stru­in­tuin

De stru­in­tuin is een natu­uront­dek­tuin voor kinderen tot 14 jaar.

Open­ngsti­j­den:

De stru­in­tuin is tot 1 okto­ber gratis toe­ganke­lijk op woens­dag, vrijdag​, zater­dag en zondag van 13.0017.00 uur. Er is dan toezicht en een kopje thee.

Bij­zon­der­he­den

De boomhut is een lev­ende hut uit wilgen. Hij staat in de ste­vig­ste boom.

De water­speelplaats bestaat uit een 2m3 beton­nen reser­voir dat gevoed wordt met regen­wa­ter van het dak van de kas. Van hieruit en uit een drinkwa­ter­punt gaat het water in goten en reser­voirs. Kinderen kun­nen hier ein­de­loos het water rondpompen.

natuurmuur2natuurmuur1

Langs de natu­ur­muur van in totaal 75 meter staan bij­zon­dere varens, vet­planten en muur­planten. Ze vor­men altijd een mooie natu­urlijke omli­jst­ing, elk seizoen anders. Er staan ook 9 ver­schil­lende fruit­bomen. In de natu­ur­muur is een vleermuizenkelder.

Voor de vol­wasse­nen is er een keuken en op een zon­nige plek bij de bijen­stal is een koffiehoek ingericht.

De 8 meter hoge totem­paal draagt de naam van de stru­in­tuin en de wensen van vele kinderen van de jeugd­club en vrijwilligers.

In de tuin gelden de vol­gende regels:

  • Kinderen tot 14 jaar alleen toe­gang onder begelei­d­ing van oud­ers of door de Heiman­shof aangestelde begeleiders
  • Oud­ers en/​of begelei­ders zijn altijd zelf ver­ant­wo­ordelijk voor hun kinderen en hun gedrag
  • Betre­den van de stru­in­tuin en het gebruik van de natu­urlijke aan­lei­din­gen is op eigen risico
  • De Heiman­shof is niet ver­ant­wo­ordelijk voor schade en gevolg en/​of ver­vol­gschade en ongevallen
  • De Heiman­shof draagt geen aansprake­lijkheid voor beschadig­ing en/​of kwi­j­traken van per­soon­lijke eigendommen
  • Huis­dieren zijn niet toegestaan
  • Het water bin­nen de stru­in­tuin is NIET geschikt voor con­sump­tie, daar­voor is een aparte ruimte ingericht.

Geschiede­nis

De stru­in­tuin staat op de plek van de par­keer­plaats van het gemeen­tekan­toor dat in 2006 ges­loten werd. De tuin heeft een aan­tal doelen:

1: Om andere doel­groepen behalve de NME schoolk­lassen en natu­urliefheb­bers met de heem­tuin ken­nis te laten maken en met name oud­ers met kinderen;

2: Om de vri­jgekomen par­keer­ruimte te benut­ten als een ver­rijk­ing van het aan­bod van de heemtuin;

3: Om een voor­beeld natu­uront­dek­tuin te maken voor andere gemeentes en wijkraden;

4: Om de meer­waarde van vri­jwilliger­scre­ativiteit en effi­ciën­tie te laten zien (een tuin voor € 25.000 met een com­mer­ciële tegen­waarde van € 150.000250.000)

5: Om te laten zien dat natuur en mensen niet tegengesteld hoeven te zijn, maar heel goed samen kun­nen gaan. In de vorm van 75 m natu­ur­muur, een vleer­muizenkelder en een ijsvo­gel­paar samen met spe­lende kinderen.

6: als een thuis­ba­sis voor de jeugdnatu­ur­club om in te spe­len en te tuinieren.

In 2009 is de par­keer­plaats door B&W aan de Heiman­shof in beheer gekre­gen. De Jeugd­club­tu­in­t­jes (eerst 30 en vanaf win­ter 2010 60) en de lev­ende huit zijn onmid­del­lijk aan­gelegd. Voor het planten van de wilgen van de lev­ende hut moest een plantsleuf door 60 cm ver­hard­ing heen wor­den gehakt.

In 2010 is een wijk­bud­get aangevraagd samen met het NMCH en Wijkraad Oost voor de bouw. Aan­vul­lende financier­ing is verkre­gen van het Min­is­terie van LNV.

