Vri­jwilliger­sprofie­len

De Heiman­shof is een unieke heem­tuin waar je inspi­ratie op kunt doen over de natuur en waar je over de natuur leert. De Verenig­ing van De Heiman­shof is een actieve club vri­jwilligers die met elkaar zorgdra­gen voor alles bin­nen De Heiman­shof. Jij kunt ook mee­helpen, er is altijd iets voor je te doen wat bij je past in een gezel­lige onged­won­gen sfeer. De Heiman­shof heeft voor iedereen leuk en afwis­se­lend vri­jwilliger­swerk. Hieron­der zie je een aan­tal mogelijkhe­den met nadere infor­matie. Heb je inter­esse, mail dan naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en dan kijken we of we een goede match voor elkaar zijn.

 1. Onder­houd van de tuin
 2. Voorzit­ter De Heimanshof
 3. Verenig­ings­bouw­ers – bestuur en coördinatie
 4. Onder­houd gebouwen en klussen
 5. Jeug­dac­tiviteiten
 6. Activiteiten organ­isatie
 7. Web­site en social media
 8. Gastvrouw/​gastheer in de weekenden

1. Onder­houd van de tuin

Wil je iets meer doen met je groene vingers of deze juist ontwikkelen?

Wij zoeken mensen die willen helpen met het onder­houd van de tuin. Dit kan var­iëren, van onder begelei­d­ing enkele uren helpen met algemene onder­houdswerkza­amhe­den of werken in onze land­schap­jes, tot het zelf­s­tandig beheren van één van onze biotopen.

Je bent niet bang voor vieze han­den. Groenken­nis is een pré, maar niet vereist.

Wij bieden een gezonde werkomgev­ing waar je veel buiten bent in een gezel­lige en onged­won­gen sfeer.

2. Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heimanshof?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossin­gen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:
• Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heem­tuin.
• Het faciliteren van NME (natuur)-onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
• Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als vol­wasse­nen.
• Het in stand houden van en ver­groten van de bio­di­ver­siteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?
Neem con­tact op met de vri­jwilliger­sco­or­di­na­tor Ans

3. Verenig­ings­bouw­ers gezocht

Heb jij ideeën om onze inspi­rati­e­tuin nog beter te laten draaien?

Wat zoeken wij?

De Heiman­shof zoekt ent­hou­si­aste vri­jwilligers die het leuk vin­den de verenig­ing en tuin verder tot bloei te bren­gen. Onder het motto ‘Samen buiten’ willen wij het plezier en de ken­nis van de natuur met iedereen delen. We willen mensen inspir­eren om zelf actief mee te doen aan behoud en uit­brei­d­ing van de natu­urlijke leefomgev­ing. Er liggen veel uitdagin­gen op het gebied van beheer en onder­houd van de tuin, samen­werk­ing met de wijk, ver­hogen van het aan­tal bezoek­ers, uit­bouwen van onze edu­catieve functie.

Wat vra­gen we van jou?

 • Je bent ent­hou­si­ast en initiatiefrijk
 • Je kunt werkza­amhe­den plan­nen en de uitvo­er­ing coördineren
 • Je vindt het leuk om samen met andere vri­jwilligers klussen te klaren.

Wat bieden wij?

 • In een gezonde werkomgev­ing gezel­lig bezig zijn met andere natuurliefhebbers
 • Ken­nis over de natuur opbouwen
 • Ruimte voor eigen initiatieven
 • Mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen

Tijdin­schat­ting: nader overeen te komen

4. Onder­houd van gebouwen en klussen

Ben je handig en heb je zin en tijd om eens buiten de deur te klussen

Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij het onder­houdt van ons hand– en mech­a­nisch gereed­schap, het uitvo­eren van tech­nis­che klussen en het onder­houd van onze gebouwen

Je kunt zowel zelf­s­tandig als met een col­lega vri­jwilliger tech­nis­che werkza­amhe­den uitvoeren.

Wij bieden veel ruimte om ini­ti­atieven te ontwikke­len en de werkza­amhe­den, bin­nen een kader, naar eigen inzicht uit te voeren

5. Jeugd en natuur: is dat jouw ding?

Kom dan eens kijken in de natu­ur­speelplaats, Stru­in­tuin, van De Heiman­shof in Hoofd­dorp. Deze natu­uront­dek­tuin is het domein van de jeug­dle­den van De Heiman­shof, de Stru­inkids. Zij komen elke woens­dag­mid­dag bijeen en kri­j­gen een breed natu­ur­pro­gramma aange­bo­den. Zelf ont­dekken staat cen­traal.

