiman­shof biedt mogelijkhe­den voor een beroep­soriën­tatie VMBO, MBO en HBO van 1 tot 10 weken, en voor lan­gere stages van een half jaar tot 1 jaar. De aard van de werkza­amhe­den varieert afhanke­lijk van de eisen die aan jouw stage wor­den gesteld. Je kunt onder begelei­d­ing van de beheerder werken maar ook zelf­s­tandig pro­jecten en werk­stukken uitvo­eren. Dit kun­nen pro­jecten zijn gericht op natu­uron­twik­kel­ing (zoals geschetst bij de maatschap­pelijke stage), maar ook op het gebied van natuur– en milieu­com­mu­ni­catie.

Voor­beelden van stages
Een stu­dent van de MBO-​opleiding Life & Nature spe­cial­ist bij oplei­d­ingsin­sti­tuut Land­st­ede in Zwolle liep een dag per week een half jaar stage bij ons. Naast een oriën­tatie op alle aspecten van De Heimanshof-​activiteiten richt zij zich op het oprichten van een tiener­natu­ur­groep (als ver­volg op de bestaande natu­ur­club voor basiss­choolkinderen) en de pro­motie van maatschap­pelijke stages.

Een aan­tal stu­den­ten van de MBO-​4-​opleiding Eco-​Wildlife deden hun oriën­terende stage van tien weken bij De Heiman­shof. Zij willen leren hoe een heem­tuin gerund kan wor­den. Deze studie gaat over het beheer van natu­urter­reinen en natu­ur­parken. Hier­voor hebben zij ken­nis nodig van de ecolo­gie van zijn gebied, over hoe hij bezoek­ers opvangt en begeleidt en hoe het man­age­ment van een park func­tion­eert.
In de stage bij De Heiman­shof leren zij de flora en de fauna ken­nen op de tuin en kri­j­gen inzicht in ecol­o­gis­che relaties. Zij zien hoe bezoek­ers en vri­jwilligers in de tuin opgevan­gen wor­den en draaien mee in de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten buiten de tuin. Als ein­dop­dracht werd er een film gemaakt over de activiteiten van de jeugdnatu­ur­club en een natu­ur­puzzel­tocht.

Wil je meer weten? Stuur ons een e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. .