Op de vol­gende manier heeft de Stru­in­tuin vorm gegeven:

Plan op hoofdlijn is gemaakt met het NMCH;

De stru­in­tuin is naad­loos gekop­peld aan het nieuwe bijen­huis dat in 2008 is gebouwd ism aan­nemer Aspect. Het grondw­erk voor lei­din­gen (door 60 cm ver­hard­ing) en het rech­top plaat­sen van 12 stel­com­platen als steun voor de ‘omhullende’natuurmuur’; is uit­gevo­erd door aan­nemer RvR in okto­ber 2010. Ook de 7000 kg zware beuk (gedoneeerd dor Land­schap Noord-​Holland inLey duin) is door RvR aangevo­erd en geplaatst, samen met de rioolpijp die aansluit op de lev­ende hut./

Door ver­schil­lende tuin­cen­tra is 44 m3(!) natu­ursteen gedoneerd waarmee de 75 m natu­ur­muur om de tuin is opge­bouwd. De natu­ur­muur met daarin een vleer­muizenkelder is door aller­lei vri­jwilligers opge­bowud waaron­der teams van Intel, RICOH, Pro­bib­lio, en weke­lijks door de GGZ groep. In deze muur zijn ook 5000 30 x 30 stoeptegels ver­w­erkt en 100 m3 grond en puin van de parkeerplaats.

In de natu­ur­muur zijn bij­zon­dere varens, vet­planten en muur­planten uit­gezet die jaar­rond een mooie natu­urlijke omli­jst­ing vor­men. En ook 9 fruit­bomen van ver­schil­lende soorten dra­gen hieraanbij.

Kanyaka is een gespe­cialiseerd bedrijf die het boom­labyrint heeft­ge­bouwd.
Veel tech­nis­che ontwer­pen zoals de boomhut (‘boom­paleis’) , water­lei­d­ing, water­pom­pen, keuken­in­richt­ing, etc zijn ont­wor­pen door Arno Vaes (bestuurslid).

Om de boomhut te plaat­sen in de ste­vig­ste boom, moest een 60 cm dikke tak wor­den afgeza­agd (om daarop de vloer van de hut te ver­ankeren) Deze tak is als een van de vele uitdagin­gen met de hand afgeza­agd en door de jeugd­club in novem­ber 2009 omgetrokken.

Vri­jwel alle mate­ri­alen van de boomhut zijn als 2e hands hout uit de milieustraat in Rijsen­hout (via een beursvloer match met de Meer­lan­den) of van een 2e hands houtzaak betrokken. Alleen het dak is uitbesteed aan aan­nemer Aspect. De boomhut was gereed in juni 2011. De balustrade rond de hut en de trap bestaat uit eiken­stam­met­jes uit de Groene Weelde als resul­taat van een samen­werk­ing­spro­ject met Recre­ati­eschap Spaarnwoude.

De water­speelplaats bestaat uit een 2m3 beton­nen reser­voir dat gevoed wordt met regen­wa­ter van het dak van de kas. Deze beton­nen bak (van 2300 kg) is als ‘Hunebed’ project met hand­kracht uit het bos getrokken en op een ver­hoging geplaatst door RvR. Van hieruit en uit een drinkwa­ter­punt is een stelsel van goten en reser­voirs ont­wor­pen waarmee kinderen ein­de­loos het water rond kun­nen pom­pen. De goten bestaan uit afgedankte beschoei­ings­planken van water­schap Rijn­land. De water­speelplaats was func­tion­eel inwerk­ing in vanaf augus­tus 2011.

De Stru­in­tuin voorziet in een leuke tijd voor (groot)ouders met kinderen. T.b.v. de vol­wasse­nen is een fiet­sen­hok omge­bouwd tot een keuken en op een zon­nige strate­gis­che plek bij de bijen­stal is een koffiehoek ingericht. Er is een groep van gas­theren en gastvrouwen in ontwik­kel­ing die toezicht houden, koffie en thee kun­nen schenken en beschik­baar zijn voor uit­leg over de hele heemtuin.

Voor deze groep zoeken wij nog extra mensen (zodat in een roulerend schema de struin tuin zo vaak mogelijk, ook op mid­da­gen en in week­enden open kan zijn)

Een zicht­bepal­end ele­ment is de 8 m hoge totem­paal. De totem­paal draagt de naam van de stru­in­tuin en de wensen van vele kinderen van de jeugd­club en vri­jwilligers. Ook het bouwen en oprichten van de totem­paal was weer een leuke uitdag­ing en ervar­ing voor velen. En van de wensen straalt de posi­tieve energie uit, waar­van we hopen dat iedereen die de stru­in­tuin bezoekt een deel meekrijgt.