Ben jij iemand die het leuk vindt om een pro­gramma voor de jeugd in elkaar te zetten, en de uitvo­er­ing aan te sturen samen met de beheerder, oud­ers van kinderen en andere vri­jwilligers? Neem dan con­tact op met de vri­jwilliger­sco­or­di­na­tor Ans.

Wat bieden wij? Een leuke, gezel­lige, actieve verenig­ing met een prachtige wilde planten­tuin met veel ruimte voor eigen ini­ti­atief en eigen ver­ant­wo­ordelijkheid.

Tijds­beslag: circa 12 dag per week. Je kunt je tijd zelf inde­len naar je eigen agenda.

Liefst zien wij je ook deel­ne­men aan het bestuur. Dat komt 1x per maand bij elkaar. Wil je dat niet, dan is dat ook oké.

6. Organ­isati­etal­ent gezocht

Vind jij het leuk om activiteiten voor jong en oud(er) te organiseren?

Wat zoeken wij?

De Heiman­shof organ­iseert jaar­lijkse tien­tallen boeiende en inspir­erende activiteiten in en over de natuur. Excur­sies, work­shops, fes­ti­vals en lezingen.

Ben jij iemand die dat leuk vindt? Neem dan con­tact met ons op.

Wat vra­gen we van jou?

 • Ent­hou­si­asme voor de natuur
 • Organ­isati­etal­ent
 • Samen­werken met andere natuurliefhebbers

Wat bieden wij?

 • In een gezonde werkomgev­ing gezel­lig bezig zijn met andere natuurliefhebbers
 • Ken­nis over de natuur opbouwen
 • Ruimte voor eigen initiatieven
 • Mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen

7. Web­site en social media

Redac­tie

Ben jij handig met een tek­stver­w­erker, foto’s en sociale media en lijkt het je leuk om onze natu­ur­tuin en verenig­ing voor het voetlicht te bren­gen? Je kunt dit vanuit huis doen. De web­site en de sociale media zijn vaak het eerste con­tact met De Heiman­shof, dus het moet er heel goed uit zien.

Wij zoeken hulp bij het up-​to-​date houden van onze web­site en sociale media. Je plaatst berichten en past de aan­geleverde tekst en foto’s hier zo nodig voor aan. Onze web­site heeft een Com­mu­nity Man­age­ment Sys­tem (Joomla), dus spe­ciale ken­nis is daar­voor niet nodig. Ervar­ing is een pré, maar onze web­mas­ter kan het je ook leren, het is niet moeil­ijk. Tevens moet er gekeken wor­den of en hoe we ver­meld staan op andere web­sites als ‚dag​jeweg​.nl’, ‚uit​in​haar​lem​mer​meer​.nl’ en dergelijke. Je bent zelf­s­tandig, flex­i­bel en hebt een goede Ned­er­landse taalvaardigheid.

Tijds­beste­d­ing: 2 tot 4 uur per week.

Tech­nis­che ondersteuning

Daar­naast zoeken we iemand met spec­i­fieke ken­nis voor hulp bij een of meer onderde­len van de web­site. Zo hebben we een planten­data­base van onze 800 wilde planten die toe­ganke­lijk is via de web­site (ervar­ing met MySQL en PHP7 vereist); de pre­sen­tatie van de web­site op de tele­foon moet veel beter (ervar­ing met CSS en jQuery), maken en updaten van scripts en for­mulieren (ervar­ing met PHP7 en/​of javascript).

Tijds­beste­d­ing: variabel.

8. Gastheer/​gastvrouw in de weekenden

De heem­tuin is in de zomer­maan­den ook op zater­dag– en zondag­mid­dag geopend voor bezoek­ers. We zoeken mensen die het leuk vin­den om mensen gastvrij te ont­van­gen, toezicht te houden in onze natu­uront­dek­tuin en – als ze dat willen – ook mee te helpen bij het onder­houd in de Struintuin.

De tuin is van 13.00 tot 17.00 uur open. Er zijn altijd min­i­maal twee vri­jwilligers in de tuin aanwezig.

Wat vra­gen wij van je?

 • Een gastvrije houding
 • Ent­hou­si­asme voor de natuur en natu­urlijk spelen
 • Kun­nen omgaan met mensen van alle leeftijden

Wat bieden wij?

 • In een gezonde werkomgeving
 • Ken­nis over de natuur opbouwen
 • Ruimte voor eigen initiatieven
 • Mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen

Tijdsin­vester­ing: Dat bepaal je zelf. We maken een rooster.